Om projektet/About the project

Djurvälfärd är A och O för att driva ett framgångsrikt lantbruk.

 

Detta tvärvetenskapliga projekt där psykologi, ekonomi och husdjursvetenskap integreras, syftar till att undersöka svenska mjölkbönders beslutfattande, attityder och motivation till att arbeta förebyggande mot mastit i sin besättning.

Mastit är en infektion i kons juver som orsakar smärta och lidande, minskad ekonomisk ersättningen för den enskilde mjölkbonden, ökad risk för negativ påverkan på bondens egna välmående samt ökad antibiotika användning som i sin tur kan leda till antibiotikaresistens. För ett lantbruk i tiden är djurvälfärd och livskvalité en av hörnstenarna.

Under våren 2016 skickade vi ut en enkäter tillsammans med Ipsos Sverige. Enkäten distribuerades ut till ett representativt urval av Sveriges mjölkbönder. Målet med enkätundersökningen är att undersöka mjölkbönders motiv med att arbeta förebyggande mot mastit, som en aspekt av god djurvälfärd, och huruvida lantbrukarens egen hälsa har en påverkan på hur man arbetar med djuren och vilka attityder man har som kan påverka beslutsfattandet.

Projektet syftar till att beakta hur mjölkproducenterna själva ser på djurvälfärd och kan på så sätt genom den genererade kunskapen användas till att förbättra rådgivning och policy inom mjölkproduktionen och på så vis leda till bättre djurvälfärd.

______________________________________________________________________________

About the project

This interdisciplinary project in which psychology, economics, animal science and veterinary medicine are integrated, aims to explore the Swedish dairy farmers’ decision-making, attitudes and motivation to work with animal welfare and specifically with mastitis prevention. Mastitis is an infection of the cow’s udder that causes pain and suffering, loss of financial compensation for the individual farmer, increased risk of a negative impact on the farmer’s own well-being and increased use of antibiotics, which in turn can lead to antibiotic resistance.

The project consists of two sub-studies, focus groups and workshops. A first questionnaire was distributed to a representative sample of Swedish dairy farmers (spring, 2016). The survey examines the dairy farmer’s motives to work preventively against mastitis, an aspect of good animal welfare, and whether their own health affects their work with the animals and the attitudes that influence decision-making. Part two will examine differences in motivation to work with general animal welfare issues compared to specific animal health issues and mastitis.

The aim is to consider how the dairy farmers themselves see animal welfare and through the knowledge generated use it to improve guidance and policy making in milk production. Focus groups with farmers will be held to create communication with our end users. In addition, we will offer veterinarians and advisors workshops as part of the effort to improve the animal welfare situation.