Hur många döda efter Tjernobyl?

Av Dag Lindgren, professor em.
I april 1986 exploderade en kärnreaktor ”Tjernobyl” och spred radioaktivitet över jorden. De globala konsekvenserna av olyckan är viktiga för kärnkraftens framtid. Det finns mycket varierande uppfattningar om antalet döda. En skattning av det förväntade antalet cancerdöda globalt och långt i framtiden har aldrig gjorts med de senaste uppgifterna om exponeringen. Därför gör jag här en skattning.

FN-organen, i första hand UNSCEAR (UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation); men också WHO (World Health Organisation) och IAEA (International Atomic Energy Agency) har utfört ett mycket omfattande dokumentations- och utredningsarbete. Analyserna av hälsoskadorna fokuserar på vad som anses fastställt. 28 personer dog av akut strålsjuka. Den radioaktiva kontaminationen orsakade sköldkörtelcancer i de mest utsatta populationerna genom bestrålning från radioaktivt jod, som tas upp i sköldkörteln. Dosen blir relativt hög i det känsliga organet. De av Tjernobyl orsakade fallen blir i de mest exponerade populationerna vanliga i förhållande till ”bakgrunden”. Denna cancerform leder mycket sällan till döden. Nya fall av sköldkörtelcancer tillkommer fortfarande och dödstalet kommer att stiga. Det förefaller säkert att sluträkningen av katastrofen blir minst 50. I övrigt går det inte att bevisa eller ens genom epidemiologiska studier göra ett högre antal dödsfall troligt.  Detta argument för kärnkraftens ofarlighet används flitigt ”Tjernobyl orsakade bara ca 50 döda, och ingen har ådragit sig livsfarliga stråldoser av Fukushima”. Det är ytterst otroligt att detta påstående ger en rimlig bild, sannolikt orsakade Tjernobyl-olyckan ett femsiffrigt antal dödsfall. Det är väl dokumenterat, bl a genom studier av överlevare från Hiroshima och Nagasaki, att strålning orsakar olika typer av dödlig cancer. Men man tvivlar på att det med epidemiologiska metoder överhuvudtaget kommer att gå att fastställa en ökning orsakad av Tjernobyl eller hur stor den är. Signalen är för liten i förhållande till vad som uppkommer av andra orsaker. Studier som faktiskt indikerar en effekt ses med stor misstänksamhet.

UNSCEAR har det senaste decenniet inte visat någon vilja att göra eller underlätta skattningar av det globala dödsantalet långt i framtiden. WHO gissade 2006 antalet dödlig cancer hos de 600000, som tillhörde de mest exponerade grupperna, till 4000. Inkluderande en vidare krets, som också omfattade 5 miljoner innevånare i de mest exponerade områdena, skattades dödsfallen till 9000. I Sverige är den hittillsvarande prognosen av fall med dödlig cancer ca 300. Många andra länder drabbades av signifikanta mängder nedfall. Det vore mycket önskvärt att auktoriserade organ gör globala långsiktiga skattningar,annars överlåts en del av kärnkraftssäkerhetsdebatten till dåligt underbyggda gissningar.

Det är faktiskt förhållandevis lätt att göra en rimlig skattning,och det är nu de skall göras, eftersom UNSCEAR nyss publicerat nya dosuppskattningar. Antalet inducerade cancerfall beror linjärt på den ackumulerade dosen hos populationen (kollektivdosen) till en avlägsen framtid. Dosen mäts i manSv (Sv = Sievert, enhet uppkallad efter svensken Rolf Sievert, mäter den biologiskt effektiva strålmängden, ungefär lika med Gray för Tjernobylnedfallet). För varje 20 manSv kollektivdos antar jag ett fall av dödlig cancer.

Det har ifrågasatts om låga doser är lika effektiva som något högre. Sambandet mellan ett radioaktivt sönderfall och att en människa dör av cancer har många steg och är mycket komplext och påverkas av en lång rad faktorer. Det är mycket logiskt att ett enstaka radioaktivt sönderfall kan utlösa en kedja av händelser som leder till dödligt cancer hos en människa och jag är övertygad om att många dödsfall har en sådan förklaring, men detta innebär inte att det behöver gälla generellt. Varje cancersvulst har sin unika historia. Individuella undersökningar ger motstridiga och svårtolkade resultat, som är svåra att systematisera. EU projektet RISC-RAD (Radiosensitivity of Individuals and Susceptibility to Cancer induced by ionizing RADiations) kom fram till att man kan projicera cancerrisk linjärt beroende av dosen. 20 manSv per dödlig cancer är den ”växelkurs” som använts allmänt över världen. I samband med Fukushima Q&A är det vad som anges av strålskyddsmyndigheten. BEIR VII, den amerikanska vetenskapsakademins Committee on the Biological Effects of Ionising Radiation, gjorde en avvägning 2006 och som stödjer resonemanget och växelkursen. I ett pressmeddelande från UNSCEAR 2009 försvaras de ”konventionella” metoderna att riskvärdera. Epidemiologiska studier av svenska forskare (Tondel m fl) indicerar att både Tjernobyl nedfallet och variationer i gammastrålning pga variationer i berggrunden i sydöstra Sverige orsakar minst så många cancerfall som kan förklaras av 20 manSv/(dödlig cancer).

Stråldosen till följd av Tjernobyl för alla människor beräknades av UNSCEAR1988 Annex D till 600 000 manSv. Denna dosberäkning användes av ”Torch” kommitten (Fairlei & Sumner 2006) till en skattning 30000-60000 döda, där 60000 är en övre gräns motiverad med osäkerheten i skattningen. Logiken bakom Torch-rapportens skattning förklaras i en artikel av Jim Green.

Den 6 april 2011 offentliggjorde UNSCEAR den sista delen av en rapport som jag något oegentligt betecknas UNSCEAR2008 . Jag använder de nya dosberäkningarna (Annex D Appendix B) istället för UNSCEAR1988 för en uppdatering av dödstalet. De nya beräkningarna inriktar sig inte på att beräkna en global kollektivdos, de omfattar inte ”resten av världen”, jag har korrigerat för detta. De nya dosberäkningarna gäller för de första tjugo åren efter olyckan, jag har lagt på för exponeringen därefter. De nya dosberäkningarna skiljer sig från de äldre, gruppen ”exponerade arbetare har ökat” och doserna från nedfallet reducerats, bl a justering till när en del bakomliggande mätningar utförts och EU överväganden. Dosberäkningar har utförts av UNSCEAR för Europa och delar av gamla Sovjetunionen. Mina beräkningar har sammanställts i en tabell, det finns några kommentarer som förklarar hur jag har räknat.

Tabell.001

# Utom saneringsarbetare, inkluderar evakuerade och särskilt exponerade områden.

## Pålagt 25 % enligt UNSCEARs skattning för tillkommande dos 50 år efter 2005.

### Arbetare som exponerats på grund av olyckan och arbetet med den

#### UNSCEAR1988*0.75+16000, UNSCEAR2008 skattar inte resten av världen, UNSCEAR1988 har en skattning för resten av världen utom gamla Sovjetunionen som jag reducerar med 25 % eftersom UNSCEAR2008 reducerat skattningarna och lägger till 10% av Europa för den del av gamla Sovjetunionen som inte omfattas av UNSCEAR2008.

Kollektivdosen efter Tjernobyl skattas till ungefär 446 000 manSv och detta torde orsaka ungefär 22 300 fall av dödlig cancer i hela världen och under lång tid framåt. Mitt estimat för hela världen överensstämmer hyggligt med den skattning, som oftast citeras av FN-organen för Europa inklusive den europeiska delen av gamla Sovjetunionen på 16000 och det ovan nämnda WHO estimatet.

 

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

This entry was posted in vetenskap and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Hur många döda efter Tjernobyl?