Kollegialt – men förtydligat – ledaruppdrag

Förstärkt ledarskap är en av hörnstenarna i det Framtida SLU som fortsätter att ta form efter det att styrelsen vid junimötet lagt fast kursen. Kontrakt och ledarutveckling är några av hörnstenarna. Samtidigt fortsätter arbetet med att förverkliga de fakultetsgemensamma institutionerna, och alla utbildningsfrågor. Läs mer här nedanför, och på sidorna om Framtidens SLU.

Det finns många styrkor med det akademiska kollegiala ledarskapet, dvs. där medarbetarna nominerar bl.a. prefekter och dekaner. Den viktigaste att den operativa ledningen därigenom får största möjliga förankring och förtroende i verksamheten. Vi rekryterar då också de beslutsfattare och ledare som genom sin ämneskunskap är bäst skickade att göra prioriteringar inom forskning och utbildning.

Men det finns även avigsidor med det kollegiala ledarskapet. Universitet och högskolor kritiseras t ex. för trögrörliga beslutssystem, och för en oförmåga att fatta obekväma beslut.

Beslutet om vår framtida organisation som styrelsen tog på junimötet, innebär att vi behåller det kollegiala ledningssystemet vid SLU. Men styrelsebeslutet innebär också att en tydligare besluts- och ansvarslinje ska skapas. Detta uppnår vi dels genom att utveckla ledningsgrupper på varje beslutsnivå. Arbetsformerna inom rektors ledningsråd har utmejslats under våren med hjälp av våra egna ledarskapsutvecklare och externt konsultstöd. Detta arbete fortsätter senare i höst och under hela nästa år med utveckling av ledningsgrupperna runt dekaner och prefekter.

”Kontrakt”och framtidsfrågor

För att ytterligare stärka beslutslinjen och förtydliga roll- och ansvarsfördelning, så kommer rektor under hösten att göra skriftliga överenskommelser med dekanerna. Där förtydligas undertecknarnas uppdrag, ansvar, särskilda åtaganden och befogenheter. Liknande överenskommelser kommer också att göras mellan dekanerna och prefekterna. En viktig framgångsfaktor i den framtida organisationen blir samspelet mellan dekanerna och prefekterna.

Dekanernas viktiga uppdrag är nu att fastställa fakultetstillhörighet för personalen inom de fakultetsgemensamma institutionerna, inför diskussion i ledningsråd och senare beslut av rektor. Arbetet har redan inletts, och ska MBL-förhandlas i slutet av september. Dekanerna kommer också att leda arbetet med att prioritera hur de stimulansmedel som avsätts till fakultetsgemensamma institutioner ska användas. Andra viktiga frågor är hur arbetet med de fakultetsgemensamma ämnesområdena (växtskydd, växtförädling och odlingssystem) ska organiseras, och vilket finansiellt stöd som ska ges. Allt i enlighet med de beslut som SLUs styrelse tog i juni.

Framtidens SLU i ny fas

Inom kort kommer dekanerna, tillsammans med projektledningen för Framtidens SLU, att bjuda in fakultetsdirektörer, berörda prefekter och administrativa chefer till ett introduktionsmöte och en dialog om hur vi på bästa sätt skall lägga upp arbetet med övergången till de fakultetsgemensamma institutionerna.

Framtidens SLU går alltså nu in i en ny fas, där styrelsens beslut om den framtida organisationen ska genomföras. Förutom de projekt som nämns ovan pågår nu ett intensivt arbete med anpassningar av utbildningens styrning, utbildningsutbud och harmoniseringen av, t.ex., anslagsfördelning och OH-kostnader.

Det mesta ska vara klart till årsskiftet då den nya organisationen ska vara på plats. Förändringarna inom utbildningsutbudet och grundutbildningens finansiering kommer dock inte att vara fullt genomförda förrän 2015.

Torbjörn von Schantz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *