All posts by Prithvi Simha

Vad larver behöver

I vår studie, som just publicerats i Journal of Cleaner Production, var vi intresserade av att förstå hur substratet (det vi ger till larverna) påverkar effektiviteten av fluglarvskomposteringen vad gäller bioomvandlingsfaktorn (hur mycket av ursprungsmaterialet som omvandlas till larvbiomassa), tiden det tar för larverna att utvecklas och larvernas överlevnadsgrad. Vi jämförde processeffektiviteten av nio olika substrat och två kontrollsubstrat och jämförde sedan effektiveten med substrategenskaper, såsom proteininnehåll och C / N-förhållande.

Vi kom fram till att substrategenskaperna som hade störst inverkan på bioomvandlingsfaktorn och larvutvecklingen var den dagliga matningsdosen per larv av organiskt material och proteiner, medan endast den dagliga matningsdosen av organiskt material påverkade den slutliga storleken på larverna. Substraten som vi tyckte var mest lovande för behandling med larverna av den amerikanska vapenflugan var slaktavfall, en blandning av slaktavfall och frukt- & grönsaksavfall, matavfall och mänsklig avföring. De substrat som vi inte tycker verkar allt för lovande (låg bioomvandlingsfaktorn, långsam larvutveckling) var avloppsslam och frukt-, & grönsaksavfall.

Continue reading Vad larver behöver

What larvae need

In our study just published in Journal of Cleaner Production  we were interested in finding out what how the larval feedstock affect the efficiency of the black soldier fly larvae (BSFL) composting process in terms of biomass conversion ratio, larval development and larval survival. We compared the process efficiency of nine different feedstocks and two control substrates and compared it to substrate properties, such as protein content and C/N ratio.We found that the substrate properties that had the largest impact on biomass conversion ratio and larval development was the daily larval feeding rate of organic material and proteins, while only the daily feeding rate of organic material impacted the final prepupal size. The feedstock found to be most promising for black soldier fly treatment were abattoir waste, a mixture of abattoir waste and fruit & vegetable waste, food waste and human faeces. The feedstock that did not show great promise (low biomass conversion ratio, long larval development time) were the sewage sludges and fruits & vegetable waste.

Continue reading What larvae need

Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Jag har varit på Universiti Tunku Abdul Rahman som extern examinator vid fakulteten för ingenjörsvetenskap och grön teknik för att utvärdera deras magisterutbildning och doktorandutbildning i ingenjörsvetenskap. Där fick jag chansen att se en god struktur på deras utbildning och läsa om många intressanta projekt som genomförs på fakulteten. Bland deras projekt var det intressant att se Dr. Leong Siew Yoong projekt där hon använder fluglarvskompostering för att behandla avfall, med målet att producera biodiesel från fluglarverna. Under besöket fick jag även chansen att presentera min forskning vid ett seminarium för en grupp miljöteknikstudenter som hade många intressanta frågor.Gruppbild efter föreläsning på UTAR

Continue reading Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Björn Vinnerås visits UTAR in Kampar, Malaysia

Björn Vinnerås was at Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) as External Examiner at the Faculty of Engineering and Green Technology to evaluate their Master of Engineering Science and PhD education in Engineering. He had the chance of looking at their interesting and good structure of their education and looking through several interesting projects that they are performing. Among all projects, it was interesting to see the Black Sodier fly project where Dr. Leong Siew Yoong was looking into the potential of using the lipids from the larvae to produce biodiesel. During the visit, Björn also gave a guest lecture for the Environmental Engineering students, with many interesting questions and discussions.Group picture after the lecture at UTAR

Continue reading Björn Vinnerås visits UTAR in Kampar, Malaysia

Finnish delegation visits SLU to discuss on-site urine treatment

Last week our group hosted a delegation of stakeholders from Finland, representing between them the City of Tampere, The Finnish Environment Institute, The Global Dry Toilet Association of Finland and Tampere University of Applied Sciences. They were at SLU to discuss their ongoing projects, MORTTI – mobile nutrient recovery under field conditions and HIERAKKA – long-term effects of applying urine fertilizers. The project looks at identifying and piloting new solutions for the capture and utilisation of nutrients in urine and faeces. We thus discsussed the possibilities for on-site treatment of urine in Finland as well as potential collaboration for implementing urine drying technology at pilot study locations. This was followed by visits to our lab, where we have been running three household-scale urine drying systems & a tour of our black soldier fly composting colony.  PC: Carl Willandt, Ekokumppanit Oy

Continue reading Finnish delegation visits SLU to discuss on-site urine treatment

Ett masterprojekt om fettsyresammansättningen av den amerikanska vapenflugans larver har påbörjats

Jag heter Nils Ewald, och är en av de senaste tillskotten i Black Soldier Fly-gruppen på institutionen. Under hösten kommer jag göra mitt examensarbete som en avslutning  på Agronomprogrammet i Livsmedelsvetenskap här på SLU. Som livsmedels-student känns det väldigt intressant att få arbeta med insekter som mat och foder, ett ämne som diskuterats flitigt på sistone. I mitt arbete kommer jag analysera fettsyror i fluglarverna, och det foder som vi ger dem (till exempel matrester). Målet är att se hur fettsyrorna i fodret påverkar fettsyrorna i fluglarverna.

Continue reading Ett masterprojekt om fettsyresammansättningen av den amerikanska vapenflugans larver har påbörjats

New Masters project on fatty acid composition in BSF larvae and substrates

I’m Nils Ewald, one of the latest master students to join the Black Soldier Fly  team at the department. I’m currently doing my last year at the Agriculture program in Food Science here at SLU. As a student in food science it is very interesting to be able to dig into the widely discussed field of insects as food and feed. During the autumn I will investigate the fatty acid composition in the BSF larvae, as well as the substrates (such as food waste) they are reared upon. The aim is to see how the fatty acids found in different substrates affects the fatty acid composition in the fly larvae.

Continue reading New Masters project on fatty acid composition in BSF larvae and substrates

Environmental Engineering group hosts Professor Christine Moe

The Environmental Technology group was pleased to host Christine Moe, Gangarosa Professor of Safe Water and Sanitation at Rollins School of Public Health, Emory University, USA. During her visit, 3-4th of September 2018, Christine met the researchers and PhD students in the group and discussed potentials for future collaboration in research and education with sanitation sector. Christine also held a lunch seminar where she presented her research finding regarding “Examining Exposure to Fecal Contamination in Low-Income Urban Environments: Findings from the SaniPath Exposure Assessment in Seven Cities”. Christine’s visit came within the framework of the project “Microbiological and pharmaceutical risks from reuse of wastewater streams and products in agriculture, MPR-WST-agri”. MPR-WST-agri was funded in 2017 by the Swedish Foundation For International Cooperation In Research And Education- STINT. The project is led by Sahar Dalahmeh, a researcher in the group.  Continue reading Environmental Engineering group hosts Professor Christine Moe

Implementation of demonstration biochar filter for small-scale sewage treatment funded by Swedish EPA

The Swedish Environmental Protection Agency decided to grant Sahar Dalahmeh, a researcher at the Swedish University of Agricultural Sciences, 475 000 SEK to implement demonstration biochar filter for Small-scale Sewage Treatment”. The project intends to scale the laboratory system to full scale module to treat single- household wastewater. Within the project, system’s function and treatment ability as well as outgoing water quality will be evaluated. The Projects period is August 2018-July 2019.

Continue reading Implementation of demonstration biochar filter for small-scale sewage treatment funded by Swedish EPA

Demonstrations biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening finansierades av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade att bevilja Sahar Dalahmeh, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet 475 000 kronor för projektet “Demonstrationsprojekt av biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening”. Projektet avser att skala upp laboratoriesystemet till full skala modul som behandlar avloppsvatten avsende övergörande ämne och mikroföroreningar. Det som utvärderas är systemets funktion och behandling förmåga samt utgående vatten kvalité. Projektsperiod är September 2018- juli 2019.

Continue reading Demonstrations biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening finansierades av Naturvårdsverket