Avhandling från REINFEED

Resultaten från projektetet visar att en oförutsedd effekt av vinterutfodring är att det riskerar att minska renarnas framtida förmåga att nyttja de naturliga betesresurserna. I intervjustudien lyftes effekter relaterade till renens fysiska egenskaper och beteende (ej publicerad ännu). Erfarenheterna och de observerade effekterna skiljde sig mellan renägare, liksom även uppfattningen gällande om effekterna var positiva eller negativa för renen. Resultaten från utfodringsförsöket visade att renar utfodrade i hägn under sin första levnadsvinter var sämre på att välja lavrika betesmarker när de var på fritt bete följande vinter jämfört med renar som varit på naturbete (med tillgång till stödutfodring) under första levnadsvintern. Denna effekt observerades även under renarnas tredje levnadsvinter, två år efter utfodring i hägn. 

Studien och resultaten från Reinfeed finns publicerade i min avhandling:
https://doi.org/10.54612/a.4or342iga5

Sammanfattning på svenska hittas på s. 73-74.

/Heidi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *