Myt 4: Användningen av konstgödning är onödig och förstör jordens naturliga bördighet.

Av Göran Djurfeldt1, Mikael Hammarskjöld2, Hans Holmén3, Magnus Jirström2 & Rolf Larsson1

1 Sociologiska institutionen, Lunds Universitet
2 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet
3 Tema Vatten, Linköpings Universitet


Få frågor är föremål för så många missuppfattningar, larmrapporter och mytbildningar som världens livsmedelsproduktion. Den sunda skepsis, som många av alternativrörelserna hyser inför allehanda förslag till lösningar på fattigdomens problem, blandas dessvärre många gånger med en aversion mot moderniseringsprojektet som sådant. Det är därför viktigt att myterna blir föremål för en kritisk granskning så att diskussionen fokuseras på mer realistiska och hållbara lösningar på försörjningsproblemen. Vi vill i en serie inlägg här på forskarbloggen lyfta fram några av de vanligast förekommande myterna när det gäller jordbruksutvecklingen i framför allt världens fattiga länder.

Myt 4: Användningen av konstgödning är onödig och förstör jordens
naturliga bördighet. Jorden blir för alltid beroende av tillsättning av
kemikalier.

Det finns rikliga belägg för att över- och
feldosering av konstgödsel är skadligt. Våra egna problem med
övergödning av vattendrag och kustnära hav är exempel på detta. Dessa
problem orsakas dock inte av konstgödningen som sådan utan av ovarsamt
handhavande. Man kan också överdosera animalisk gödsel. Detta är t.ex.
ett stort problem i Holland. Det finns inga belägg för att rätt doserad
konstgödsel orsakar skador på jorden och dess bördighet. I Sverige har
vi använt en kombination av konstgödsel, stallgödsel och gröngödsel i
över hundra år utan att jordens bördighet skadats. Däremot kan ett
ensidigt beroende av konstgödsel vara skadligt, särskilt i områden med
osäker nederbörd och stark solinstrålning.

I Afrika används så
lite konstgödning per hektar att risk för övergödning knappast
föreligger. Bristen på konstgödning framstår samtidigt som ett av de
största hindren för ökad produktion. Ta ett land som Malawi.
Produktiviteten inom jordbruket är låg och livsmedelsbrist ett
återkommande bekymmer. Kompostering och gröngödsling förekommer endast
i begränsad omfattning och räcker inte till för att upprätthålla
jordens bördighet. Det råder samtidigt brist på animalisk gödsel,eftersom endast ca tio procent av Malawis bönder håller kreatur. Här är
konstgödsel nödvändig för att råda bot på livsmedelsosäkerheten – märk
väl,som komplement, inte som ersättning.

Detta är inlägg nummer fyra i en serie av åtta inlägg. Läs det inledande inlägget och övriga myter genom att följa länkarna nedan:

Myt 1 : Försörjningsfrågan handlar om fördelning, inte om produktion.

Myt
2
: Cash-cropping eller odling för avsalu försämrar möjligheten för
fattiga bönder att brödföda sig och gör utvecklingsländerna ännu
fattigare.

Myt 3: Modernisering av jordbruket leder till monokultur, vilket är skadligt.

Resterande inlägg kommer inom kort att publiceras här på forskarbloggen

Referens: Myths about Agriculture, Obstacles to Solving the African Food Crisis, Holmén H.
The European Journal of Development Research 18, 453-480 (31 August 2006)

Pingat på Intressant

This entry was posted in jordbruk, miljö, naturvård, vetenskap. Bookmark the permalink.

3 Responses to Myt 4: Användningen av konstgödning är onödig och förstör jordens naturliga bördighet.