Monthly Archives: June 2018

Teaching at the UN-IHE

Close to midsummer, Björn Vinnerås was in Delft teaching students from the new MSc program in Sanitation at the UN-IHE. The lectures were in the module of “Sanitation Technology” talking about pathogens and hygienisation technologies. Lectures ended up discussing four case studies on how to manage a recycling sanitation system without spreading any diseases. A really inspiring group of students eager to learn and discuss this topic. They will be a good resource in the future of on-site sanitation and reuse of plant nutrients.

            The new MSc program in Sanitation at UN-IHE, Delft PC: Shirish Singh Continue reading Teaching at the UN-IHE

Teaching at the UN-IHE

Alldeles innan Midsommar var Björn Vinnerås i Delft och undervisade på UN-IHEs nya magisterprogram i Sanitet. Föreläsningen ingick i modulen ”Sanitetsteknik” och handlade om Patogener och Hygieniseringsteknik. Föreläsningen avslutades med diskussion omkring fyra fallstudier kring hur vi kan hantera avlopp i kretslopp på ett säkert sätt utan att förlora näringen men samtidigt inte sprida smitta. Det var en väldigt inspirerande grupp av studenter ivriga att lära sig och väldigt aktiva i diskussionerna. När de examineras nästa vår kommer de att vara en stor resurs i framtidens arbete med kretsloppslösningar inom avloppssektorn.            The new MSc program in Sanitation at UN-IHE, Delft PC: Shirish Singh Continue reading Teaching at the UN-IHE

One year meeting of the EU-program Run4Life in Helsingborg

The one year meeting was hosted by the wastewater organisation of Helsingborg NSVA, who showed the exiting plans for the new development of central Helsingborg H+ and their visions for sustainable wastewater management in Recolab. The meeting was very fruitful, looking into what was achieved during last year and the planning of the coming year, including trying to fit in field trials of the new wastewater based fertiliser substrates that will be produced in the project. SLU representatives Björn Vinnerås & Annika Nordin. Continue reading One year meeting of the EU-program Run4Life in Helsingborg

Ettårsmöte för EU-programmet Run4Life i Helsingborg

Värdarna för ettårsmötet var Helsingborgs VA-organisation NSVA, som bland annat presenterade de spännande planerna för explateringen av det nya området H+ i centrala Helsingborg, inklusive visionerna för ett uthålligare avloppssystem med Recolab. Det var ett givande möte med tillbakablickar på projektets första år samt planeringen av kommande år när vi bland annat skall förbereda odlingsförsök med de olika avloppsbaserade gödselmedlen som produceras inom projektet. SLU representanter Björn Vinnerås & Annika Nordin.

Continue reading Ettårsmöte för EU-programmet Run4Life i Helsingborg

New publication on the drying of ion-exchanged human urine

In a recent study published in Water Research, members of the Kretsloppsteknik group investigated the possibility of alkalising human urine by anion-exchange and dehydrating urine into a dry fertiliser powder.Fresh urine was passed through an ion-exchanger, stabilised by alkalisation (pH >10), added to an alkaline media (wood ash/alkalised biochar) and dehydrated

Simha, P., Senecal, J., Nordin, A., Lalander, C., Vinnerås, B., 2018. Alkaline dehydration of anion–exchanged human urine: Volume reduction, nutrient recovery and process optimisation, Water Research. In Press. doi: 10.1016/j.watres.2018.06.001. Continue reading New publication on the drying of ion-exchanged human urine

BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki

PhD-candidate Solveig Johannesdottir and researcher Jennifer McConville participated in the annual BONUS RETURN meeting in Helsinki 28th-29th of May. The internal meeting was followed by a regional learning event on the 30th, where external partners were invited to participate. The learning event started with an introduction to the RETURN project, followed by presentations and panel discussion by fours key-note speakers: Akko Karlsson (Kalmar Regional Council), Marcus Svedberg (Senior advisor, Stockholm Sustainable Finance Centre), Eija Hagelberg (Project Director, JÄRKI project, Baltic Sea Action Group) and Marc Klaus (Director, Race For The Baltic). The panel discussion was on the topic “How can we enable circular innovations to trigger sustainable transformations in the Baltic Sea Region?” During the afternoon, the participants were engaged in smaller group discussions around topics such as risks and reward of circularity, social dimensions of circular economy, the role of entrepreneurship in the shift towards circular economy and creating a “community of practice” for circular solutions. For more information on the project, visit bonusreturn.com and check out #bonusreturn on Twitter.The BONUS RETURN partners in Helsinki, the 28th of May. PC: SEI Continue reading BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki

BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki

Doktorand Solveig Johannesdottir och forskare Jennifer McConville deltog i det årliga mötet för projektet BONUS RETURN I Helsingfors 28-29 maj. De två interna dagarna avslutades med en dag för externa deltagare för kunskapsutbyte och diskussioner kring cirkulär ekonomi den 30e maj. Dagen startades med en presentation om RETURN projektet, följt av presentationer av Akko Karlsson (Kalmar Regional Council), Marcus Svedberg (Senior advisor, Stockholm Sustainable Finance Centre), Eija Hagelberg (Project Director, JÄRKI project, Baltic Sea Action Group) och Marc Klaus (Director, Race For The Baltic). Därefter hölls en paneldiskussion kring ämnet “Hur kan vi möjliggöra cirkulära innovationer för att starta hållbara förändringar i Östersjöregionen?”. Under eftermiddagen fick deltagarna sedan delta i diskussioner i mindre grupper kring ämnena risker och fördelar med cirkulär ekonomi, sociala dimensioner, hur entreprenörskap kan påverka omställningen till cirkulär ekonomi och nätverk för cirkulära innovationer. För mer information om projektet, se bonusreturn.com och kolla in #bonusreturn på Twitter.The BONUS RETURN partners in Helsinki, the 28th of May. PC: SEI 

Continue reading BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki