Om Prorektor Torbjörn von Schantz

SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz. Före 1/1 2013 skrevs inläggen av prorektor Lena Andersson-Eklund.

Information till studenterna om utbildningsutredningen

Jag fick i en kommentar på ett tidigare blogginlägg frågan om hur de som idag är studenter vid SLU ska få information om de olika utredningar och förslag som nu diskuteras inom universitetet. Jag publicerar kommentaren som ett inlägg också: Självklart ska även studenterna vara med och få en chans både att påverka och hålla sig informerade! Vi har planerat en serie möten för att kunna diskutera och informera både anställda och studenter om de olika framtidsfrågorna som är på agendan: den framtida organisationen och utbildningarna, men även lokalfrågan och ekonomin.

Den 27 november ordnas ett stormöte för hela SLU, på videolänk från aulan i Ultuna om utredningsförslaget om våra framtida utbildningar. Med start klockan 13. Jag hoppas så många studenter som möjligt kan närvara och lyssna på expertgruppens ordförande (jag deltar också). Mer information finns här: http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2012/11/stormote-om-vara-framtida-utbildningar/ . I en serie möten på campusorterna kommer sedan universitetsledningen (rektor Lisa Sennerby Forsse, jag och universitetsdirektör Martin Melkersson) att träffa personal och studenter på de olika utbildningsorterna. För Uppsalas del blir det den 14 december, för Skara den 19 december, Alnarp redan den 29 november och Umeå den 6 december. Kallelse till dessa möten sprids i dagarna.

Det är också viktigt att hålla koll på student- eller medarbetarwebben där information om alla viktiga beslut från styrelsen och rektor läggs ut direkt. Beslut som berör utbildningen ska du alltid hitta på studentwebben. För er som läser på SLU redan kommer det inte att bli några drastiska förändringar. Den minskning i kursutbudet som du skriver om, berodde på att vi fick en neddragning i anslaget från departementet förra året. Det är inte troligt att det kommer att hända igen de närmaste åren.

Det pågår förstås kontinuerlig information och diskussion i olika grupperingar, i direkta möten med prefekter och fakultetsledningar, i ledningsrådet där både dekaner och studeranderepresentanter finns med, men mera direkta och personliga informationstillfällen blir det alltså på våra stormöten.

Lena Andersson-Eklund

Med örnblick på utbildningen

Den externa gruppen som har haft i uppdrag att se över SLU:s framtida utbildningsutbud, inklusive organisation och lokalisering lämnade sin rapport till styrelsen i går. Rapporten beskriver koncist vad de anser vara problem inom nuvarande utbildningsorganisation och utbud. Jag tycker att de har rätt i mycket av beskrivningen; att SLU har en splittrad (nämnd)organisation där många personer lägger ner ett stort arbete på utbildningsplanering utan att samtidigt ha budgetansvar, att vi har ett spretigt och svårförståeligt programutbud, att utbildningsprogrammen i hög grad är kursdrivna i stället för att ha fokus på examensmålen, att internationaliseringen inte är tillräckligt stark etc. Vi som har varit med ett tag kan förstå varför det ser ut som det gör, t.ex. var det inte många år sedan SLU hade för få studenter för att fylla utbildningsuppdraget vi fick från departementet, sedan vi separerade statsanslaget för utbildning helt från forskningsanslaget eller sedan utbildningarna anpassades till Bolognasystemet. Historiken är bra att ha med sig, men utredningen tar förstås utgångspunkt i nuläget och gör en stark ansats framåt i tiden.

Gruppen ger alltså tydliga och ganska genomgripande förslag på hur SLU ska kunna öka resurseffektiviteten och tydligheten i utbildningen. Styrelsen uttalade sin uppskattning av rapporten utan att ta ställning till några av förslagen. Nu följer drygt ett halvår av diskussioner, planering, konsekvensanalyser, kommunikation etc innan beslut om utbildningsutbudet hösten 2014 ska fattas. I den processen ska utbildningen vara en del av den översyn som görs av SLU:s organisation och styrning. En handlingsplan för hela arbetet ska presenteras för styrelsen den 18 december i Skara.

Det är viktigt att i detta sammanhang nämna att studenterna som nu går på utbildningsprogrammen inte berörs av eventuella kommande förändringar, dvs du som nu är student fortsätter enligt den utbildningsplan du är antagen till och på det campus som utbildningen nu ligger på.

Lena Andersson-Eklund

Tredje generationens universitet

Det medeltida universitetet hade fokus på utbildning, därefter var det Humboldtuniversitetets era med utbildning kopplad till forskning. Nu har vi kommit till den tredje generationens universitet med utbildning, forskning och innovation/nytta. Vikten av det ”tredje benet i kunskapstriangeln” var alla överens om vid ett europeisk forum på Ghent University ”Engagement of life science universities in the knowledge society and innovation networks”. Tillsammans med Carolyn Glynn, SLU Global, och Johannes Dyring, SLU Holding, medverkar jag där och kan konstatera att det är stora skillnader mellan olika universitet och länder i vilka förutsättningar som finns för att jobba med innovation i bred bemärkelse. Det är i alla fall uppenbart att det kommer att vara nödvändigt för framtida EU-finansiering att samverka i starka, breda nätverk med industri, myndigheter och andra universitet!

De universitet som har kommit längst i att bygga nätverk för innovation (= nyttiggörande av kunskap) har en utpräglat forskardriven struktur för detta där innovationskontor, samverkanssekretariat etc. har en aktivt stödjande funktion. De har också en kultur där forskare/lärare kan gå in och ur den akademiska karriären för att satsa en viss tid på att kommersialisera ideer. Och de satsar på studenterna! Att erbjuda studenter möjligheter att pröva sina vingar som entreprenörer är ett bra sätt att öka intresset för utbildningar på olika nivåer. Därför är t.ex de program som SLU Holding har för våra studenter (Student Desktop Researchers och Studentbolag för tjänsteförsäljning) viktiga både för studenterna och för universitetet.

Lena Andersson-Eklund

Europa-Sverige-SLU

Förra veckan höll SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) konferens och förbundsförsamling på Chalmers i Göteborg. Första dagen innehöll såväl internationella utblickar som möte med utbildningsminister Jan Björklund. Bl.a. talade Stefaan Hermans från DG Research & Innovation vid EU-kommissionen om läget i olika europeiska länder vad gäller investeringar i forskning och utveckling. Det är helt klart tufft på den fronten med åtstramningar och nedskärningar ökande i en gradient från norr till söder inom Europa. Han konstaterade att Sverige tillsammans med Finland ligger i topp vad gäller statlig finansiering av forskning och innovation i andel av BNP, men även vad gäller mätningar av ”innovation performance”. Det senare var ny information för mig, och förklarades förutom med finansieringen även med hög utbildningsnivå, öppna rekryteringar, attraktiva forskningsmiljöer och tydliga stödsystem. Hermans menade att universiteten i Sverige är väl rustade för Europe 2020 – den nya strategin där bl.a. Horizon 2020 ingår.

Jan Björklund pratade naturligtvis om forskningspropositionen och problematiserade kring målkonflikter bl.a. styrning – autonomi, basanslag – riktade anslag, stora – små lärosäten, excellens – kapacitetsuppbyggnad, grundforskning – innovation.  Särskilt intressant för oss alla var frågan om hur och när de nuvarande 10 procenten av forskningsanslagen som fördelas efter prestation (publicering och externa anslag) ska ökas till 20 och även baseras på peer-review. Enligt ministern kommer det att ske i två steg – en utökning till 20 procent 2016 och peer-review tidigast 2018. Det innebär för oss på SLU att ändringen inte bör påverka planerna för nästa KoN som planeras till 2014-15.

Lena Andersson-Eklund

Svarta rubriker idag…

Artiklarna i dagens Uppsala Nya Tidning, och de inlägg i andra media som följer av den, har svarta rubriker ”En byggfest utan kontroll och ansvar ” och ”Det har varit riktigt dålig planering”. Det är inte alls rolig läsning!

Innehållet är baserat på den revisionsrapport som styrelsen beställt av en extern konsultfirma för att se över processen för nybyggnationer vid SLU, inklusive organisations- och kommunikationsfrågor. Syftet med översynen var att vi ska dra lärdom, avhjälpa brister och förbättra arbetet framöver. Rapporten presenterades vid styrelsemötet i september. Då redovisade rektor också de åtgärder som redan genomförts eller är på gång. Styrelsen diskuterade ytterligare åtgärder och behovet av ett förbättrat samarbetsklimat inom SLU.

Vid sidan av organisationsfrågorna i byggprocessen är det uppenbart att vi i ledningen inte lyckats föra en bra intern dialog inom SLU. En viktig läxa vi lärt är att linjeorganisationen, som är mycket viktig i beslutsfrågor, inte räcker för en effektiv dialog inom universitetet; bättre användning av medarbetarwebben och fler tillfällen till direkt kommunikation behövs. Förra veckan hade vi ett möte med alla prefekter och administrativa chefer där en halvdag ägnades åt frågor kring byggnationer och lokalkostnader. Jag uppfattade det som en bra dialog både kring historia och nuläge och en konstruktiv diskussion om framtida lösningar.

En bra början, och nu jobbar vi vidare för att hitta ett bra samarbetsklimat och en framtidstro inom SLU. Signaler från vår omvärld är positiva; mer info från det SUHF-möte som i skrivande stund pågår i Göteborg kommer i nästa blogginlägg.

Organisationsutredningen
Morgondagens UNT ska ta upp organisationsutredningens förslag. Förhoppningsvis blir detta roligare läsning (?).

Ett möte med information och diskussion kring förslaget planeras den 26 oktober kl 13. Boka in i agendan!

Lena Andersson-Eklund

Ett SLU – en forskarutbildning

I går fastställde Rektor nya universitetsgemensamma riktlinjer för forskarutbildningen vid SLU. Inte en dag för tidigt eftersom Högskoleförordningen, som är ändrad i och med Bolognaprocessen och Autonomireformen, ger universiteten nya förutsättningar och möjligheter att planera för utbildningen. Ansvar för kvalitet och genomförande ligger precis som förut på fakultetsnämnderna, men nu med gemensamma ”ribbor” för handledning, omfattning, planering, uppföljning och examinering.

Det har varit en lång process att ta fram riktlinjerna. Många har varit involverade i seminarier, work-shops, remisser och möten, men så har resultatet (= version 5) också blivit bra! Universitetets åtaganden blir tydligare, examensmålen finns med i planering och uppföljning och de olika momenten i utbildningen definieras bättre än tidigare. Det kommer att underlätta kommunikation om vad en forskarutbildning vid SLU innebär, vilket är viktigt både för doktorander och handledare och även för samarbeten med andra universitet nationellt och internationellt.

Riktlinjerna kommer att gälla för de som antas till forskarutbildning efter årsskiftet. På medarbetarwebben finns länk till beslut och riktlinjer: https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/utbildning-pa-forskarniva/ . Arbetet med genomförandet har bara börjat!

Lena Andersson-Eklund

Utbildningens finansiering och kvalitet

Inga glada nyheter vad gäller finansiering av utbildningen, tyvärr. I budgetpropositionen idag är statsanslaget till SLU i princip oförändrat för 2013, trots att vi argumenterat starkt för behov av nya utbildningsplatser och kvalitetsförstärkning av Hum/Sam utbildningar. Argumentationen är inte svår att föra – vi har flera utbildningsprogram med stort söktryck och tydlig efterfrågan från arbetsmarknaden. I årets budgetpropp riktas medel till andra universitet för hundratals nya platser på civil- och högskoleingenjörsutbildningar samt sjuksköterske- och läkarutbildningar. Förra året var det medel till kvalitetsförstärkning av Hum/Sam, men SLU har tydligt hamnat utanför högskolepolitiken vad gäller utbildningen. Sådana här dagar känns det viktigt att vi snart väcker frågan om departementstillhörighet för SLU!

Vad gäller indragna anslag (i samband med att studieavgifter infördes för utomeuropeiska studenter) ska SLU ändå följa de andra universiteten. Det kostar SLU 4,5 miljoner kronor, vilket vi förväntas dra in igen på avgiftsbetalande studenter och på utbildningar som ges högsta betyg i det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Det systemet har ju varit mycket omdebatterat, och förra veckan beslutade den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA att Högskoleverket inte längre uppfyller kriterierna för medlemskap. HSV får två år på sig att anpassa utvärderingssystemet till ENQA:s kriterier, men kommer att fullfölja den pågående utvärderingscykeln fram till 2014. Det innebär för oss på SLU att det pågående arbetet med att ta fram examensarbeten och förbereda självvärderingar för de flesta av våra examina ska fortsätta enligt planerna. En viktig del av kritiken mot det svenska systemet är att en mycket stor vikt läggs på granskning av ett fåtal självständiga arbeten. I våra förhållandevis små studentgrupper kan ett par mindre lyckade exjobb innebära att examensrätten för ämnet hotas. Man kan ifrågasätta om det är rimligt, särskilt inom yrkesexamina där andra kompetenser än de som examineras i ett självständigt arbete är minst lika viktiga. Att utvärderingssystemet har fokus på examensmålen är i grunden positivt, och det utvecklingsarbete som lärarna det senaste året lagt på exjobbskurserna kommer helt säkert studenternas lärande tillgodo.

Till sist vill jag påminna om att vi har bra och efterfrågade utbildningar på SLU. Studenter från SLU får och gör bra jobb, och våra områden blir allt mer betydelsefulla i samhället. Det är viktigt att vi ser över utbildningarna så att vi behåller dessa kvalitéer, men samtidigt utnyttjar de resurser vi har effektivare-

Lena Andersson-Eklund

 

Äntligen terminsstart

Så har äntligen alla nya studenter kommit hit! I går var det en fin sensommardag i Uppsala och plötsligt var det fullt av studenter i färgglada kepsar som cyklade, gick, stod och satt överallt på campus. Det är härligt att se campus med nytt liv! Rektor och jag hälsade som vanligt alla nybörjare välkomna till SLU. Det var fullt i aulan på Ultuna och studenter i Alnarp, Skara och Wången var med via videolänk (skogsstudenterna började redan förra veckan). Det är en speciell stämning i aulan varje år vid detta tillfälle – en blandning av förväntan och lätt förvirring. Det är en stor dag för nya studenter, inte minst för att man träffar sina blivande kurskompisar för första gången.

Den sammanhållning mellan kursare som byggs upp under åren på SLU är verkligen speciell; man bygger kontaktnät och skaffar vänner för livet. Ett bevis på det fick jag förra veckan när vi tog emot ett stort gäng agronomer som började på Ultuna för 60 år sedan. Vilket liv det var när de möttes! De var också klart intresserade av vad vi jobbar med nu på universitetet, såväl av forskning och utbildning som av byggen. Det var en hel del diskussioner inom besöksgruppen också – den bästa repliken var ”det är klart att vi måste satsa framåt”. Det kallar jag en sann alumn!

Själv hade jag återträff med proppårskursen i helgen som gick. Det var 25 år sedan vi sist träffades hela gruppen. Märkligt nog hann vi med både roliga historier från förr, personliga samtal och yrkesrelaterade diskussioner.   Det var en väl använd helg, och det kommer inte dröja lika länge innan vi ses igen. Bör prioriteras!

Lena Andersson-Eklund