Bedömning av näringsflödenas cirkularitet i Okanagan Bioregion, BC Kanada

Begreppet ”cirkulär biobaserad ekonomi” har blivit en viktig pelare i en ny generation politik som förväntas lösa den nuvarande hållbarhetskrisen. Att gå mot en cirkulär biobaserad ekonomi är avgörande beroende på biologiska och tekniska processer som kan återföra växtnäring – från använda biobaserade produkter till produktion av mat, foder, fibrer, bränsle mm.

Näringsflödesanalyser kan hjälpa till att identifiera drivkrafter till ohållbara system och möjligheter att gå mot mer hållbara system. Som en del av ett bredare projekt för livsmedelssystem i Okanagan Bioregion, BC Canada, analyserade vi flödena av kväve, fosfor, kalium och magnesium för att hjälpa intressenter i regionen att bättre förstå nuvarande nivåer av näringscirkularitet och hur den kan förbättras.

När man bedömer nivån på näringscirkularitet för en region som Okanagan, kan en enkel jämförelse av växtnäringsbehov och näringsämnen i organiska restflöden ge en snedvriden bild eftersom näringstillförsel till växtproduktion på ett ställe är ett restflöde på ett annat ställe. Därför gick vår analys utöver grödans näringsbehov och näringsämnen i organiska restprodukter i regionen. I den mån näringsflöden avser matkonsumtion (varav en stor del importeras) och produktion (varav mycket exporteras) i bioregionen inkluderade analysen också växtnäringsbehov och näringsämnen i organiska rester utanför bioregionen. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde en separat diskussion om interna och externa näringskretslopp.

Okanagan -studien presenteras i en svit med tre artiklar. Den första artikeln (Harder et al. 2021a) beskriver i detalj det konceptuella ramverket och förklarar hur studien kopplas till tidigare arbete. Den andra artikeln (Harder et al. 2021b) beskriver beräkningsmodellen för Okanagan och diskuterar näringskretslopp för basåret 2016. Den tredje uppsatsen (Harder et al. 2021c) diskuterar näringskretslopp för fyra livsmedelssystemscenarier för år 2050.

Analysen visade tydligt att mängden näringsämnen i organiska rester i Okanagan är högre än näringsbehovet för grödor. Vid första anblicken tyder detta på att omfattande näringsåtervinning kanske inte behövs i regionen. Men den stora mängden näringsämnen i organiska restprodukter i regionen beror på öppenheten i systemet i samband med foder- och livsmedelshandel. Med andra ord kommer ökad regional självförsörjning av näringsämnen på bekostnad av ett minskat näringsämnesberoende utanför bioregionen. Förutsatt att målet med näringshantering är att maximera näringskretsloppet i alla scenarier, kommer det att vara nödvändigt att omfördela näringsämnen både inom och över Okanagans rumsliga gränser. Detta kommer att bli ännu viktigare år 2050, främst på grund av den beräknade befolkningsökningen och möjligheten till ökad lokal boskapsproduktion och därmed mer foderimport.

 

Vetenskapliga artiklar:

Harder R, Giampietro M, Smukler S (2021a). Mot en cirkulär näringsekonomi. Ett nytt sätt att analysera cirkulationen av näringsflöden i livsmedelssystem. Resurser, bevarande och återvinning. DOI: 10.1016/j.resconrec.2021.105693.

Harder R, Giampietro M, Mullinix K, Smukler S (2021b). Bedömning av cirkulationen av näringsflöden relaterade till matsystemet i bioregionen Okanagan, BC Kanada. Resurser, bevarande och återvinning. DOI: 10.1016/j.resconrec.2021.105842.

Harder R, Mullinix K, Smukler S (2021c). Bedömning av näringsflödenas cirkularitet över kapslade skalor för fyra matsystemscenarier i bioregionen Okanagan, BC Canada. Gränser inom hållbara livsmedelssystem. DOI: 10.3389/fsufs.2021.661870.

 

Forskningsöversikt:

Harder R, Mullinix K, Smukler S (2021). Nutrient Management i Okanagan Bioregion. Institute for Sustainable Food Systems, Kwantlen Polytechnic University, Richmond, BC. Ladda ner rapporten här.

 

Bakgrundsinformation:

Läs mer om Bioregion Food System Project här.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *