Monthly Archives: June 2017

Torrt gödselmedel från urin

Att säga “vi är vad vi äter” är bara en del av sanningen. Vad vi utsöndrar vad vi äter är den andra delen av sanningen när det gäller växtnäringsämnen. Mänsklig avföring innehåller samma kväve, fosfor och kalium (N-P-K) som vi finner i gödningsmedel som används för att producera den mat som vi sedan äter (Winker et al., 2009). Mänsklig avföring ses oftast som ett oönskat avfall världen över, vilket skapar humanitära och miljömässiga problem (Baum et al., 2013). För att ersätta näringsämnena som tagits bort med skörden från fälten tillverkas gödningsmedel i industriella processer som bidrar till miljöförändringar på global nivå (Rockström et al., 2009). Återvinning av mänsklig avföring tillbaka till lantbruket skulle minska det nuvarande beroendet av gödselmedel från fossila källor (Ramírez & Worrell, 2006).

Återföringen skulle dessutom förbättra avkastningen i t.ex. Afrika söder om Sahara, där gödselanvändningen är låg (FAO, 2015) och skydda marina ekosystem i Östersjön genom att begränsa flödet av överskott av näringsämnen till ytvatten (Rockström et al., 2009).
Continue reading Torrt gödselmedel från urin

Dry fertiliser from urine

The saying ‘we are what we eat’ is only part of the story. What we eat is what we excrete, and this means plant nutrients. Human excreta contain the same nitrogen, phosphorus and potassium (N-P-K) as the fertilisers used to produce the food consumed (Winker et al., 2009). However, human excreta are considered unwanted waste throughout the world, creating humanitarian and environmental problems (Baum et al., 2013). In order to replace the nutrients removed from the fields during harvesting, more fertilisers are manufactured in industrial processes that are contributing to environmental changes at global level (Rockström et al., 2009). Recycling human excreta back to agricultural fields would reduce the current dependence on fossil fuel-derived fertilisers (Ramírez & Worrell, 2006). It would also improve crop yields in e.g. sub-Saharan Africa, where fertiliser application is low (FAO, 2015), and protect marine ecosystems in the Baltic Sea by limiting the flow of excess nutrients to surface waters (Rockström et al., 2009). Continue reading Dry fertiliser from urine