Ledarutveckling med det bästa av två system

För att stärka linjeorganisationen i kölvattnet av Framtidens SLU har vi sjösatt en omfattande insats för att utveckla organisationens ledningsgrupper. Insatsen inleddes i fjol med rektors ledningsråd, och fortsätter under 2014-2015 med alla ledningsgrupper på fakultets- och institutionsnivå. Alla fakulteter och institutioner ska ha en ledningsgrupp som genomgått en utvecklingsinsats vid utgången av 2015.

Förutom att stärka linjeorganisationen och det strategiska ledarskapet, ska detta lägga en grund för delaktighet och transparens, levandegöra SLU:s värdegrund och skapa ett gott samarbetsklimat. Samtidigt som vi stärker linjeorganisationen vill vi bevara den mer traditionellt kollegialt ledda organisationen, där dekaner och prefekter nomineras av kollegor. Vi vill alltså kombinera de positiva delarna av båda typerna av ledningskultur (beslutskraften i en linjeorganisation och legitimiteten i det kollegiala), så att chefer och ledningsgrupper skall kunna hantera de krävande prioriteringar som måste göras för att utveckla SLU som ett ledande universitet. Här är ledningsgruppsutveckling en förutsättning för nå önskat resultat.

 Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap (GHAL) har fått ´rektors uppdrag att genomföra de enskilda utvecklingsinsatserna. Dessa kommer att skräddarsys med utgångspunkt i ett samtal mellan dekan/prefekt och representant från GHAL. Samtal med dekanerna är genomförda och några institutioner är redan i gång med utvecklingsarbetet. I samband med lokala prefektmöten och det stora prefektmötet den 20 mars kommer satsningen att presenteras och diskuteras. Men redan nu kan den som vill höra av sig till GHAL, och boka in tid för ett första samtal. Kontaktpersoner är ledarutvecklare Eva Jeppson-Eldrot och David Beskow.

Torbjörn von Schantz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *