Förändringsprocess i öppenhet och tillit

Förändringsarbetet ”Framtidens SLU” har sin utgångspunkt i, bl.a., de två rapporter som avlämnades i höstas, dels ”Study of SLU’s Organization and Structure” och dels ”On the Education at SLU”. I den förstnämnda rapporten konstaterar författarna:

“SLU faces three major challenges: To make the university community and its stakeholders experience the university as “One SLU”, to cope with the fact that SLU is a multi-campus university, and to develop a strategy for cross-university collaboration. In order to realize its full potential, SLU has to function as one university rather than a number of separate organizational entities and locations”.

Framtidens SLU skall leda till ett gränsöverskridande och konkurrenskraftigt universitet vars unika betydelse för de gröna sektorerna bejakas av det omgivande samhället. I ett stort gränsöverskridande universitet med hög kvalitet i alla dess delar måste fakulteternas strukturer dels möjliggöra ett överlapp i forskning och undervisning, och dels samtidigt underlätta strategiska prioriteringar i en tydlig beslutslinje. Det är en stor utmaning och ett mycket komplext arbete att uppnå denna förändring med minsta möjliga störning av den pågående verksamheten. Arbetet ställer stora krav på tydlighet, öppenhet, lyhördhet och, inte minst, ömsesidig tillit.

Projektet bygger dessutom på flera andra förändringar – ledarskap, styrning och innehåll av utbildningarna och ett enhetligt internt finansieringssystem – som var och en är av stor betydelse för att uppnå en framgångsrik utveckling. Hela projektets bakgrund, upplägg, tidsplan, frågor och svar finns redovisat på medarbetarwebben.

“SLU should adjust its governance structure in order to create strong line-management with the ability to make strategic decisions that will move the university forward”. (Study of SLU’s Organization and Structure)

Jag vill här mycket kort beskriva hur vi tänkt vad gäller beslutslinje, fakultetsstruktur och fakultetsgemensamma institutioner.

Den fakultetsindelning som vi har idag, som är mer eller mindre baserad på orterna, har bidragit till förhållanden som kritiseras i organisationsrapporten, nämligen en oförmåga att göra rationella prioriteringar och en uppdelning av SLU i olika mer eller mindre geografiskt och organisatoriskt separerade enheter. Vi är många som uppfattar att ortsuppdelningen inte resulterat i några synergieffekter. I stället har den vissa fall bidragit till dubbleringar och en ogynnsam intern konkurrens med interna motsättningar där SLU:s statsanslag späds ut på flera mindre och suboptimala verksamheter istället för sammanhållna och välfinansierade verksamheter.

För att uppnå en beslutslinje som kan göra verksamhetsnära strategiska prioriteringar så anser vi i rektors ledningsråd att universitetet i nuläget måste vara indelat i fakulteter. SLU består idag av ett fyrtiotal institutioner och centra. Det går helt enkelt inte att leda universitetet om rektor skulle ha en direkt dialog med fyrtio prefekter. Det måste i dagsläget finnas en nivå mellan rektor och institutionerna – dvs. fakulteter.

Verksamhetsområden

Vi har valt att föreslå att fakulteterna skall indelas efter olika verksamhetsområden; skog, veterinärmedicin och husdjur, landskap och trädgård samt jordbruk. Vi anser att vi med denna lösning möjliggör bästa möjliga rådighet över prioriteringar inom ett någorlunda väl definierat ansvarsområde – med mindre genomgripande förändringar och med mindre negativa sidoeffekter än vad alternativa lösningar skulle leda till. Denna lösning tillmötesgår också de förutsättningar vi haft under arbetet. Till exempel att vi skall ha dekaner i Alnarp, Ultuna och Umeå och att vi skall nå en ökad samverkan mellan tillämpad och grundläggande forskning.

Indelning i vetenskapsområden, t.ex. biologi, veterinärmedicin, kemi, samhällsvetenskap, teknik, etc., bedömer vi som mindre optimal. Detta eftersom uppdelningen skulle bli mer genomgripande, medföra långt fler fakulteter, samtidigt som vi inte skull stärka beslutslinjen eller den interna och externa bilden av SLU som ett tydligt sektorsuniversitet.

En fakultetsuppdelning i de verksamhetsområden som vi nu föreslår kan inte bli helt perfekt, t.ex. så är uppdelning mellan trädgård och jordbruk till delar artificiell. Vi föreslår därför att både fakulteten för jordbruk och fakulteten för landskap och trädgård även på lång sikt skall ha ett gemensamt ansvar för forskning inom växtförädling och växtskydd inom både jordbruk och trädgård.

Gränsöverskridande

Vi vill också att den framtida organisationen skall underlätta gränsöverskridande verksamhet. Tvärgående forsknings- och samverkanplattformar är viktiga och skall utvecklas. Vi ser också de institutioner som enligt vårt förslag kommer att tillhöra mer än en fakultet som extra viktiga miljöer för SLUs framtida utveckling. Vi kommer därför att satsa särskilda medel på dessa institutioner för att stimulera deras utveckling. Institutioner med uppdrag från mer än en fakultet ska bibehållas i sin intakta sammanhållna miljö. Samtidigt som verksamheten inom dessa institutioner korsbefruktar flera fakulteter bidrar dessa institutioner också till att bygga broar mellan SLUs olika campus, och fakulteter, vilket därmed också bidrar till att bygga ETT SLU.

Mycket av den kritik jag mött är baserad på farhågor att förslaget med institutioner som ska ingå i två eller flera fakulteter är grundat på fakulteternas vilja att framöver flytta delar av dessa institutioner från den ena orten till den andra, så är absolut inte fallet. Det föreligger inga kort- eller långsiktiga planer på att all SLU-forskning inom, t.ex., skog skall lokaliseras till Umeå – en sådan agenda skulle verka rakt emot våra mål. Vi vill att fakulteternas verksamheter i så stor utsträckning som möjligt skall finnas på alla SLUs campus.

Det finns en oro att institutioner som ingår i mer än en fakultet kommer att belastas med en utökad administration. Vi kommer snarast att inleda möten och diskussioner med berörda prefekter, fakultetsdirektörer och dekaner för att identifiera och minimera befarade merarbeten på grund av dubbel (i ett fall tredubbel) fakultetstillhörighet.

Det är vår förhoppning att vi i Framtidens SLU skall omvandla våra olikheter, vår diversitet och att vi finns på flera campus till en ren styrka, där vi tillsammans skapar något som är större än delarna var för sig.

Torbjörn von Schantz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *