Delat ledarskap – ett sätt att underlätta och förbättra arbetet som chef, eller…?

Den 11 februari 2016 genomför LTV i samarbete med Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap en dag i Alnarp på temat ”delat ledarskap” – en dag dit alla intresserade chefer inom SLU är varmt välkomna! (Mer information och inbjudan här).

Vad är bakgrunden till ett sådant tema? Bakgrunden är följande:

SLU är en komplex och kunskapsintensiv organisation som utgörs av olika verksamheter med olika mål, normer, traditioner och kulturer som både behöver utveckla och värna om sin speciella kompetens och särart och bidra till samarbete mellan olika verksamheter och funktioner för att helheten ska fungera. Alla medarbetares sätt att tänka och arbeta har en avgörande betydelse för SLU:s framgång, men ett särskilt stort ansvar vilar på cheferna för att skapa goda förutsättningar för både delarna och helheten.

Att vara chef inom SLU kan vara både roligt och stimulerande, men också utmanande och svårt. Det är inte ovanligt att vi hör chefer beskriva svårigheten i att räcka till för det omfattande uppdrag de har och att kunna motsvara de förväntningar som ställs på dem. Det är en viktig uppgift för SLU att ge chefer goda organisatoriska förutsättningar för sina uppdrag och att erbjuda tillräckligt med olika typer av stöd via utbildningsinsatser, individuellt stöd, stöd till ledningsgrupper m.m.

Ytterligare ett sätt att underlätta och förbättra chefers möjligheter att utöva sina uppdrag kan vara att på ett medvetet och strukturerat sätt skapa välfungerande former för att dela ledarskapet med en annan person. Vi har redan idag delat ledarskap som ”fenomen” inom SLU genom funktionerna som stf chefer, bitr. chefer, vice chefer osv. Många gånger fungerar dessa samarbeten bra redan idag, men vi ser också att samarbetet mellan dessa funktioner skulle kunna utvecklas och stärkas genom tydligare fördelning av ansvar, mandat och uppgifter och genom en förbättrad och fördjupad dialog om hur chefs- och ledarskapet ska utövas.

Många chefer har också sina ledningsgrupper som aktivt tar ansvar för viktiga frågor inom verksamheten och som ger chefen ett aktivt stöd, men ledningsgrupperna ersätter inte helt det stöd ett delat ledarskap kan ge.

Så, vi tror att frågan om delat ledarskap går att utveckla inom ramen för ”vad vi redan har”, och att frågan är intressant och viktig för att ge SLU:s chefer ytterligare möjligheter till stöd. Därför gör vi nu en djupdykning i frågan i februari nästa år.

Under denna dag, kommer vi ha nöjet att få lyssna på – och diskutera med – Marianne Döös, professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Marianne är Sveriges ledande forskare om delat ledarskap, och har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och kapitel i ämnet, bl.a. i boken ” Delat ledarskap – om chefer i samarbete (2013).

Marianne har bl a i tidningen LOOP, nr 8 från 2006 skrivit:

”Som forskare inom området ledarskap stöter jag återkommande på föreställningen att delat ledarskap skulle vara antingen bra eller dåligt, i sig självt. Inget kan vara mer fel. Som med de flesta saker vi människor gör så beror bra eller dåligt på hur något utövas och görs. Delat ledarskap kan spänna från misslyckande till succé. ”  I samma artikel säger hon att ” synen på vad en chefsuppgift innebär har med arbetslivets övriga förändringar breddats och kan nu sägas omfatta en treenighet bestående av att chefen är förvaltare, ledare och ”regissör”. Mot den bakgrunden blir det alltmer uppenbart att utövande av gott chefskap omfattar kompetens och förmåga som går utöver vad en singulär individ besitter. Olika varianter av samarbeten förfaller därmed vara lösningen.”

Utifrån den forskning Marianne Döös bedrivit, beskriver chefer ofta följande som positivit med delat ledarskap: stöd och minskad sårbarhet, av lastning i arbetsbördan, att ha ett nära bollplank och att beslut mer blir genomtänkta utifrån fler infallsvinklar. Dessutom blir chefskapet roligare. När chefer beskriver på vilket sätt delat ledarskap är dåligt, handlar det framför allt om otydlighet, ibland i form av oklarheter avseende ansvar, mandat och roller, ibland i form av risk för att ge medarbetare dubbla budskap. Behovet av att i tidigt skede prata igenom grundläggande värderingar och synsätt, arbetssätt, förhållningssätt till varandra och inriktning av verksamheten beskrivs som avgörande framgångsfaktorer för ett fungerande delat ledarskap.

Vi tror att delat ledarskap är en intressant fråga för oss att vidareutveckla på SLU för att göra chefsuppdragen både möjliga och lättare och för att attrahera nya chefer på sikt!

Vi hoppas att ni – liksom vi – tycker det vore bra och viktigt att lära mer om delat ledarskap för att se om – och i så fall hur – vi kan hjälpas åt att utveckla chefs- och ledarskapet inom SLU!

För Gruppen för hållbart ledarskap

Eva Jeppson-Eldrot

Ledarutvecklare

1 kommentar

  1. Tack för ett jättebra kurstillfälle. Bra inititativ från LTV där. Man lär sig mycket om hur ledarteam fungerar även om man inte delar ledarskapet på exakt två personer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.