Tag Archives: socio-technical systems analysis

Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Två av de senaste studierna från gruppen har pekat på vikten av bra ledarskap och gemensamma visioner för framgångsrikt genomförande av nya vatten- och avloppssystem.

En teoribyggande fallstudie av samhällsbaserade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia, identifierade fyra förutsättningar för framgång: ledarskap, överenskommen vision, kollektiva åtgärder och ledning. Studien bygger upp ett förutsättningskrav och möjliggör faktorer som kan användas av beslutsfattare och utvecklingsutövare för att stärka samhällsledningen och stödja samhällsbaserade organisationer för att tillhandahålla vatten och sanitetstjänster.

Betydelsen av interna faktorer för samhällshanterade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia

Continue reading Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Recent studies highlight the importance of leadership and vision

Two recent studies from the group have pointed at the importance of good leadership and common visions for successfully implementation of new water and wastewater systems.

A theory-building case-study of community-based water and wastewater systems in Cochabamba, Bolivia identified four prerequisites for success: leadership, agreed vision, collective action and management. The study builds a framework of prerequisites and enabling factors that may be used by policy makers and development practitioners to strengthen community management and support community-based organisations in providing water and sanitation services.

Importance of internal factors for community-managed water and wastewater systems in Cochabamba, Bolivia

Continue reading Recent studies highlight the importance of leadership and vision

Game for Resource Recovery tested in Uganda

On the 25th of April, the SPANS team held a workshop on serious gaming “Games for Resource Recovery in Sanitation” at Makerere University, Uganda. We presented the serious game that we have been developing within the SPANS project – Sanitation Planning for Alternative Nutrient-Recovery Systems (see Blogg post 201-12-05). The aim of the workshop was to present a serious game for increasing understanding of resource recovery from sanitation systems. Serious gaming is a tool for engagement and planning to inform sanitation decision making. Participants were provided with background information about serious gaming and then played a prototype of the game. Workshop participants included representatives from the Ministry of Environment and Water, National Water and Sewerage Corporation, Kampala Capital City Authorities, local consultants and staff from local universities. Reflections and discussion after the workshop have provided feedback for further development of the game. The game was well received and several stakeholders invited us back to test the finalized game within actual planning processes.

Continue reading Game for Resource Recovery tested in Uganda