Monthly Archives: May 2018

Workshop on Systematic Review Methods

Solveig Johannesdottir, doctoral candidate in our research group, attended a workshop in Systematic Review Methods in Warszaw 17-18th of May. The workshop was held by Mistra Council for Evidence Based Environmental Management, endorsed by the Collaboration for Environmental Evidence. The workshop was led by Neal Haddaway and Biljana Macura, both at the Stockholm Environment Institute. At the workshop, participants got training in planning, organizing and conducting systematic reviews and systematic maps. This method is used in the BONUS RETURN project, where Solveig is systematically mapping the evidence of resource recovery technologies for wastewater. To learn more about the BONUS RETURN project, visit bonusreturn.com.

Steps of the Systematic Review. Source: Neal Haddaway. Continue reading Workshop on Systematic Review Methods

Workshop on Systematic Review Methods

Solveig Johannesdottir, doktorand i gruppen, deltog i en workshop om Systematic Review Methods i Warszawa den 17-18 maj. Workshopen organiserades av Neal Haddaway och Biljana Macura, från Stockholm Environment Institute, och hölls av Mistra Council for Evidence Based Environmental Management och Collaboration for Environmental Evidence. Under workshopen fick deltagarna kunskap om Systematic Reviews och Systematic Mapping, hur de planeras och genomförs. Metoden Systematic Mapping används av Solveig inom projektet BONUS RETURN, där hon bland annat jobbar med att kartlägga kretsloppstekniker för avlopp. För att läsa mer om projektet, gå till bonusreturn.com.

Steps of the Systematic Review. Source: Neal Haddaway.

Continue reading Workshop on Systematic Review Methods

Bryts läkemedelsrester i avloppsslam ned under lagring?

Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring undersöks i projektet Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam. Ett storskaligt lagringsförsök med ca 430 ton slam fördelade på 6 olika varianter på slamlagring startade under tisdagen och onsdagen 29-30/5 på Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Svenska Miljöinstitutet IVL och Uppsala Vatten och Avfall AB.

 Different conditions for sludge storage: thermophilic compacted sludge for open storage (left), mesophilic compacted sludge for open storage (middle)and mesophilic compacted sludge for covered storage (right). PC: Sahar Dalahmeh

Continue reading Bryts läkemedelsrester i avloppsslam ned under lagring?

Vår fluglarvsforskning beskrivs i Forskning & Framsteg

Cecilia Lalander, forskaren som leder fluglarvsbehandlingsforskningen i kretsloppsteknikgruppen, har intervjuats av Anna Forster för den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. I artikeln diskuteras olika fördelar med att använda larver av amerikanska vapenflugor för omvandling av avfall till något värdefullt. Bland annat diskuterades hur mängden smittspridande mikroorganismer, läkemedelsrester och bekämpningsmedel minskar, samt bidraget av denna typ av avfallshanteringsmetod för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Frågor som rör implementering av denna teknik, som exempelvis de begräsningar som EU-lagstiftning innebär, lyfts också i artikeln.

För att läsa artikeln, klicka på länken: https://fof.se/tidning/2018/5/artikel/larverna-fixar-biffen
Continue reading Vår fluglarvsforskning beskrivs i Forskning & Framsteg

Our fly larvae composting research is featured in a Swedish journal “Forskning & Framsteg”

Cecilia Lalander, the researcher leading fly larvae composting research at the Environmental Engineering group, has been interviewed by Anna Froster for the Swedish popular scientific journal Forskning & Framsteg. The article discusses various issues and achievements around the use of black soldier fly larvae to convert waste to value. Among others, the benefits discussed are that of the sanitization effect of the treatment, the reduction of pharmaceuticals as well as contribution of this waste management strategy towards reaching UNs sustainable development goals. Current issues with method implementation, including the EU legal restrictions, are also lifted in the article.

To read the full article follow this link: https://fof.se/tidning/2018/5/artikel/larverna-fixar-biffen

Continue reading Our fly larvae composting research is featured in a Swedish journal “Forskning & Framsteg”

Ni hao!

Mellan 4 och 20 maj lämnade fyra medlemmar (Cecilia Lalander, Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto och Viktoria Wiklicky) i vårt fluglarvskomposteringslag sitt naturliga habitat i Sverige (skrivbord och växthus) och bytte det till ett tillfälligt nytt hem lite längre öster: Kina.

Deras första stopp var Fuyang, en stad som anses vara “liten” enligt kinesisk standard, belägen i nordvästra Anhui-provinsen. I en vecka hjälpte SLU:s flyglarvskomposterare en lokal grisuppfödare att inrätta ett gårdsbaserat fluglarvskomposteringssystem för hantering av gödseln från gårdens 300 grisar.

Foto: Viktoria Wiklicky, Evgheni Ermolaev

Trots den snabba visiten lyckades laget upprätta en barnkammare kläckning av vapenflugelarverna och ett första system för att behandla den färska grisgödseln.

Foto: Evgheni Ermolaev

Continue reading Ni hao!

Ni hao!

Between 4-20th of May, four members of our fly larvae composting team (Cecilia Lalander, Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto and Viktoria Wiklicky) left their natural habitat in Sweden (desks and greenhouse) and traded it for a temporary new home a bit further east: China.

Their first stop was Fuyang, a city considered “small” by Chinese standards, located in the northwestern Anhui province. For a week, the fly larvae composting team helped a local pig farmer to set up a soldier fly composting system to manage the waste of around 300 pigs and piglets on-site.

Photo: Viktoria Wiklicky, Evgheni Ermolaev

Despite the tight schedule, the team managed to set up a nursery for the black soldier fly hatchlings and a preliminary system to treat the fresh pig manure.

Photo: Evgheni Ermolaev

Continue reading Ni hao!

Questionnaire design and mangement course

Prithvi Simha, Doctoral Candidate in our research group attended a week long course between 14-18 May 2018, in Kaunas, Lithuania. The course was organised by the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University (NOVA) Network and co-ordinated by Prof. Ulf Emanuelson, SLU. The course tackled several key issues regarding the design of questionnaires, respondent psychology, biases, and statistical tools for dealing with missing data/non-response such as multiple imputations. Course participants at the Lithuanian University of Health Sciences campus, Kaunas.                PC: Ulf Emanuelson

Continue reading Questionnaire design and mangement course

Full-scale urine drying trials at SLU

This week, the Environmental Engineering group at SLU starts its full-scale urine drying experiments. The group has designed and built 6 household-scale urine drying prototypes for the experiments. Over the coming months, every day, these units will be drying 24 litres of urine. The biggest challenge so far has been to collect enough daily fresh urine to feed the prototypes. We thank all those who have donated urine so far, and hope that these donating  keep coming. Your donations can potentially help revolutionise sanitation!

                                       Urine donation points at toilets across the Department of Energy & Technology, SLU;                     PhD Candidate Prithvi Simha eager to get the experiments started in our Hygiene Lab Continue reading Full-scale urine drying trials at SLU