Miljöpåverkan vid produktion av animaliska livsmedel

Paul Holtenius, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet

I takt med befolkningsökning och förbättrad levnadsstandard har den globala produktionen av livsmedel ökat och denna utveckling bedöms fortsätta. När det gäller skadeverkningarna på miljön, har det framförts att nötboskapen skulle vara särskilt farliga. Detta problem har belysts i en debattartikel i UNT 22/11 2007.

Det är växtligheten på jorden som är grunden för människornas näringsförsörjning. Vegetabilieprodukterna kan användas för humankonsumtion direkt och som fodermedel för vidare framställning av animaliska livsmedel. Betydande delar av växterna, särskilt cellulosa, är osmältbara för människor och många djurslag, exempelvis grisar och fjäderfä. För idisslare såsom nötkreatur, får och getter är cellulosa däremot en viktig ingrediens i foderstaten.

Det finns stora gräsbevuxna områden på många håll, som inte direkt kan bidra till människornas näringsförsörjning,men växtligheten där kan genom idisslarna omvandlas till högvärdiga kött- och mjölkprodukter. Ökad framställning av animaliska livsmedel måste framför allt ske genom intensifiering av driften,snabbare tillväxt av köttdjur och ökad avkastning hos mjölkkorna. Detta ställer större krav beträffande mängd och kvalitet i fråga om foder.

Djurhållningen medför påverkan på miljön genom frisättning av växthusgaserna metan och kväveoxider, huvudsakligen vid lagring av gödsel och andra avfallsprodukter. Från idisslarna avgår metan från förmagarna genom matstrupen ut i det fria, men det frigörs å andra sidan avsevärt mindre mängder av metan och framför allt kväveoxider från deras gödsel, jämfört med icke idisslande djur. De skilda djurslagen har anpassats och specialiserats under en lång evolutionsperiod. Det gäller därför att på bästa sätt utnyttja respektive djurarts olika fysiologiska säregenskaper. Miljöpåverkan kan inte undvikas, men mycket kan göras för att minska skadeverkningarna, särskilt när det gäller hantering av gödsel och annat avfall.

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

This entry was posted in jordbruk. Bookmark the permalink.

9 Responses to Miljöpåverkan vid produktion av animaliska livsmedel