GM-pollen ingen bisak i en snurrig kafkaprocess.

Av Jens Sundström Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik SLU i Uppsala

EU godkände(1) 1998, en transgen majssort som bär på en egenskap (Bt) som gör majsen resistent mot en viss sorts skadeinsekter (Majsmott). Allt sedan godkännandet har denna majssort varit föremål för en omfattande offentligt finansierad riskforskning. När EFSA 2008 genomförde en revision av godkännandet låg, förutom företagets egen dokumentation, drygt 40 vetenskapliga publikationer till grund för det fortsatta tillståndet. Sammantaget visade genomgången att majssorten är jämförbar med sin omodifierade föräldralinje, möjligtvis har den en något förändrad ligninhalt (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1149.htm). Det har dessutom vistats att odling av Bt-majs kan leda till lägre halter av de mögelsvampsgifter (fumonisiner) som är knutna till majsmottsangrepp(2) .

Image: FreeDigitalPhotos.net

 

Ändå är majssorten idag föremål för en kafkaliknande process. Vid en försöksodling utanför Keishelm i södra Tyskland, 2005, råkade bin tillhörande en lokal biodlare samla in pollen från försöksodlingarna. Det gick följaktligen att hitta spår av Bt-majspollen i delar av den honung och de pollenprodukter som biodlaren hade till försäljning. Som en följd av detta valde biodlaren att stämma den delstat i södra Tyskland som var ansvarig för försöksodlingarna.

Den 6 september i år avkunnande EU domstolen sin dom till biodlarens favör. Nedan följer min något förenklade tolkning av domens två huvudpunkter:

  • GM-pollen som återfinns i honung är inte GMO.
  • Honung som har det minsta spår av GM-pollen måste märkas som GMO.

De juridiska övervägandena som ligger till grund för detta överlåter jag till någon mer juridiskt bevandrad person att klargöra och hänvisar därför domslutet (Pressmeddelande, dom.pdf), men jag kan drista mig till att säga att ur en strikt biologisk synvinkel är det hela inte helt logiskt(3).

Man skulle kunna tycka att det vore ett problem med inblandning av GM-pollen i honung om pollenet utgjorde en hot mot människors och djurs hälsa, men ett sådant antagande finns det inget stöd för. Det ironiska i sammanhanget är att de fält som bina samlat in sitt pollen från under flera år(4) ingått i försök där man ville svara på just den frågan: Skiljer sig odling av Bt-majs från odlingen av konventionellt förädlad majs med avseende på påverkan på icke-målorganismer, det vill säga andra insekter än majsmotten, vilket innebär humlor och…bin. Slutsatserna från dessa studier är att Bt-majsen utgör en mindre påverkan på dessa insekter än konventionellt förädlad majs där skadeinsekter och även humlor och bin bekämpas med insekticider som slår på flera olika insektsgrupper. Bt-majsens påverkan på icke-målorganismer kan därmed i det närmaste jämföras med ekologiskt odlad majs där skadeinsekter bekämpas med Bt-suspensioner(5).

Om pollen från Bt-majs inte utgör något hot för människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön och om odling av Bt-majs kan jämföras med ekologisk producerad majs med avseende på påverkan på andra insekter och dessutom medför en minskad risk för förekomst av svamptoxiner, samt innebär en ekonomisk vinst för bonden; det vill säga om Bt-majs är bra både för miljön och ekonomin vari ligger då problemet?

Problemet ligger i att vi i Europa har en lagstiftning som säger att växter som förädlats med modern genteknik måste särskiljas från konventionellt förädlade grödor och att produkter som innehåller ingredienser från sådana grödor måste märkas. Det är en lagstiftning som grundar sig på hypotesen att en användning av genteknologi i förädlingsledet, oavsett slutresultatet alltid innebär ett hot mot människors och djurs hälsa och den omgivande miljön. De senaste 25 årens forskning visar dock, med önskvärd tydlighet, att den hypotesen inte stämmer. Det är inte förädlingstekniken utan hur du brukar grödan och vilka egenskaper egenskaper grödan bär på som avgör en grödas miljöpåverkan och det gäller både konventionellt förädlade grödor och s.k. GM-grödor.

Frågan vi bör ställa oss är därför om vi vill ha en livsmedelslagstiftning som är grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet eller som i dag, något annat. Om svaret på den något retoriska frågan är att vetenskap och beprövad erfarenhet ändå bör ligga till grund för de lagar vi stiftar på jordbruks- och livsmedelsområdet bör vi slopa det specifika kravet på märkning och riskvärdering av GM-grödor och i stället utarbeta ett system där vi gör en sammantagen riskvärdering av alla nya grödor och praktiker oavsett vilket metod som använts i förädlingsledet.

Domen från EU domstolen kommer förmodligen få konsekvenser för importen av honung från länder utanför EU där fler GM-grödor är godkända. Den kommer också innebära ytterligare ett hinder för de fältförsök som behövs göras för att kunna bedriva modern växtförädling för lokala förhållanden här i Europa(6).

Fotnot:
1 Godkännandet omfattar både odling och produktion av majsprodukter för foderändamål och för humankonsumtion även MON810 främst är en fodergröda. Majsmjöl men inte pollen omfattades av det ursprungliga godkännandet.
2. Denna, för Bt-majs positiva aspekt, tas dock inte med i bedömningen eftersom EFSA gör en riskvärdering och endast får ta hänsyn till eventuella negativa effekter av att odla eller äta MON810.
3. För att ett majskorn ska kunna bildas och man ska kunna göra majsmjöl (som är godkänt inom EU både för djur och humankonsumtion) måste pollenet (som inte är godkänt som livsmedels ingrediens) befrukta äggcellen, dvs hälften av allt DNA i det godkända majsmjölet kommer från pollenet och som då är godkänt. Rent GM-majsmjöl måste märkas men om en inblandning sker oavsiktligt och underskrider 0.9% behöver produkten inte märkas.  När samma pollen-DNA plockas upp av ett bi, istället för att befrukta en blomma, räknas det visserligen inte som en GMO men är ändå inte godkänt och måste därför märkas oavsett procentuell inblandning.
4. Under det aktuella året 2005 så ingick fälten i ett försök där LFL undersökte möjligheten att odla GM-majs och konventionellt förädlad majs i samma område utan att allt för stor inblandning; de undersökte bland annat vilka avstånd mellan åkrarna som krävs för att, under växtodlingen, förhindra inblandning av GM-majs över EUs gränsvärde på 0.9 %.
5. Ekotoxikologiskt skiljer sig dock Bt-majs från Bt-suspensioner eftersom dos och exponering är olika.
6 Klotet hade den 14/9 ett inslag om hur tyska växtförädlare får sina fältförsök förstörda av aktivister och att antalet fältförsök drastiskt har minskat i Tyskland under de sista åren. Domen ger aktivisterna ytterligare ett verktyg.

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

 

 

 

This entry was posted in GMO, Jens Sundström, Okategoriserade, vetenskap. Bookmark the permalink.

Comments are closed.