Det nödvändiga förändringsarbetet

SLU är ett framträdande och framgångsrikt universitet. Jag är stolt över att vara en del av SLU och det är ett privilegium att som ny prorektor få vara projektledare för det viktiga och nödvändiga förändringsarbete som vi nu står inför.

För mig som kommer utifrån är det uppenbart att vi på SLU måste fortsätta värna om det som är unikt för oss i högskolesverige. Framförallt är SLU ett sektorsuniversitet med fokus på verksamheter av betydelse för många stora sektorer inom det svenska samhället som är direkta mottagare av vår forskning, våra analyser och våra programutbildningar. Jag vet av lång erfarenhet att en stark sektorsforskning måste gå hand i hand med en stark grundforskning.

Det andra som är unikt för SLU är våra yrkesutbildningar med stark anknytning till naturresurser. Även här är en stark sektors- och grundforskning en förutsättning för SLUs verksamhet i framtiden.

Huvudskälen för den nu förestående omorganisationen har konkretiserats i två utredningar som presenterades i höstas.

  • SLU måste ha en fakultetsorganisation som medför att varje fakultet äger sitt verksamhetsområde. Detta för att fakulteterna ska kunna fatta strategiska beslut, om t.ex. utveckling eller avveckling av forskningsinriktningar, utan att detta hindras av konkurrens eller motstridiga uppfattningar från andra fakulteter eller annan intern splittring.
  • Den nya organisationen måste samtidigt inbjuda till intern samverkan. SLUs administrativa rutiner måste därför harmoniseras. Samstämmiga modeller för finansiering av tjänster, forskningsverksamhet, lokaler och undervisning är viktiga förutsättningar för hög rörlighet mellan institutioner och fakulteter.
  • SLU måste ändra styrningen och ledningen av utbildningarna. Detta så att ansvaret för utbildningsmål och utbildningsplaner går hand i hand med det ekonomiska ansvaret och där programmen utgår från tydliga utbildningsmål och inte från enskilda kursmål. Speciellt viktig här är att den nya utbildningsorganisationen bidrar till att knyta grundutbildningen närmare forskningen, vilket är en grundval för ett modernt lärosäte.
  • Ledningsstrukturen inom SLU måste ändras så att vi får en tydligare ansvars- och beslutslinje i ledningen från institutionsnivå till universitetsnivå. Det är viktigt för att vi inom SLU skall kunna fatta de strategiska beslut som behövs för att vi skall kvarstå som ETT dynamiskt och framåtsträvande sektorsuniversitet.

I de flesta fall finns det redan ledningsgrupper eller ledningsråd runt rektor, dekanerna och prefekterna, men vi vill nu utveckla dessa grupper så att skilda åsikter på ett positivt sätt tas till vara för att finna de bästa lösningarna och där argument för och emot kan användas i det förankringsarbete som behövs för att få den nya organisationen på plats. Tanken är att denna ledningslinje skall bli en kanal för idéer och förslag både från rektors ledningsråd till institutionerna och från institutionerna till rektor. Här kommer prefekter och dekaner att vara viktiga för att föra diskussionen vidare i bägge riktningarna. Alla kommer inte få som man vill men det är viktigt att alla kan göra sin röst eller sina idéer hörda och dessutom få argumenten för att det inte alltid blev som man själv önskade.

Jag ser det som en tillgång att vi i detta läge har hårda deadlines att följa. Diskussionen om SLUs organisation har pågått länge internt och vi kan inte längre skjuta upp besluten till morgondagen. Styrelsen skall fatta beslut om den nya organisationen i juni och i januari 2014 skall vi börja jobba i framtidens SLU.

Målet är ETT SLU där medarbetarna får energi och arbetsglädje från organisationen och från känslan av att tillhöra samma universitet.

Torbjörn von Schantz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *