Forskarkonferens 2021

Landsbygder och regioner i förändring
En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

Runö Möten & Events | 11–12 november 2021

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU samlar tillsammans med Nordregio forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

Konferensen anordnas som en del av SLU:s regeringsuppdrag att stärka och samordna svensk regional- och landsbygdsforskning och ambitionen är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling.

Konferensen hålls den 11–12 november vid Runö Möten & Events utanför Åkersberga, förutsatt att restriktioner och rekommendationer med anledning av Covid-19 tillåter detta.

Huvudtalare

 • Sally Shortall, Professor i rural economy vid Newcastle University
 • Karen Refsgaard, Research Director vid Nordregio

Teman

 1. Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’
 2. Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext
 3. Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier
 4. Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser
 5. Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter
 6. Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar
 7. Politik för regional utveckling

Anmälan till konferensen är nu stängd och vi kan med glädje konstatera att det funnits ett stort intresse att delta!

Frågor? Maila till uppdraglandsbygd@slu.se

Ruralities and Regions in Transition
A conference for Rural and Regional Researchers in Sweden

Runö Möten & Events| November 11-12th

The Division of Rural Development (SLU) and Nordregio gather scholars from all over the country to meet, share and discuss important issues related to rural and regional development in Sweden.

The conference is arranged as a part of SLU:s government assignment to strengthen and coordinate Swedish rural and regional research and the ambition is to provide a constructive arena of exchange for scholars to collegially rethink how Swedish ruralities and regions may engage towards economically, socially and environmentally sustainable development paths. Both English and Swedish will be used during the conference, making it possible also for non-Swedish speakers to participate.

The conference will be held November 11-12 at Runö Möten & Events outside Åkersberga, given that this is possible due to recommendations and restrictions regarding Covid-19.

Keynote speakers
Karen Refsgaard – Research Director at Nordregio
Sally Shortall – Professor in Rural Economy at Newcastle University

Themes

 1. Sustainable countrysides: place-based development and rural livelihoods
 2. Entrepreneurship and social innovations in peripheries
 3. Demographic change and migration: policies and practices in shrinking geographies
 4. The role of natural resources in rural transformation processes
 5. Competences, skills and the evolution of the rural labour market
 6. Territorial resilience in times of global societal challenges
 7. Policies for rural and regional development

We are glad to see that there has been a great interest in participating in this conference. The registration has now closed.

Questions? Send an e-mail to uppdraglandsbygd@slu.se