Monthly Archives: March 2017

Vad tycker sydindiska bönder om att använda mänsklig urin som gödningsmedel?

Teknologiska framsteg inom sanitetssektorn har möjliggjort säker återföring av mänskligt avfall till jordbruket för användning som gödningsmedel. From ett socialvetenskapligt perspektiv leder dessa framsteg till en rad nya frågor: Är bönder beredda att använda sådana typer av gödningsmedel? Hur uppfattar bönderna dessa typer av gödningsmedel – som avfall eller resurs? Vilka faktorer påverkar dessa uppfattningar och påföljande attityd till denna typ av praxis?Foto: Feng Zhong (CC BY-NC-ND 2.0) Continue reading Vad tycker sydindiska bönder om att använda mänsklig urin som gödningsmedel?

What do farmers in South India think of human urine as a fertiliser?

Technological advances in the sanitation sector have made it feasible to safely recycle human wastes to agricultural areas to use as fertilisers. From a social science perspective, these developments open up a new array of questions: for instance, are farmers be willing to handle and use such fertilisers? How do farmers perceive such materials – as wastes or valuable products? What factors shape these perceptions and subsequent attitudes towards these practices?Foto: Feng Zhong (CC BY-NC-ND 2.0) Continue reading What do farmers in South India think of human urine as a fertiliser?