Framtidsspaningar och upptakt för en ny SLU-strategi på agendan

English version below

Denna vecka startade med ledningsrådsinternat i Sigtuna. Vi var glada att ha med oss Maria Knutsson Wedel som särskilt inbjuden.

Undermötet fokuserade vi dels på visionäraframtidsspaningar – hur vill vi att SLU ser ut år 2040 – och dels på en upptakt inför kommande arbete med SLU:s strategi 2021-2024. Vi talade både om arbetsprocessen – hur involvera alla medarbetare på bästa sätt, och om viktiga ämnesområden att lyfta fram. SLU:s roll i en allt mer digitaliserad värld, SLU:s roll för en hållbar utveckling, SLU:s identitet, visioner och verksamhetsidé var områden som vi rörde oss mycket kring och som vi kommer att återkomma till framöver.

Under onsdagen deltog jag, tillsammans med vicerektor Kevin Bishop, i Uppsala-Stockholm-Linköping-regionens rektorsmöte om nationella forskningsinfrastrukturer. Det var ett mycket stimulerande och konstruktivt möte som syftade till att belysa regionens kompetens och behov av forskningsinfrastrukturer, samt att verka för att, gentemot forskningsfinansiärerna, stärka lärosätenas inflytande över framtida utveckling av nationella infrastrukturer.

Flera möten under veckan har berört utvecklingen i Uppsala och kommunens ambitione ratt växa söderut och dess omfattande önskemål att förvärva mark av SLU. Genom Torleif Härd, Erik Fahlbeck och Martin Melkersson bevakar universitetsledningen att det, i kommande förhandlingar med kommunen, tas hänsyn till SLU:s centrala intressen att värna jordbruksmark viktig för vår forskning och utbildning.

Och veckan slutade precis som jag önskade i förra veckan – så rikligt med snö så att det går att åka skidor i Uppsala. Nu ser jag fram emot en helg ute i spåren!

Karin Holmgren, rektor

On the agenda: Horizon scanning and kick-off for a new SLU strategy

This week began with an away day in Sigtuna for the Vice-Chancellor’s Management Group, and we were excited to include Maria Knutsson Wedel as our special guest.

The meeting focused on some visionary horizon scanning– what we want SLU to look like in 2040 – and saw the kick-off for work on the new SLU strategy 2021–2024. We talked about the work process (how to include all staff members in the best way) and important areas to highlight. SLU’s role in relation to a more digitised world, sustainable development, SLU’s identity, visions and mission statement were all subjects we discussed at great length and which we will be returning to in the future.

On Wednesday, together with Pro Vice-Chancellor Kevin Bishop, I took part in the Uppsala-Stockholm-Linköping region’s vice-chancellors’ meeting on national research infrastructures. It was a highly stimulating and constructive meeting that aimed at highlighting the region’s expertise and need for research infrastructures, as well as at strengthening, vis-à-vis funding bodies, the influence of higher education institutions over future development of national infrastructures.

Several of my meetings this week have touched upon the developments in Uppsala and the municipality’s ambition to expand southwards, as well as its request to acquire extensive SLU land areas. From our management, Torleif Härd, Erik Fahlbeck and Martin Melkersson are working to ensure that SLU’s key interest in protecting the agricultural land important to our research and teaching is taken into consideration.

And the week ended just as I hoped: there is enough snow for skiing in Uppsala. I’m looking forward to a weekend in the trails!

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *