Utveckling av kretsloppspelet pågår

I projektet ” Gamification av sanitetsplanering” håller vi på att utveckla ett serious game för att stödja VA-planering och öka kretslopp.  Under hösten har vi haft flera utvecklingsworkshop som ska leda fram till ett spelkoncept. Primärmålgruppen för spelet är politiker och tjänstemän i beslutsfattande ställning. Övriga målgrupper är fastighetsägare, samfälligheter, studenter och tjänstemän inblandade i planläggningen av en VA utbyggnad. Målet med spelet är att få målgruppen att förstå vad kretslopp för växtnäringsämne är och vad man kan göra för att underlätta att ett kretsloppsystem byggs upp, dvs. hur kan olika grupper ta ansvar? Spelet ska också vara kul att spela, engagerande, kunna informera om ny teknik och leda till ökat förståelse av andra aktörers perspektiv. Själva spelet ska utvecklas under början av 2019 och vara färdig för att testa med målgrupper innan sommaren.

Kontakt: Jennifer Mcconville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *