Ni hao!

English version below.
Mellan 4 och 20 maj lämnade fyra medlemmar (Cecilia Lalander, Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto och Viktoria Wiklicky) i vårt fluglarvskomposteringslag sitt naturliga habitat i Sverige (skrivbord och växthus) och bytte det till ett tillfälligt nytt hem lite längre öster: Kina.

Deras första stopp var Fuyang, en stad som anses vara ”liten” enligt kinesisk standard, belägen i nordvästra Anhui-provinsen. I en vecka hjälpte SLU:s flyglarvskomposterare en lokal grisuppfödare att inrätta ett gårdsbaserat fluglarvskomposteringssystem för hantering av gödseln från gårdens 300 grisar.

Foto: Viktoria Wiklicky, Evgheni Ermolaev

Trots den snabba visiten lyckades laget upprätta en barnkammare kläckning av vapenflugelarverna och ett första system för att behandla den färska grisgödseln.

Foto: Evgheni Ermolaev


Trots att laget utmanades av den lokala, något aggressiva, flugpopulationen (t.o.m. lokala vapenflugor hittades, även fast den dominerande flugan var av husflugebörd), lyckades de till slut starta upp ett fluglarvskomposteringssystem med ägg som inhandlats av en lokal vapenflugeproducent.

Foto: Evgheni Ermolaev

Lärdomen från visiten var att det är möjligt att starta upp ett fluglarvskomposteringssystem från ingenting, om det finns goda förutsättning på plats (lokal, ventilation, lokalt stöd (språkbarriärer), möjlighet att införskaffa övrig utrustning). Dessutom blev flyglarvskomposteringslaget inbjudet att presentera sitt fluglarvskomposteringssystem vid Shanghai Engineering Research Center of Breeding Pig och i ett möte med den lokala ledningen diskuterade möjligheter för samarbete för att uppnå ett mer hållbart sätt att hantera grisgödsel hos grisuppfödare i olika delar av Kina.

Från 15-18 maj deltog gruppen från SLU på den andra internationella konferensen om insekter för att utfordra världen (IFW, Insects to feed the world II) i Wuhan (http://ifw2018.csp.escience.cn/dct/page/1). Mer än 270 deltagare från 40 länder deltog, 104 presentationer hölls och 61 postrar presenterades. Ungefär 40 % av det presenterade materialet var direkt eller indirekt kopplat till den amerikanska vapenflugan. Vi hade gott om möjligheter att utbyta kunskap och utöka vårt nätverk. Kärnbudskapet som levererandes under konferensen var att för utvecklingen av fluglarvskomposteringsindustrin krävs samarbete mellan olika parter – likaväl inom uppfödning av flugorna, för användning av fluglarverna för avfallshantering som för producering av djurfoder. Många frågor är ännu obesvarade och tillsammans med andra samarbetspartners kan vi klara av de utmaningarna vi kommer att stå inför då fluglarvsbehandlingstekniken sprids allt mer.

谢谢中国 (Xièxiè Zhōngguó)


Ni hao!

Between 4-20th of May, four members of our fly larvae composting team (Cecilia Lalander, Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto and Viktoria Wiklicky) left their natural habitat in Sweden (desks and greenhouse) and traded it for a temporary new home a bit further east: China.

Their first stop was Fuyang, a city considered “small” by Chinese standards, located in the northwestern Anhui province. For a week, the fly larvae composting team helped a local pig farmer to set up a soldier fly composting system to manage the waste of around 300 pigs and piglets on-site.

Photo: Viktoria Wiklicky, Evgheni Ermolaev

Despite the tight schedule, the team managed to set up a nursery for the black soldier fly hatchlings and a preliminary system to treat the fresh pig manure.

Photo: Evgheni Ermolaev

Although the team was challenged by the local, highly abundant house fly population, they successfully managed to kick off a black soldier fly larvae composting system with eggs obtained from a local black soldier fly producer.

Photo: Evgheni Ermolaev

The take home message of the team was that it is possible to set up a fly larvae composting system from scratch, if a suitable location is provided (housing, ventilation, local aid (language barriers), possibility to shop for equipment). Furthermore the fly composting team was invited to present the fly larvae composting system at the Shanghai Engineering Research Center of Breeding Pig and in a meeting with the local management team they discussed further collaborations regarding fly larvae composting as a more sustainable way to manage pig manure from local pig producers in different Chinese provinces.

From 15-18th of May, the SLU team attended the second international conference of Insects to Feed the World (IFW) in Wuhan (http://ifw2018.csp.escience.cn/dct/page/1). More than 270 participants from 40 countries attended, 104 presentations were held and 61 posters presented. Roughly 50% of the presented material was directly or indirectly connected to the black soldier fly. Our team had plenty of opportunities to exchange knowledge and widen their network. Take home message of the conference was that, in the black soldier fly business, collaboration of any kind -whether in breeding, waste management or producing insect protein – is crucial for the further development of this sector. There are still many questions unanswered and together with other collaborators we could manage to tackle the challenges that will occur in the roll out of black soldier fly treatment technology.

谢谢中国 (Xièxiè Zhōngguó)

Contact
Cecilia Lalander

Compiled by Viktoria Wiklicky, posted by Evgheni Ermolaev

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *