Workshop om entreprenörskap på Gotland

Den 13 januari åkte delar av projektgruppen från SLU till Gotland för att genomföra en workshop om entreprenörskap med praktiker. Som underlag för diskussionerna fanns det två kapitel som rör entreprenörskap i gränslandet mellan olika värden och en målande berättelse om att hanka sig fram. Underlaget lyfte aspekter om företagande som lever i djup symbios med sin nära omgivning.

Diskussioner om entreprenörskapet. Thomas Norrby från SLU samt deltagare i Workshopen. Foto: Nora Wahlström.

 Från SLUs sida ville vi få in så mycket som möjligt av deltagarna själva och deras egna erfarenheter in i läsningen för att berika diskussionen. Genom att samtala om vad deltagarna känner igen eller något som motsäger deras erfarenheter, blir mötet mellan SLU och praktiker mer betydelsefullt.

Hur kan vi förstå entreprenörskap? Foto: Nora Wahlström.

Avslutningsvis fördes en diskussion om hur entreprenörskapet kan hindras eller stödjas och försvåra eller uppmuntras, oavsett om det gäller politiker, tjänstemän, företagare eller föreningsmänniskor. Dessa diskussioner och kapitel som presenteras blir en viktig del i förståelsen av projektet som helhet och hur vi kan öka förståelsen kring entreprenörskap i en landsbygdskontext.

Workshop med Heby, Östhammar och Gotland

Externa deltagare från Heby, Östhammar och Gotland samt projektgruppen från SLU.

Fredagen den 13 september samlades vi i projektet tillsammans med representanter från Heby, Östhammar och Gotland. Syftet med workshopen var en dialog kring entreprenörskap i olika former, med utgångspunkt i projektgruppens kapitelutkast.

De externa deltagarna hade olika ingångar för sitt engagemang i landsbygdernas utveckling; ideellt, som företagare eller som offentligt engagerade.

Berättelserna som ligger till grund för de olika texterna kommer ifrån de tre kommunerna som var representerade på workshopen. Det mesta av materialet har samlats in av studenter på olika sätt, i kombination med att projektgruppen även själva varit ute och både intervjuat samt observerat olika processer på plats. 

Kapitlen som diskuterades var: 
Bygga barnens bygd – Socialt entreprenörskap och värdeskapande, Josefina Jonsson

Fest i Heby som entreprenöriell process och scen, Gustav Broms

Genusperspektiv – En nyckel för att synliggöra och förstå entreprenörskap på landsbygder, Katarina Pettersson

Ta och få plats i en ny sociokulturell geografi, Gustav Broms

Att stödja utlandsfödda företagare på landsbygden – Med nycklar istället för pekpinnar? Katarina Pettersson

Nu följer vidare revidering av texterna och fortsatt författande av fler kapitel som sedan kommer att sammanställas i en antologi om olika typer av entreprenörskap för en levande landsbygd!

Vad händer näst i projektet?

Under sommaren har vi i projektgruppen jobbar vidare på våra respektive håll med nästa steg i projektet, nämligen boken Landsbygdens nycklar. Vid årsskiftet kommer vi att presentera en antologi, baserat på den empiri som är insamlad i projektet. Syftet med boken är att det ska vara en populärvetenskaplig skrift, riktad till intresserade samt kommuner och tjänstemän.

Montage. Boken Landsbygdens nycklar utkommer vid årsskiftet.

Under hösten kommer vi jobba igenom materialet i samråd med praktiker för att lyfta fram de mest relevanta aspekterna från vårt projekt.

Om du redan nu vill ta del av den insamlade empirin kan vi rekommendera att läsa vår skriftserie som behandlar skildringar från bland annat Gotland, Heby och Öregrund.

Om ”Fest i Heby” i Upsala Nya Tidning

Gustav Broms. Bild: Tina Lövrander / UNT

Den 20 juli uppmärksammade Upsala Nya Tidning Gustavs arbete om Fest i Heby.
Artikeln går att läsa här >>

– Det ekonomiska värdet bakas in i människors ansvarskänsla för att platsen där familj och vänner är rotade ska fortsätta existera. Det är häftigt att människor är mångsidiga, med olika intressen, drivkrafter och sätt att skapa värden, säger Gustav Broms

(Utdrag ur UNTs artikel)

Här kan du hitta rapporten om Fest i Heby i sin helhet.

Kluvet Land i P1

Vad skapar värde på landsbygden? Är det mathantverket som kommer att vara vägen framåt?

Annelie Öhman, Per Öhman, lantbrukare och egenföretagare i Nora, Höga Kusten Foto: Tullamaja Fogelberg/SR

I senaste avsnittet av Kluvet Land diskuterar programledarna Tullamaja Fogelberg och Karl-Johan Vannmoun dessa frågor, besöker lantbrukare och egenföretagare som har genomgått förändringar som följd av marknadsutvecklingen. Gästande i programmet, från vårt projekt Landsbygdens nycklar hör du Johan Gaddefors och Thomas Norrby.

Här kan du lyssna på hela avsnittet från 4 april 2019.

Intervju med P1

Idag blev Johan och Gustav intervjuade för Kluvet Land i P1. I den kommande säsongen kan du som lyssnare bland annat höra om landsbygden i Sverige och hur EU har förändrat den. I avsnittet som Landsbygdens Nycklar medverkar i, kommer fokus vara på människors olika strategier för att kunna försörja sig på landsbygden.

Johan Gaddefors ansvarar för projektet i sin helhet och Gustav Broms jobbar som forskningsassistent.

Johan och Gustav gav exempel från vår rika empiri, diskuterade hur olika aktörer samverkar och visade hur små handlingar tillsammans kan leda till ett större värde för fler. Småskaliga och platsbaserade initiativ behöver värdesättas eftersom aktiviteter som hos människor skapar mening i deras vardag kan få dem att känna engagemang för sin omgivning. Detta kan ha förutsättningar att leva vidare över tid och generera livskraft i lokalsamhället.

Avsnittet kommer redan nu under våren och vi kommer då att länka till det!

Skrivarworkshop på Sunnersta Herrgård

Den 24 -25 januari befann sig projektgruppen på Sunnersta Herrgård i Uppsala för att ha tid för fokuserat skrivande och strategiska diskussioner. Dagarna kretsade kring  hur vi inom projektet lyfter fram och utvecklar ny kunskap om interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och den specifika landsbygden. 

Framför Sunnersta Herrgårds allé. Katarina Pettersson, Thomas Norrby, Johan Gaddefors, Richard Ferguson, Gustav Broms, Iryna Kristensen och Josefina Jonsson. 

Sedan projektet startade har vi tillsammans med studenter vid SLU samlat ihop stora mängder intervjuer och observationer. Syftet med denna skrivarworkshop var att analysera det insamlade materialet och omvandla det till texter.

Två intensiva dagar resulterade i utkast till kapitel, kloka diskussioner och en plan för hur projektet kommer fortlöpa under 2019. 

WP6 – Öregrund: Företagande under hela eller delar av året

Nu kan vi presentera den senaste delen i skriftserien, WP6: Öregrund: Företagande under hela eller delar av året skriven av Ylva Jonsson

För att undersöka vad det betyder för en plats när flöden av människor, aktiviteter, pengar och varor varierar över året, reste Ylva till Öregrund, en plats som visar upp olika ansikten över året. Under sommaren strömmar människor genom gator, restauranger och över klipporna vid havet. Under vintern är fik, butiker och många bostäder i centrum nedsläckta och tomma. Ylvas berättelse visar hur några öregrundare hanterar att leva och verka på en geografisk plats som rymmer olika förutsättningar beroende på årstid.

Hamnen i Öregrund. Foto av Ylva Jonsson. 

Sett utifrån är Öregrund i Östhammars kommun en ort dit människor från den omgivande regionen och andra platser strömmar framför allt under sommarsäsongen. Ett besöks- och turistmål för den som är ledig och söker miljöombyte. En plats för konsumtion och upplevelser, till för gästens förväntan på tillvaron där land möter hav och sammankopplingen av träbyggnader ger en särskild historisk inramning.
Rapporten berör snarare upplevelsen av Öregrund hos företagare som verkar över tid i orten, berättat genom möten med åtta personer. De driver bland annat restauranger och hotell, anordnar evenemang, sköter affärer eller erbjuder hantverkstjänster. Några är särskilt aktiva under sommarsäsongen för att däremellan verka någon annanstans. Andra är näringsidkare året runt i orten. Beroende på vilken verksamhet företagaren är engagerad i och den relaterade marknadens växlingar, skapas särskilda förhållningssätt till samhället och årstiderna. Företagarnas handlingssätt för att klara sig och eventuellt växa ekonomiskt hänger ihop med deras livssituation, drivkrafter, kundgrupp och upplevelsen av huruvida alternativ till nuvarande verksamhetsform finns. Olika uppfattningar kan urskiljas om den omgivande miljöns förutsättningar och begränsningar.
Hos de intervjuade skiljer sig bilden åt av huruvida turismen i Öregrund skapar mervärde eller utmaningar för dem vars inkomstkälla inte i första hand är knuten till sommarens ökning av besökare och deltidsboende. En aspekt av företagandets villkor är huruvida mer eller mindre åretrunt- respektive säsongsaktiva företagare möts, samarbetar och präglas av föreställningar om varandra. Frågor dyker upp som vilket förhållande en företagare från Stockholm, affärsmässigt inriktad mot sommargäster, kan ha till lokalbor. En annan är vilken betydelse det har för företagets utveckling ifall aktören är känd runtom i samhället. Ytterligare en pusselbit i studien är vilka slags samarbeten som sker hos företag och föreningar.
Engagemanget för gemensamma insatser hos sådana aktörer verkar hänga ortens ihop med Östhammars kommuns grad av insatser i förhållande till kommersiella och ideella krafter.

Populärvetenskaplig sammanfattning av Gustav Broms och förord av Johan Gaddefors.