Återvinning av fosfor och kväve från anaerob restprodukt – hur effektivt är det?

Anaerob nedbrytning appliceras i stor utsträckning på avloppsslam och andra organiska rester för att stabilisera substratet och fånga upp något av dess energivärde via produktion av biogas. Genom att kombinera anaerob nedbrytning med näringsteknologier kan både energi och näringsämnen återvinnas. Struvitutfällning och ammoniakstrippning är två av de mest mogna teknikerna för att utvinna fosfor och kväve från strömmar, såsom vätskefraktionen av anaerobt matsmältningsmedel. Men hur effektiva är dessa två processer när det gäller näringsåtervinning?

I en uppsats publicerad i Environmental Evidence, Lorick et al. (2020) presenterar en systematisk genomgång av effektiviteten av struvitutfällning och ammoniakstrippning för utvinning av fosfor och kväve från anaerob restprodukt. Granskningen omfattar 30 studier om struvitutfällning och 8 studier om ammoniakstrippning. Även om både pH och Mg: PO4-förhållandet visade sig ha en tydlig inverkan på effektiviteten av struvitutfällningsprocessen, är dessa två faktorer ensamma otillräckliga för att exakt förutsäga återvinningseffektivitet. När det gäller avlägsnande av ammoniak kunde inga slutsatser dras om evidensbasens lilla storlek och heterogenitet.

Lorick D, Macura B, Ahlström M, Grimvall A, Harder R (2020). Effectiveness of struvite precipitation and ammonia stripping for recovery of phosphorus and nitrogen from anaerobic digestate: a systematic review. In Environmental Evidence. DOI: 10.1186/s13750-020-00211-x.

Kontakt: Robin Harder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *