Hur tänker du nu Herr President?

Av Jens Sundström Inst för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

Den 16 och 17 januari rapporterades i Sveriges Radios Eko-sändningar om att president Sarkozy beslutat att stoppa Frankrikes odling av Bt-majsen MON810.

Presidenten väljer därmed att gå emot både de egna kontrollmyndigheterna CBG (Commission of Biomolecular Genius) och AFSSA (French Agency for food safety and health) samt EFSA som svarar för riskbedömningen av GM grödor på EU nivå och man kan fråga sig vilka överväganden som legat till grund för presidentens beslut.

Bakgrunden till president Sarkozy uttalanden står att finna i en rapport från en grupp av franska politiker, vetenskapsmän samt representanter från miljörörelse och industrin som går under benämningen Haute autorité. Gruppens bildades den 6 december 2007 med syfte att utreda eventuella risker och socio-ekonomiska aspekter förknippade med odling av MON810 i Frankrike. Gruppens ordförande Jean-François Le Grand lämnade ett preliminärt utlåtande den 9 januari 2008 till den franska regeringen där han hävdar att gruppens översyn av ett antal nyligen publicerade artiklar visat att effekterna av odlingen av MON810 inte är tillräckligt utredd med avseende på miljö, hälsa och ekonomi.

Redan den 10 januari gick dock en majoritet (12 av 15) av forskarna i Haute autorité ut med ett pressmeddelande där man tar avstånd från slutsatserna i det preliminära utlåtandet och beklagar att de på grund av tidsbrist inte kunde ta del av det slutgiltiga dokumentet innan det släpptes till regeringen.

Det här är inte första gången som europeiska politiker väljer att inte lyssna på de expertmyndigheter som på vetenskapliga grundvalar är satt att göra riskbedömningar för GM grödor. EUs miljökommissionär Stavros Dimas har annonserat att han tänker avslå ansökningar från Syngenta och Pioneer Hi-Bred som omfattar två transgena majssorter med hänvisning till nya rapporter som ifrågasätter den långsiktiga effekten av att odla GM-grödorna. Båda majssorterna har tidigare fått ett preliminärt godkännande av EFSA, innan dessa nya rapporter publicerades. Dimas har dock den här gången valt att inte tillfråga EFSA om kvaliteten och relevansen av dessa nya rapporter utan istället förbigått expertmyndigheten och tagit beslutet själv (Nature 450,928-929 (2007)).

Varje GM-gröda som når ett marknadsgodkännande i EU har genomgått en omfattande utvärdering både på nationell och internationell nivå och rimligtvis måste det vara svårt för en beslutsfattare att själv sätta sig in alla detaljer kring dessa ansökningar. Även som enskild forskare kan det vara vanskligt att få en helhetsbild, speciellt om man samtidigt förväntas driva sin egen forskning. Därför är det av största vikt att den granskning av GM-grödorna som sker vid EFSA och de nationella myndigheterna är oberoende och sker på ett vetenskapligt korrekt sätt. Det är dessutom viktigt att politiker, enskilda forskare och representanter för olika särintressen visar respekt för myndigheternas arbete och inte försöker kringgå eller på annat sätt misskreditera arbetsgången.

Det står naturligtvis var och en fritt att basera politiska beslut och ståndpunkter på andra grundvalar än de som är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag tycker dock att man kan ifrågasätta det lämpliga i att, använda ett underkännande av den vetenskapliga metoden som ett medel för att uppnå sina politiska mål; om grundvalarna för dessa mål är att betrakta som utomvetenskapliga.

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,,,

This entry was posted in GMO, Jens Sundström. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hur tänker du nu Herr President?