Monthly Archives: February 2018

Course in modular fly larvae treatment: rearing and composting

Foto: Evgheni Ermolaev

Date: 14/3-2018, 9 – 16
Location: Campus Ultuna (Biosfären och Flugväxthuset), Uppsala
Price: 5000 SEK/person

Under this one-day course the course delegates will be presented with a general introduction to fly larvae treatment, including both the fly rearing and composting steps. We will present the theory behind the different steps of the module based fly larvae treatment and practical exercises on handling of larvae, pupae and flies.  The course will be given in English. Continue reading Course in modular fly larvae treatment: rearing and composting

Kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling: fluglarvskompostering och flugodling

Foto: Evgheni Ermolaev

Datum: 14/3-2018, 9 – 16
Plats: Ultuna campus (Biosfären och Flugväxthuset), Uppsala
Pris: 5000 kr/person

Under denna endagsutbildning ger vi dig som deltagare en övergripande introduktion till fluglarvskompostering och flugodling. Vi går igenom teorin i de olika stegen i modulbaserad fluglarvskompostering och därtill hörande storskalig flugodling följt av praktiska övningar i hantering av larver, puppor och flugor. Kursen kommer till stora delar att vara på engelska. Vid internationellt deltagande kommer hela kursen att hållas på engelska.

Continue reading Kurs i modulbaserad fluglarvsbehandling: fluglarvskompostering och flugodling

Kandidatpresentation: Växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering

Foto: Viktoria Wiklicky

Frida Erlöv kommer att hålla sin kandidatpresentation om växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering 22 Februari kl 14 i Ekoln. Håkan Jönsson är examinator.

Referat

Fluglarvskompostering med den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod som genererar flera produkter av värde, såsom djurfoder och organiskt gödningsmedel eller biobränslen. Behandling med larver av den Amerikanska vapenflugan har därmed potentialen att bidra till en miljömässigt positiv och ekonomiskt lönsam återvinning av de biologiska restprodukter som finns i vårt samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering samt jämföra dessa med aerob termofil kompostering. Detta för att i senare studier kunna bedöma den totala miljöpåverkan av fluglarvskompostering. För att uppnå detta mättes gasutsläpp från tre olika fluglarvskomposteringsbehandlingar: en med endast fluglarver och två där det även tillsattes nedbrytande fluglarvsspecifika bakterier utöver själva fluglarverna. Utöver gasutsläpp mättes även olika parametrar i materialet (pH, skrymdensitet, kompostmognad, vattenhalt, glödförlust och total kväve) för att kunna jämföra de olika behandlingarna och för att få en ökad förståelse för de processer som ägt rum.
Continue reading Kandidatpresentation: Växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering

Bachelor thesis presentation: Greenhouse gas emissions from fly larvae composting

Foto: Viktoria Wiklicky

Frida Erlöv will present her Bachelor thesis about Greenhouse gas emissions from fly larvae composting on 22 February at 2 pm in Ekoln. Håkan Jönsson is the examinor. The presentation will be held in Swedish.

Abstract

Black soldier fly (Hermetia illucens) composting have proven to be very effective in degradation of organic waste products, while generating valuable products, such as animal feed and organic fertilizers or biofuels. Treatment with black soldier fly larvae has thereby a potential to contribute to a more environmental friendly and economically viable management of biological waste fractions. The aim of this study was to measure greenhouse gas emissions from black soldier fly composting and to compare these with emissions from thermophilic aerobic composting. Gas emissions from three different black soldier fly larvae composts were measured: one with only larvae and two in which specific fly larvae bacteria were added as well as the larvae. In addition, various parameters (pH, bulk density, compost maturity, total solids, organic content and total-N) were measured, to get a better understanding concerning present processes. Continue reading Bachelor thesis presentation: Greenhouse gas emissions from fly larvae composting