All posts by Prithvi Simha

Developing a serious game for resource recovery

In the project “Gamification of Sanitation Planning”, we are developing a serious game to support sanitation planning and increase the recovery of nutrients from waste flows. This fall we have had a series of workshops focusing on developing the game concept. The target group for the game is politicians and officials in decision-making positions. Other target groups are property owners, community-based organizations, students and other officials involved in sanitation planning. The aim of the game is to get the target group to understand what nutrient cycles are and what can be done to facilitate the construction of resource-recovery systems, i.e. how can different groups take responsibility? The game should also be fun to play, engaging, be able to inform about new technologies and lead to increased understanding of other actors’ perspectives. The game itself will be developed in early 2019 and be ready to test with audiences before the summer.

Continue reading Developing a serious game for resource recovery

Utveckling av kretsloppspelet pågår

I projektet ” Gamification av sanitetsplanering” håller vi på att utveckla ett serious game för att stödja VA-planering och öka kretslopp.  Under hösten har vi haft flera utvecklingsworkshop som ska leda fram till ett spelkoncept. Primärmålgruppen för spelet är politiker och tjänstemän i beslutsfattande ställning. Övriga målgrupper är fastighetsägare, samfälligheter, studenter och tjänstemän inblandade i planläggningen av en VA utbyggnad. Målet med spelet är att få målgruppen att förstå vad kretslopp för växtnäringsämne är och vad man kan göra för att underlätta att ett kretsloppsystem byggs upp, dvs. hur kan olika grupper ta ansvar? Spelet ska också vara kul att spela, engagerande, kunna informera om ny teknik och leda till ökat förståelse av andra aktörers perspektiv. Själva spelet ska utvecklas under början av 2019 och vara färdig för att testa med målgrupper innan sommaren.

Continue reading Utveckling av kretsloppspelet pågår

Slutkonferens MACRO projektet

                                                                Den 27 november var Kretsloppsgruppen med och presenterade resultat i MACROs slutkonferens i Stockholm. Projektet MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system) hade för mål att stimulera innovation hos både kommuner och teknikleverantörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande avloppssystem för samhällets organiska restprodukter. Projektet har bidragit till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer. SLU har bidragit med forskning om potential för fluglarver kompostering av matavfall från köksavfallskvarnar och organisatorisk förutsättningar för implementering av källsorterade system inom VA-verksamhetsområde.                                                             

Continue reading Slutkonferens MACRO projektet

Final conference for the MACRO project

                                                                  On November 27th, members of the Environmental Engineering group presented results at the MACRO final conference in Stockholm. The project MACRO (Food in Circular Robust Systems) aimed at stimulating innovation for source-separated management of urban organic waste flows within both municipalities and technology suppliers. The project has contributed to filling knowledge gaps regarding both technology and organizational structures. Through MACRO, more opportunities have been created for Swedish actors to develop cutting-edge knowledge in this area, which increases the opportunities for Sweden to positively contribute to the development of the sustainable cities of the future. Our group has contributed with research into the potential for black-soldier fly composting of food waste from kitchen grinders and studies of organizational prerequisites for implementing source-separated system.                       

Continue reading Final conference for the MACRO project

New Publication: Health risks from wastewater irrigation in Bolivia

In our latest study published in Journal of Water and Health, we assessed the pathogen flows in a water&nutrients reuse system for production of lettuce in a peri-urban zone in the highlands of Bolivia. Viral and bacterial indicators, and helminth eggs were quantified in soil, water and lettuce samples taken during one crop season, and then statistically processed to analyse the flows of microbial contamination throughout the system.

Continue reading New Publication: Health risks from wastewater irrigation in Bolivia

Piloting urine drying technology at households in Sweden

Over the course of the year, our group has been intensively investigating urine dehydration – to better understand the technology, identify limitations, and pave the way for it to be successfully upscaled. In our latest development on this front, 8 urine dehydrators are being piloted at households across Uppsala, Sweden. Experinece from this pilot installation will surely help us better design, engineer, and implement the technology. The fertiliser end-products from the trials are to be shipped to France, where INRA, the Institut National de la Recherche Agronomique will perform field growth trials using it.

Continue reading Piloting urine drying technology at households in Sweden

MACRO final seminar on 27 november 2018

The autumn’s most exciting conference on the future sewage system will take place on  November 27 in Stockholm! Sign up now for the project MACRO final conference – the participation fee is 500 kr. You will get to know MACRO’s results and conclusions and hear from experts and trusted speakers about:                                                                                                    What is the state of knowledge about technology and environmental benefits of sorting of waste and food waste?                                                                                                                                          What experiences are available from the first major projects in Sweden and Europe?              What benefits will the sewage system of the future create and how should we handle circular system solutions?

In addition, we and all of our MACRO 20 partners will be in place to tell you about our work. We are looking forward to meeting you in Stockholm on November 27th! Read more at https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/ ” 

Click here for conference program

Continue reading MACRO final seminar on 27 november 2018

MACRO slutsem 27 november 2018

”Höstens mest spännande konferens om framtidens avloppssystem, 27 november i Stockholm! Anmäl dig nu till projektet MACROs slutkonferens, deltagaravgiften är självkostnadspris enbart 500 kr. Du får ta del av MACROs resultat och slutsatser och höra experter och förtroendevalda diskutera:                                                                                                          Vad är kunskapsläget om teknik och miljönytta för källsortering av lopp och matavfall?          Vilka erfarenheter finns från de första större projekten i Sverige och Europa?                                Vilka nyttor ska framtidens avloppssystem skapa och hur ska vi styra mot cirkulära systemlösningar?

Dessutom kommer vi och alla projektet MACROs 20 partners finnas på plats och berättat om vårt arbete. Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm den 27 november! Läs mer på https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/  

Slutkonferens-slutligt-program  

Continue reading MACRO slutsem 27 november 2018

The Krestloppsteknik Newsletter!

Dear Reader,

Hejsan! Thank you for visting our blog and for your (continued) interest in our research group’s activites. The Kretsloppsteknik Blog has been an active newsharing platform at SLU since March 2017. The blog has been an excellent tool for us to communicate with you, helping us disseminate results, updates, and information about our group’s research and educational activities. We now offer the blog in both English as well as Swedish.

Now, we have decided to launch a monthly newsletter. This e-newsletter will serve to summarise all the blogs posted over the previous month and delivered by email. Starting this month, the newsletter is being sent out to our research network.

If you would like to subscribe to this newsletter, please get in touch with us at kretsloppsteknik@slu.se or access this link.

If you do not wish to receive further emails from us, you can always unsubscribe. We will promptly remove you from our email list.

To see previous issues of the newsletter, check out our archive page.                                            We hope you enjoy reading it!

– The Krestloppsteknik Research Group