expedition bostadsgårdar!

Förra veckan var vi i klassen på sightseeing i Lund och Malmö och spanade på bostadsgårdar! I alla möjliga former: storgårdar i sekelskift-stil, 40-talsgårdar i Friluftsstaden, exklusiva 90-talskolosser, Ohoj:s takterasser, studentboenden med magnoliablom… Det var en fullspäckad dag med många intryck. Och väldigt lyxigt ju att få bli guidad runt och få möjlighet att se alla dessa miljöer på nära håll. Det gav många bra referenser till vårt nuvarande skolprojekt. För med denna exkursion i ryggen går vi in i slutfasen av vår studiokurs, vilket är att just utforma en individuell bostadsgård. Mer om den uppgiften i ett annat inlägg…!

igång med Studio 2!

mm, det brukar inte vara så tomt som nu under påsk!

Nu är vi igång med årets studiokurs. Varje årskurs 1-3 har arkitektstudenterna en 15-poängskurs i gestaltning och planering, i olika skalor. Förra året fick vi individuellt arbeta fram förslag på utformning om en plats i Landskrona (jag jobbade till exempel med en stadspark).

Dessa studiokurser skiljer sig från de övriga genom att vi jobbar med ett och samma projekt genom hela kursen. Vi får individuella skrivbord i en av skolans ritsalar och där producerar vi sida vid sida våra gestaltningsförslag. I årets kurs har vi ett något mer utzoomat perspektiv då vi tar oss an ett helt bostadskvarter i Burlövs kommun. I årskurs 3 jobbar vi ännu mer storskaligt med städers infrastruktur. 

Uppgiften är uppdelad i mindre deletapper som fokuserar på analys, koncept, strukturplan, situationsplan samt utformning av en bostadsgård i området. Just nu är vi i strukturplans-skedet. Det handlar om att ta de mest grova besluten om ens område vad gäller trafikstruktur, bebyggelse och grönstruktur. Man ska med den visa hur man ungefär tänker sig att dessa strukturer ska vara. Lätt är det verkligen inte… men en väldigt, väldigt givande träning i att faktiskt börja få ett grepp om hur processen går till och vilka aspekter som måste tas i beaktning. Framförallt är det också en övning i att faktiskt sitta och rita sig fram till ett förslag, vilket verkligen är en konst i sig…!

det stora bygget…

Tänkte att det vore kul att visa lite bilder från själva arbetsprocessen av paviljongen med. En dryg vecka tog det för oss, ca 55 personer, att få till, I UR OCH SKUR får man ändå säga! Vissa dagar har det varit riktigt kallt och regnigt. Andra dagar hade man sån tur att parallellklassen bjöd på gratis hamburgare till alla som ville 50 meter bort! Idén har varit att vi i klassen varit uppdelade i 8 grupper. Sedan har vi tillsammans skapat en struktur av 8 st kubiska paviljonger som angränsar till varandra ute på gården. Dessa har sedan vardera grupp fått utforma som man själv velat, utifrån vad man vill kommunicera och visualisera. Temat för hela utställningen har varit Mentala och fysiska gränser, och vi har utgått från våra platsbesök i Burlöv, den grannkommun som angränsar till Alnarp.

Resultatet blev alltså en utställning som vi döpt till Burlöv i kubik. Paviljongerna kommer att få stå kvar på gården till sommaren, vilket känns väldigt roligt!

Vernissagen

Så var vi i hamn! Efter flera veckors av ganska intensivt arbete har min klass alltså byggt och producerat en utställning bestående av en paviljong i skala 1:1 som vi byggt upp ute på skolgården, samt en massa material som kommunicerar våra tankar som vi arbetat med under denna kurs. Märker nu att jag var löjligt dålig på att dokumentera själva vernissagen, vilket nog är ett tecken på att jag var ganska stressad och stissig när det pågick, men en bild av den färdiga paviljongen fick jag! samt en bild från vår interna klass-vernissage som vi hade några timmar innan vernissagegästerna kom.

Det har i alla fall varit en väldigt rolig och givande upplevelse att en hel klass på nåt vis koordinerats kring att faktiskt få till ett riktigt bygge samt allt som tillkommer en utställning vad gäller marknadsföring, kontakt med press, (hamnade bland annat på Burlövs Nyheter: http://burlovsnyheter.se/burlov-i-kubik/) dokumentation, vernissage, osv osv. Det är nog inte helt vanligt att man som student får lov att vara med om en såpass praktiskt genomförd kurs som denna. Väldigt tillfredställande att den sedan faktiskt mynnar ut i en verklig utställning.

SketchUp!

Efter övningen med individuellt paviljongbygge fick vi också bygga våra modeller i 3D-programmet SketchUp! Och det är verkligen ett roligt (och enkelt!) program som är bra för att snabbt få ut en 3D-modell av nånting. Övningen gick främst ut på att lära känna programmet och att testa runt och utforska olika funktioner, så i dagarna vi har suttit och trixat och provat med texturer och skuggning och grejer. Känns lite som en betaversion till sims eller nåt. Riktigt kul i alla fall! 

att bygga en paviljong

…är något vi sysslar med dessa veckor i formläran. Kursen kommer som sagt att utmynna i en utställning på Alnarpsgården, och till den ska vi bygga paviljonger! Så med utgång från KUBEN har vi fått göra ett antal olika övningar och gestaltningar av hur dessa skulle kunna se ut. Under en av övningarna fick vi ganska fria tyglar att utforma en individuell paviljong hur vi ville (bara den bestod av kuber) och efter att ha skissat fick vi bygga individuella modeller. Jag tycker verkligen att själva byggandet är roligt, men oftast görs våra modeller under ganska stor tidspress. Då blir det extra kul när man för en gångs skull får gott om tid på sig att hinna fokusera på själva hantverket i modellbyggandet. Att testa olika material, tekniker och uttryck för den analoga modellen är ju också det en del av arkitekt-utbildningen!

Kuben

Vi jobbar med kubisk rumslighet denna kursen. Genom att utgå från en kub, en förhållandevis enkel form, försöker vi undersöka med hjälp av olika metoder hur en kub kommuniceras och hur det kan skilja i uttryck beroende på form, perspektiv, utsnitt.

På ett sätt är det en ganska ”simpel” uppgift (att rita en kub är inte särskilt ansträngande), på ett annat sätt väldigt svår. Med en så enkelt form som kub blir det man ritar och de val man gör så definitiva. Det finns inget utrymme för att trolla, virra bort fokus från hantverket och valen man gör genom att rita en mer komplex form (säg en plastflaska), där man kan sväva ut med dekor, imponerande yta eller teckningsstil. Till inspiration tittade vi på konstnären George Seurat teckningsstil, idén om att framförallt förmedla formen, av ett objekt, med hjälp av valörteckning av ljus och mörker. 

Fredagsredovisningar!

Denna veckan har som sagt bestått till stor del av platsbesök i Arlöv som ligger i Burlövs kommun, Sveriges näst minsta kommun, lokaliserad strax nordöst om Malmö. Under fredagen fick vi möjlighet att bearbeta alla våra intryck och vårt insamlade material för att sedan presentera vårt arbete utifrån några givna frågeställningar, fokuserade på fysiska och mentala gränser i staden, historiska tidslager samt en plats ”centrum” och stråk.

Min grupp fokuserade mycket på var Arlövs centrum, dess kärna, finns idag, var den förr i tiden funnits och var den eventuellt kommer att hamna i framtiden. Från att det på 1800-talet mest centrala i Arlöv varit dess sockerbruksfabrik, arbetarbostäderna som där tillkom och det intilliggande Sockerbitstorget, trädde ett nytt centrum fram på 1970-talet, nämligen Arlöv Center – ett shoppingcentra där det enligt ett reportage som vi hittade från SVT ska ha varit möjligt att köra med bilen rätt in i köpcentrat för att lasta den med sina varor, vilket ideal!!

I de framtida planerna för Arlöv ska kärnan snarare utgöras av en grön-oas-torg-liknande utomhusstruktur för mänsklig rekreation och interaktion, som binder samman tågstationen med köpcentrat. Arlövs centrum har alltså förflyttats under tidens gång, och vi i min grupp kunde inte låta bli att dra kopplingar mellan denna utveckling och samhället i storts utveckling, fokus och ideal genom tiderna.

Att arbeta på det här sättet, samla in material under några dagar för att sedan bearbeta det och på så vis finna ett fokus, är något min klass gjorde mycket av i våra första kurser i åk 1. I början var jag ganska ovan vid det och kunde enkelt känna mig stressad av att utforska en plats, upptäcka och samla in material utan en tydlig plan, ett tydligt fokus. Planen och idén formas oftast snarare i bearbetningsarbetet och till mycket stor del i diskussionen med sina gruppmedlemmar och resten av klassen. Det är ett ganska spännande sätt att arbeta, och jag börjar så smått finna mig i det!

Ny kurs i formlära!

Nu säger vi hej till vårterminen (och ett snöoväder som verkligen fick oss tagna på sängen) och kursen Dialog med en plats! I denna kurs ska vi få träna oss i ”[…] rumslig orientering och kontextuella resonemang med hjälp av konstnärliga metoder inom fältet landskapsarkitektur”. Spännande va! Det är en ganska öppen kurs som formas och liksom blir till i stundens arbete, och det är upp till oss studenter att fylla den med innehåll, trots att lärarna förstås sätter ramarna och ger input. Det känns som ett intressant komplement till våra övriga kurser som detta året handlar till stor del om planering. Kursen är utforskande, ett sätt för oss att lära sätt att närma oss och studera, lära känna en plats.

Första veckan har hittills bestått av ett antal platsbesök i Arlöv. Vårt fokus har varit att observera eventuella gränser i landskapet, fysiska samt mentala. Hur privata ytor går till semi-privat till offentligt, hur en väg kan upplevas som en barriär, och hur en fysisk barriär i landskapet eventuellt kan skilja sig från en mental barriär utritad på en karta. Vi har också letat efter strukturer, uttryck dels sådana som utgör ett äldre tidsskikt, dels sådant som är typiskt för samtiden dels tendenser till vad som komma skall, sådant som ligger i framtiden.

I min grupp fastnade vi tidigt för de mängder tegelhus som finns i Arlöv, och hur de så tydligt skiljer sig åt beroende på när i tiden de är byggda, både i utseende och i användning – de fungerar som en visuell tidsmarkör med andra ord! 

GISssssszzzz

En stor del av kursen som avslutades i fredags har handlat om GIS, Geografic Information System. GIS är alltså ett slags databaserat system som behandlar och visualiserar geografisk data, alltså olika typer av kartor och information som går att applicera därpå. Med hjälp av diverse insamlad data av bland annat Lantmäteriet är det möjligt att skapa analyser som kan vara relevanta inom alla möjliga sorters områden, exempelvis stadsplanering. Dessa analyser kan säga nånting om en plats eller ett område. De kan t ex visa konkret data, såsom jordarter, höjdskillnader, markanvändning, bebyggelse, väderskiftningar med mera, men även abstrakta värden, som befolkningstäthet, medelålder i ett område trafikolycksstatistik och mycket annat!

Inom området finns många olika GIS-datorprogram, och i vår kurs har vi då använt oss av ett som heter ArcMap. Det tog lite tid för mig att förstå exakt vad det var vi jobbade med, men efter några veckor kunde jag förstå och verkligen inse hur otroligt många olika användningsområden det finns! Och nu när vi väl kommit över inlärningströskeln har vi på egen hand fått skapa analyser som stöd för våra faktablads-uppsatser. Mitt faktablad berörde ju ljusföroreningar, hur artificiellt ljus påverkar stadens gatuträd, och jag ville ta reda på om det finns områden i min hemkommun ”lights in alingsås”-Alingsås där belysning och ljuskänsliga trädarter ”kolliderar”. Med hjälp av data över Alingsås gatuträd samt belysning kunde jag i GIS hitta områden på kartan där ett möte mellan ljuskänsliga arter och belysning troligtvis uppstått, och där det alltså blir av extra stor vikt att arbeta med belysning som inte stör trädets livscykel. 

Med detta säger jag och klassen tack och hej till kursen Planeringens Grunder, som enligt min åsikt varit en givande och faktiskt lite överraskande rolig kurs!