Glädjande regeringsbesked: Nya industridoktorander inom livsmedelsområdet!

Scroll down for an English version.

Regeringens arbete med livsmedelsstrategin har varit krokig och handlingsplanen har initialt riktats mot t.ex. regler och andra områden som inte direkt berör SLU. Idag kom hur som helst glada nyheter för såväl SLU som för livsmedelssektorn i Sverige!

I sitt tredje åtgärdspaket presenterar regeringen satsningar inom området forskning och innovation. Huvudnyheten är ett nationellt forskningsprogram för livsmedel, vilket är mycket välkommet. I bästa fall kan dessa 50 miljoner ses som en början på fortsatta investeringar i livsmedelssektorns kunskapsbas, även om det sannolikt kommer att krävas betydligt mer omfattande investeringar i livsmedelssektorns alla olika delar, för att regeringens ambitioner inom livsmedelsområdet ska nås. Givetvis räknar vi med att många av SLU:s forskare, lärare och studenter ska kunna bidra till ett kompetenslyft inom livsmedelsområdet!

Extra glädjande är det att regeringen ger SLU medel för att starta ett program för industridoktorander inom livsmedelssektorn! Vi är övertygade om att ett fördjupat samarbete med olika aktörer inom sektorn kommer att ha en rad positiva effekter, såsom t.ex. bättre ömsesidig förståelse för centrala utmaningar, ökad kunskapsspridning och utvecklad omvärldsanalys. Vi har redan en rad framgångsrika samarbeten med flera av livsmedelssektorns aktörer. Nu får vi än bättre möjligheter att bidra till förnyelse och utveckling.

Genom att vi tillsammans med olika partners inom industrin tar oss an för sektorn viktiga forskningsfrågor kommer vi att kunna utveckla vår egen kompetens och bidra till sektorns kunskapsförsörjning på en avancerad nivå. Förhoppningsvis kommer uppslutningen kring industridoktorandprogrammet att bli mycket god. Det kan i sin tur skapa utmärkta förutsättningar för att utveckla flera av de andra initiativen i detta åtgärdspaket. Vi räknar med att programmet för industridoktorander ska få en rad ringar på vattnet, inte minst eftersom det passar utmärkt in i flera av våra redan etablerade samverkansformer med näringen och med andra delar av Högskolesverige.

Läs gärna pressmeddelandet från regeringskansliet.

Erik Fahlbeck, vicerektor


Great news from the Government – SLU will be receiving funding for a programme for externally employed doctoral students in the food sector!

The Government’s work with the food strategy has been a long time coming, and the action plan initially targets rules and other areas that do not directly affect SLU. Today, however, we had good news, for SLU as well as for the Swedish food industry.

In its third set of measures, the Government is focusing on investments in research and innovation. The main news is a national research programme for food, a very welcome initiative. In a best case scenario, this is the start of continued investments in the food sector’s knowledge base. However, considerably more substantial investments will most likely be needed if the Government’s ambitions for the food sector are to become a reality. We obviously count on a number of SLU researchers, teachers and students contributing to upskilling the food sector.

A big plus is the fact the SLU is granted funding to set up a programme for externally employed doctoral students in the food sector. We are convinced that deepened cooperation with various stakeholders in the food sector will have a number of positive effects, such as better mutual understanding of joint challenges, increased knowledge sharing and more advanced business intelligence. We are already cooperating successfully with many stakeholders in the food sector, and this will provide us with even better opportunities to contribute to renewal and development.

By taking on, together with different partners, the research issues that are of importance to the sector, we will not only develop our own competence in the field, but also contribute to providing knowledge at an advanced level in the sector. The new doctoral programme will hopefully attract a lot of interest, which in turn can create excellent conditions for developing other initiatives that are part of the national food strategy. We hope to see ripple effects from the programme, not least because it fits perfectly with other forms of collaboration, with the sector and with other Swedish universities, that we are already enjoying.

Link to the press release from the Government Offices (in Swedish).

Erik Fahlbeck, Pro Vice-Chancellor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *