Forskarkonferens 2021

Landsbygder och regioner i förändring
En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

Krusenberg Herrgård | 22–23 september 2021

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU bjuder tillsammans med Nordregio in forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

Konferensen kommer att bjuda på ett brett spektrum av bidrag från olika forskningsfält på temat ’landsbygder och regioner i förändring’ som kan få konkreta effekter inom svensk regional- och landsbygdsutveckling. Ett av konferensens syften är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom kommer det att finnas möjligheter att träffa representanter från de största svenska forskningsfinansiärerna.

Konferensen kommer att hållas från ’lunch-till-lunch’ den 22–23 september vid Krusenberg Herrgård utanför Uppsala, förutsatt att restriktioner och rekommendationer med anledning av Covid-19 tillåter detta. Konferensen är avgiftsfri och mat och logi på herrgården ingår.

Huvudtalare
Karen Refsgaard, Research Director vid Nordregio
Sally Shortall, Professor i rural economy vid Newcastle University

Teman

 1. Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’
 2. Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext
 3. Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier
 4. Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser
 5. Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter
 6. Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar

Call for abstracts
Deadline 17 maj 2021 (250 ord, maila till: uppdraglandsbygd@slu.se)

Frågor? uppdraglandsbygd@slu.se

Ruralities and Regions in Transition
A conference for Rural and Regional Researchers in Sweden

Krusenberg Herrgård, Uppsala| September 22-23rd

The Division of Rural Development (SLU) and Nordregio offer scholars the opportunity to meet, share and discuss important issues related to rural and regional development in Sweden. We expect a wide range of contributions that can contribute to more robust policy initiatives and planning practices in Swedish rural and regional development. We intend to provide a constructive arena of exchange for scholars to collegially rethink how Swedish ruralities and regions may engage towards economically, socially and environmentally sustainable development paths. Both English and Swedish will be used during the conference, making it possible also for non-Swedish speakers to participate.

The conference will be held ‘lunch-to-lunch’ and is free of charge. Meals and accommodation at Krusenberg Herrgård are included.

Keynote speakers
Karen Refsgaard – Research Director at Nordregio
Sally Shortall – Professor in Rural Economy at Newcastle University

Themes

 1. Sustainable countrysides: place-based development and rural livelihoods
 2. Entrepreneurship and social innovations in peripheries
 3. Demographic change and migration: policies and practices in shrinking geographies
 4. The role of natural resources in rural transformation processes
 5. Competences, skills and the evolution of the rural labour market
 6. Territorial resilience in times of global societal challenges

Call for abstract
Deadline May 17th 2021 (250 words, e-mail to: uppdraglandsbygd@slu.se)

Questions? uppdraglandsbygd@slu.se