Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

Medarbetare

Forskarbloggen är öppen för aktiva forskare, lärare och doktorander vid SLU:s alla institutioner. Bloggen har dessutom att antal fasta skribenter som regelbundet skriver inlägg om sina respektive ämnesområden:

 

Anna Olsson

Anna_4Anna Olsson är husdjursagronom som efter examen 1994 och halvtannat år på Jordbruksverket har haft forskning som huvudsyssla. Hon disputerade 2001 i etologi och blev i oktober 2007 docent inom ämnet vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU. Hennes forskningsintressen är försöksdjursetologi och försöksdjursvälfärd, samt etiska aspekter vid användning av djur inom forskning och bioteknologi. Hon arbetar för tillfället som forskare och gruppledare vid Institute for Molecular and Cell Biology vid Universidade do Porto i Portugal och är också medarbetare vid Center for Bioetik og Risikovurdering i Köpenhamn.

 

Anna Johansson

Anna Johansson är biolog med utbildning från Lunds Martin tom Maj 2008 066_2universitet. Hon disputerade i genetik 2007 och efter  det så flyttade hon till Uppsala för att bli postdoktor på institutionen för husdjursgenetik. Annas forskningsintressen är populationsgenetik och genkartering. Nyligen har Anna börjat intressera sig för genetisk variation i de svenska lantraserna, till att börja med främst höns och får, och det är om sin forskning på lantraser som hon kommer att skriva här i forskarbloggen. Anna skriver även om forskning på bloggen ”Under lagerbladet”.

Carl-Gustaf Thornström

 

Carl-Gustaf Thornström är docent i kulturgeografi med inriktning på Cgväxtförädlingspolitik. Han arbetar som gästforskare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) samt som rådgivare till Sida och SLU i genpolitiska frågor. Han har under 20 år arbetat med policyfrågor rörande internationell jordbruksforskning vid SAREC som numera är en avdelning för forskningssamarbete inom Sida. Thornström var 1997-2004 ordförande i givargruppen för International Centre for Insect Physiology and Ecology (ICIPE) i Nairobi samt ledamot 1996-2001 i finanskommittén och sedan 1999 i genpolitiska kommittén i det Världsbanksledda konsortiet Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), vilket finansierar forskning rörande u-ländernas jordbruk och naturresurshushållning. Han är sedan 2000 ordförande i The Crucible Group, ett informllt internationellt nätverk kring genetiska resurser och immaterialrätt/geopolitik.

Thornström var 1998-2002  ledamot i den tyska presidentkommissionen vid Max Planck Gesellschaft rörande granskning av Kaiser Wilhelm-instituten och biologisk forskning under nationalsocialismen i Tyskland. Thornströms forskning fokuseras på policynivån och rör främst genetiska resurser och immaterialrätt och därav följande koherensfrågor mellan internationella avtal och processer (t.ex. FAO, Biodiversitetskonventionen och WTO), patent på liv, skydd av traditionell kunskap, tillträde till genetiska resurser samt privatisering av forskning och vetenskaplig kunskap.

 

Dennis Eriksson

Picture_008Dennis Eriksson är fil.mag. i biologi från Lunds universitet och sedan 2004 doktorand i växtförädling och bioteknik på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Dennis jobbar med att utveckla en ny oljegröda som heter fältkrassing. Hans intresseområden inom biologin är framförallt bioteknik, molekylär biologi, genmodifiering och kulturväxter. Utanför den rena biologiforskningen är det socialt och ekologiskt hållbar utveckling samt försörjningsfrågor som Dennis gärna ägnar tid åt att diskutera. Den främsta anledningen till att Dennis har hamnat i forskarskrået är nyfikenheten och han ser hela naturvetenskapen som ett sätt för människan att hantera sina mest grundläggande filosofiska funderingar.

 

Daniel Lundberg

Daniel_lundbergDaniel Lundberg kombinerade sina grundutbildningsstudier vid Gustavus Adolphus College i St. Peter, Minnesota med en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet. Han valde att forska vidare inom ämnet och disputerade i april 2006 från Institutionen för kemi, SLU. Hans forskningsintressen återfinns inom oorganisk kemi, där framförallt strukturkemi och koordinationskemi är grundstenarna. Daniel var under sina sista år som forskarstuderande aktiv inom Ultuna studentkårs Doktorandråd och NOVA Student Forum (NSF) och är sedan januari 2008 redaktör för Forskarbloggen.Harald Cederlund

Harald Cederlund, forskare vid Institutionen för mikrobiologi, SLU, Uppsala. Harald forskar framförallt kring mikrobiell nedbrytning av bekämpningsmedel och organiska föroreningar i mark, däribland undersöker han ogräsbekämpningsmedels effekter, nedbrytning och utlakningsbenägenhet i banvallar. Vid sidan av sitt engagemang som skribent på forskarbloggen driver Harald också en egen blogg ”Skor längtar ut” med huvudsaklig inriktning mot miljö- och vetenskapsfrågor.

 

Inga Ängsteg

Inga Ängsteg är utbildad skogstekniker (Skogsmästarskolan) och viltmästare (Öster Malma) och har under tidigare år arbetat praktiskt med jord- och skogsskötsel. Inga har arbetat på Grimsö Forskningsstation sedan 1985 från början med naturvårdshänsyn i skogsbruket , och med Viltskadecenter sedan det bildades 1995. Sedan slutet på -90 talet har Inga varit centrets verksamhetschef. Viltskadecenter arbetar bland annat med att förebygga skador av fredade viltarter så som de stora rovdjuren men även med skador orsakade av tranor, sångsvan och vissa gåsarter. Under senare år har centret även varit involverat i vildsvinsproblematiken. Viltskadecenter är en enhet inom Inst för ekologi och lokaliserat till Grimsö Forskningsstation Bergslagen med Naturvårdsverket som huvudman. Ingas stora intresse är lantraser och hon har sedan många år ett aktivt jordbruk med rödkullor, fjällkor, Gotlandsfår,  islandshästar och omfattande skötsel av naturbetesmarker och ekologisk vallodling .

 

Jens Sundström

Jens Sundström är forskare vid Institutionen för Jensväxtbiologi och skogsgenetik vid SLU i Uppsala. Han disputerade 2001 i ämnet fysiologisk botanik vid Uppsala Universitet och arbetade därefter som post-doc vid Yale Universitetet i USA. I sin nuvarande forskning studerar han genetiska mekanismer som reglerar reproduktiv utveckling i växter. Jens är en av initiativtagarna till Forskarbloggen och skriver i huvudsak om genetik, bioteknologi och dess implikationer för jordbruket, miljön och samhället.

Sten Stymne

Sten Stymne är professor i växtförädling med biokemisk Bild_sten_blogg_2inriktning i Alnarp. Stens forskning rör fettmetabolismen i växter i allmänhet med det tillämpade målet att ändra kvalitet och kvantitet av de vegetabiliska oljorna i våra grödor. Bland forskningsprojekten kan nämnas utveckling av oljeväxter producerande fröolja liknande spermacetioljan i kaskelotvalen för användning som smörjmedel. Ett mer långsiktigt projekt är att omvandla havre och sockerbeta till oljegrödor. Genteknik ingår som ett viktigt verktyg i forskningen.

 

Comments are closed.

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer