Monthly Archives: July 2018

Crispy fried black soldier fly larvae!

After rearing about 10.000 larvae on food-graded feed (toast bread) it was time for the big harvest at our greenhouse! After purging and freezing the larvae, we seasoned portions of them with either garlic, lime juice, onions, mint, vinegar, chilli, salt or olive oil and let them soak over night. The result was absolutely amazing – fried for about 5 mins at medium heat, the larvae turned very crispy and added a perfect note to the rest of the meal. They were also enjoyed as snack, just like a bag of chips. Coming in different flavors, you could almost not stop munching on them!                                                                                                                                                                                      

Continue reading Crispy fried black soldier fly larvae!

New Publication: Hygiene aspects of urine drying technology

In a new paper published in Water Research, Senecal et al. assessed what hygienic health risks may occur when human urine is dehydrated. The experiment was set up to simulate that the last person using the toilet (before the dehydration medium is changed) is contaminating the medium with misplaced faeces, with no time for dehydration of the urine, i.e. a worst-case scenario. It was found that urine dehydration in itself achieved a concentration < 1 A. suum per 4 g of dehydrated medium which fulfils the WHO guidelines for unrestricted use. Continue reading New Publication: Hygiene aspects of urine drying technology

Research exhibition at University of Dar es salaam

Alice Isibika, PhD candidate at Kretsloppsteknik, participated in University of Dar es salaam’s Research Week Exhibition. The event showcased research, innovation, public service and knowledge exchange activities of the university’s academic staff and students to the public. In the post-graduate student projects category, Alice was placed third winner at the first phase and the second winner at the second phase.PC: Ramadhani Kinyogoli

Continue reading Research exhibition at University of Dar es salaam

Avloppets kväve och humus bör också återvinnas

Replik i Dagens Nyheter till Miljöministerns debattartikel. I en repliken argumenterar Håkan Jönsson och Björn Vinnerås tillsammans med 12 andra personer för att man måste titta bredare än att återvinna fosfor ur avloppsslam om man vill öka hållbarheten. https://www.dn.se/debatt/repliker/avloppets-kvave-och-humus-bor-ocksa-atervinnas/ Continue reading Avloppets kväve och humus bör också återvinnas

New publication: Will Indian consumers eat urine-fertilised food?

Decentralised sanitation technologies based on source separation of toilet waste have attracted a lot of research attention – the social sustainability of these technologies, not so much. To attempt to fill this gap, members of the Kretsloppsteknik group collaborated with researchers at VIT University, to explore what food consumers in India think of urine recycling. The results were recently published in the journal Water Research, where a survey of 1252 consumers at the VIT University campus revealed: 68% stated human urine should not be disposed but recycled, 55% considered it as fertiliser, but only 44% would consume food grown using it.  Continue reading New publication: Will Indian consumers eat urine-fertilised food?

The Market for Biochar in Sweden

Stockholm Exergi and Waste Sweden has conducted a study to investigate the market for biochar and specifically the willingness to pay within five industrial applications: biochar as soil improvers, biochar filling material in concrete, biochar in agriculture, biochar as filter material for water and wastewater, and biochar as additive to animal feed.

Sahar Dalahmeh (Environmental technology group – Institute for Energy and Technology) and Mikael Pell (Department of Molecular Sciences) participated in the study and contributed with their knowledge regarding the market for biochar as a filter material for water and sewage treatment. Click here to access the press release and summary where the report can also be downloaded from: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2583&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68ee39223998ccc35409d625c9eaf41a

Continue reading The Market for Biochar in Sweden

Besök i fluglarvskomposteringslaboratoriet från Nigeria

Under torsdagen den 28 juni hade vi äran att få besök av en delegation från Nigeria, däribland Nigerias Sverigeambassadör H.E. Musa Ilu Mohammed samt Guvernören i Borno H.E. Hon. Kashim Shettima, när de besökte SLU. Björn presenterade varför vi strävar efter ett kretslopp och hur vi ser att man kan minska mängden avfall som deponeras genom att använda sig av fluglarvskompostering. Dessutom genomfördes ett besök i vårt flugkomposteringslaboratorium där Viktoria och Giulio förevisade processerna i fluglarvskompostering och insekternas olika levnadsstadier.PC: Giulio ZorzettoPC: Emelie Zonabend König Continue reading Besök i fluglarvskomposteringslaboratoriet från Nigeria

Marknaden för Biokol i Sverige

Stockholm Exergi och Avfall Sverige har genomfört en studie för att undersöka marknaden för biokol och specifikt betalningsviljan inom fem användningsområden: som jordförbättringsmedel, som fyllnadsmedel i betong, inom lantbruket, som filtermaterial, och som tillsats i djurfoder.

Sahar Dalahmeh (kretslopp teknik- Institionen för energi och teknik) och Mikael Pell (Institutionen för molekylära vetenskaper) del tog i studien och bidrog med deras kunskap om marknaden för biokol som filtermaterial for vatten och avloppvatten rening. Nedan finns det länkar till pressmeddelande och sammanfattning där rapporten också kan laddas ner: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2583&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68ee39223998ccc35409d625c9eaf41a

Continue reading Marknaden för Biokol i Sverige

Biokol i små avloppsanläggningar

Nu finns rapporten ” Biokol i små avloppsanläggningar- Rening av övergödande ämnen” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. I Rapporten sammanställde Sahar Dalahmeh, forskare i Kretsloppteknik grupp, hennes senaste resultat on biokols förmåga för rening av fosfor och kväve i små avlopp.

Med finansiering från Havs- och vatten myndigheten genomförde Sahar Dalahmeh projektet ”Biokol i små avloppsanläggningar”. Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbättra reningen av avloppsvatten i små och enskilda avlopp. Projektet visade att kalk- och järnimpregnering av biokol förbättrade dess förmåga att binda fosfor, vilket innebär att det passar väl som filtermaterial i små avloppsanläggningar. För att inte mätta materialet bör impregnerat biokol användas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (där organiskt material och ammonium renas från avloppsvattnet).

Biokolsfilter i två steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkväve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att använda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bästa belastningsförhållanden, utvärdera risken för igensättning av biokolet vid kontinuerlig belastning och därmed biokolets effektiva funktionstid.

Continue reading Biokol i små avloppsanläggningar

Nigerian visit to the fly larvae lab

On Thurday, June 28th, we had the honour to show our research activities to a Nigierian delegation, including the Nigeria ambassador to Sweden, H.E. Musa Ilu Mohammed and the Govenour of Borno, H.E. Hon. Kashim Shettima, who were visiting SLU. Björn was presenting our visions for future solid waste management, using fly larvae composting to recycle the food waste and decrease the amount of landfilling. Additionally we visited the fly larvae lab where Victoria and Giulio presented the processes in fly larvae composting and the different stages of the insects. PC: Giulio ZorzettoPC: Emelie Zonabend König

Continue reading Nigerian visit to the fly larvae lab