Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Nordisk Insektworkshop med inriktning på utveckling av insektproduktion för foder och mat, organiserat av Danmarks tekniska universtitet (DTU) och Nordisk arbetsgrupp för mikrobiologi och djurhälsa och välfärd (NMDD), hölls i Roskilde, Danmark. Evgheni Ermolaev från vår grupp och Bettina Julin från Livsmedelsverket representerade Sverige vid mötet.På workshopen diskuterade varje lands representanter den nuvarande nationella lagstiftningarna gällande insektsproduktion för mat och foder. I Sverige tillåter den nuvarande tolkningen av livsmedelsförordningen inte några insekter för livsmedelsproduktion. En annan tolkning av EU:s förordning om nya livsmedel har gjorts i Finland och Danmark, vilket har möjliggjort förtäring av hela insekter. Denna förordning ändrades dock för att klargöra att insekter (inklusive hela insekter som deras delar) måste registreras som nya livsmedel.

Förordning (EG)
nr 258/97
Förordning (EU)
nr 2015/2283
Hela insekter
Ej innefattad*

Innefattad
Delar av hela insekter och ingredienserna bearbetade från hela insekter (t.ex. hel insektmjöl)
Ej innefattad*

Innefattad
Andra ingredienser än (delar av) hela insekter (t.ex.  insektsextrakter)
Innefattad

Innefattad

* Avvikande nationella tolkning – Vissa medlemsstater ansåg inte att dessa kategorier av produkter skulle innefattas av förordningen om nya livsmedel.

Den nya förordningen (2015/2283) trädde i kraft från och med den 1 januari 2018, och inom övergångsperioden uppmanas insektsproducenter att ansöka om registrering av nytt livsmedel för sina insektsbaserade produkter som var på marknaden före det nya förordningen. Under tiden för ansökningen fram tills ett beslut fattas på EU-nivå får de fortsätta sin verksamhet. När ett ny livsmedel är godkänts är det fritt fram för alla och envar att producera detta livsmedel i alla EU-medlemsstater, så tillvida inte ett dataskydd begärts. I det fallet finns det en 5 års fördröjning innan produktionsprocessen för det nya livsmedlet offentliggörs.

För närvarande har många ansökningar för nya insektsbaserade livsmedel lämnats in (Lista över pågående tillämpningar). Se flera exempel nedan:

Applicant Data protection Food category Common name
Belgian Insect Industry Federation (BiiF) No Acheta domesticus for consumption as a food and as an ingredient in additional food groups House cricket
Belgian Insect Industry Federation (BiiF) No Migratory locust (Locusta migratoria) Migratory locust (grasshopper)
Belgian Insect Industry Federation (BiiF) No Yellow mealworm (Tenebrio molitor) Mealworm
Waraphorn Blanck No Whole Schistocerca gegaria Desert locust
Verdis Nature S.L. No Finished food based on insects
Proti-Farm Holding NV Yes Whole and grinded Alphitobius diaperinus larvae products Lesser mealworm
SAS EAP Group – MICRONUTRIS Yes Dried crickets (Gryllodes sigillatus) Tropical house cricket
SAS EAP Group – MICRONUTRIS) Yes Dried mealworms (Tenebrio molitor) Mealworm

Under diskussionerna på workshopen fastställdes att det är nödvändigt att ha minst tre separata spår när man diskuterar insektsfrågan med lagstiftare: insekter som livsmedel, insekter för foderproduktion och insekter för teknisk användning (icke-foder och icke-livsmedel). Detta är nödvändigt för att utveckla en tydlig terminologi, men också för att kunna hantera de olika behoven var och en av de tre riktningarna. I Sverige, exemplevis, är det två olika departement som reglerar insektsanvändning som livsmedel respektive foderproduktion, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Efter mötet fortsätter samarbetet och diskussionerna, och innefattar även Nordiska ministerrådet, som ska bidra till att utveckla en nordisk insektsplan med syftet att förenkla insektproduktion i Norden.

Korrigering 2018-11-07: Inlägget tidigare angav felaktigt att förordning om nya livsmedel 2015/2283 träder i kraft från 1 januari 2019. Det riktiga datumet var 1 januari 2018.

Kontakt
Evgheni Ermolaev

1 thought on “Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *