Etiklektorer intervjuade i nya Resurs

I det första numret av den nya elektroniska varianten av Resurs, SLUs personaltidning, finns en intervju med oss två etiklektorer, Per Sandin och Helena Röcklinsberg. Incitamentet till intervjun var att vi utnämnts till docenter i filosofi (Per, vid KTH) respektive etik (Helena, vid Uppsala universitet) under hösten 2013. http://resurs.slu.se/etik-och-filosofi-tva-nya-amnen-vid-slu/

I o med detta kan vi vara huvudhandledare för doktorander, och docentkompetensen stärker därmed etablerandet av forskning inom djuretik och miljö- och bioetik. Även för grundutbildnignarna är det positivt, inte minst med tanke på det pågående arbetet att kartlägga etikundervisningen som en av flera sk generella kompetenser som ska finnas i alla utbildningar. I Högskoleförordningen, bilaga 2, anges som mål för kandidatexamen bl.a. följande punkter:

Färdighet och förmåga: visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Studenter som är tränade i etisk argumentation och kan analysera en fråga utifrån etiska teorier har en bra grund för konstruktiva samtal med avnämargrupper och det omgivande samhället om forskningsrön och olika tillvägagångsssätt. Ju mer som står på spel, desto viktigar är det att tänka efter före. Kanske än mer än dagens, kommer morgondagens agronomer, veterinärer och stadsplanerare ha grannlaga uppgifter framför sig att ständigt värdera och kritiskt granska forskningsrön. Vilket är bästa sättet att hantera ökande anitbiotikaresistens, klimateffekter på odlingssäsongen, obalansen mellan överflöd och brist på livsmedel eller hur olika arter påverkas av förtätning av stadsmiljön? Det är lättare att fatta välgrundade beslut i sådana frågor med träning i etisk analys av konsekvenser, risker, värden och det egna ansvaret. I etikundervisningen ges möjligheter att öva dessa färdigheter, och genom en nära koppling till forskningen inom tillämpad etik kan såväl relevans som aktuella utmaningar åskådliggöras för studneterna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *