Exjobbsförslag: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storkaliga svenska förhållanden

Foto: Viktoria Wiklicky

Titel: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storskaliga svenska förhållanden Omfattning: 30 hp
Nivå: Avancerad
Ämne: Teknologi eller miljövetenskap
Start: Så snart som möjligt


Bakgrund
Fluglarvskompostering är ett relativt nytt och effektivt sätt att behandla matavfall på. Behandlingen går ut på att mata larver av den svarta vapenflugan (Hermetia Illucens) med matsvinn. Larverna omvandlar effektivt matavfall till egen biomassa vilket är ett effektivt sätt att extrahera viktiga näringsämnen från avfallet. Behandlingen pågår under två veckor vartefter larverna skördas. Den kvarvarande avföringen från larverna kan användas på samma sätt som vanlig kompost, men med fördelen att avföringen är extra rik på kväve. Själva larverna kan användas på flera olika sätt men det mest optimala är troligtvis som proteinfoder, speciellt inom fiskodling eller vid uppfödning av fjäderfä. Detta är dock förbjudet i dagsläget eftersom produktionsdjur inte får utfodras med obehandlat matavfall, men det är fullt möjligt att använda larverna i mat till sällskapsdjur där de kan utgöra en viktig källa av fett och protein. Om larverna däremot skulle utfodras med vegetabilier skulle de direkt kunna användas som foder för exempelvis odlad fisk.
Problemområde
Tidigare forskning på fluglarvskompostering har främst fokuserat på att analysera substratomvandling samt näringsinnehållet på larverna. Därför finns det nu ett behov av att även undersöka miljöpåverkan från fluglarvskompostering och då främst med fokus på energiåtgång och utsläpp av växthusgaser från storskaliga anläggningar. Just nu pågår ett pilotprojekt i Eskilstuna där fluglarvskompostering testas och utvärderas i större skala av Eskilstuna-Strängnäs Energi och Miljö AB. En del av detta pilotprojekt är att beräkna miljöpåverkan från anläggningen och det föreslagna examensarbetet skulle därför kunna bidra med en värdefull del av detta arbete.

Utförande
Forskningsgruppen inom Kretsloppsteknik har forskat på fluglarvskompostering under flera år och har därigenom samlat ihop en stor del av den bakgrundsdata som behövs för att genomföra examensarbetet. I denna bakgrundsdata ingår mätningar av temperaturer, energiåtgång, utsläpp till luft tillsammans med andra processparametrar. Examensarbetet kan därför bygga vidare på denna kunskap och bredda perspektivet genom att jämföra fluglarvskompostering med andra metoder för avfallshantering.
Det förväntade resultatet av examensarbetet är en LCA där de potentiella utsläppen av växthusgaser samt åtgången av primärenergi beräknas för de olika processerna som ingår i storskalig fluglarvskompostering, så att dessa resultat kan jämföras med andra sätt att hantera matavfall. Eftersom fluglarvskompostering har potential att omvandla avfall till proteinfoder kommer detta med stor sannolikhet att vara ett fokuserat område för studien.

Förkunskaper
Tidigare erfarenhet av LCA och/eller avfallshantering är önskvärt men inte ett absolut krav.

Kontakt: Mattias Eriksson eller Evgheni Ermolaev, Institutionen för energy och teknik, SLU
Email: mattias.eriksson@slu.se eller evgheni.ermolaev@slu.se
Telefon: 018-671732

Posted by Evgheni Ermolaev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *