Kategoriarkiv: institutioner

Vilken bild tror ni att allmänheten har av SLU och S-fakulteten? Vilken bild vill vi förmedla?

Av: Pernilla Christensen, vicedekan

Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén
Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén

I tider då alternativa fakta florerar är det särskilt viktigt att vi ser till att nå ut med tydliga och tillförlitliga resultat från vår miljöanalys och forskning vid S-fakulteten och SLU.  I föredragsserien ”Värt att veta” ges forskare och miljöanalytiker möjlighet att samtala och berätta om sina expertområden. Första föredraget gick av stapeln den 1 mars och de därpå följande fyra återstående sker varannan onsdag klockan 12 i biblioteket i Umeå och finns också att se på webben. Här finns mer information: http://www.slu.se/vart-att-veta. Målet med föredragsserien är att nå ut inom och även utanför SLU och därför har föredragen ett populärvetenskapligt fokus och är på svenska.

Vi måste nå ut med våra verksamheter för att vi ska kunna intressera omvärlden för vad vi gör och vad vi kan bidra med. Som många av er redan vet har anslaget till miljöanalys minskat från 20 miljoner till 10 miljoner i år och under 2018 blir det inga medel alls att fördela. De 20 miljonerna har fördelats på de 10 miljöanalysprogrammen vid SLU och utgjort en viktig resurs för en rad verksamheter. Just nu arbetar vår vicerektor med flera för att vi åter ska få dessa 20 miljoner – gärna mer! 🙂

Under 2017 är det högprioriterat att arbeta för att säkra en stabil finansering för våra verksamheter. Att tillgängliggöra kvalitetssäkrade data, resultat och analyser, visa våra intressenter på verksamhetsbredden vid fakulteten och verka proaktivt gentemot våra intressenter i att marknadsföra vår expertis och vår verksamhet, är en förutsättning för att vi ska kunna säkra en stabil finansering.

Föredragsserien är en del av marknadsföringen av våra verksamheter. I eftersnacket till det första föredraget fångade mina öron upp åsikten att SLU och S-fakulteten traditionellt alltid pratar produktion men sällan bevarande i samma andetag.

Är det den bilden allmänheten har av SLU och S-fakulteten? Är det den bilden vi vill förmedla?

Ert svar blir förhoppningsvis att vi vill visa på vår fantastiska bredd och hur vi verkligen har kompetens att ta in produktions- såväl som miljömål samtidigt och att det är det hållbara nyttjandet av den skogliga resursen som vi arbetar med.

Om ni unisont skriver under på ovanstående (vilket utgör fakultetens verksamhetsidé) – försök då svara på frågan – hur kommer det sig att man tror oss om annat?

Nästa föredrag i föredragsserien är den 15 mars 12.00 då Åke Lindelöw kommer att berätta om ”Sköna insekter – men ack så oönskade”. Vi ses då!

What image do you think the public has of SLU and the S-faculty? What image do we want to convey?

Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén
Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén

By: Pernilla Christensen, vice dean

In times when alternative facts abound, it is particularly important that we make sure to present clear and reliable results from our environmental analysis and research at the S-faculty and SLU. The lecture series ”Worth Knowing” gives researchers and environmental analysts the opportunity to discuss and share their expertise. The first lecture was held March 1 and the following four remaining take place every Wednesday at 12 in the library in Umeå and are also available to view on the Web. Here are more details: http://www.slu.se/vart-att-veta. The goal of the lecture series is to reach out within and outside SLU. We have therefore preferred a popular science focus and the lectures are in Swedish.

We must reach out and interest the outside world for what we do and what we can contribute with. As many of you already know, the allocation to environmental assessment have fallen from 20 million to 10 million this year and in 2018 there will be no funds at all to distribute. The 20 million has been allocated to the 10 environmental programs at SLU and has been an important resource for a range of activities. Our vice principal and others are working hard so that we will once again get those 20 million – preferably more! 🙂 

During 2017, it is a high priority to work to ensure stable financing for our operations. To make available quality-assured data, results and analysis, to show our stakeholders all the great things we can do and to work proactively towards our stakeholders in promoting our expertise is essential for us to be able to ensure stable financing.

The lecture series is part of the promotion of us and what we do. In the after talk to the first lecture I overheard the opinion that the SLU and the S-faculty traditionally always talking production but rarely preservation in the same breath.  

Is that the picture the public has of SLU and the S-faculty? Is that the image we want to convey?

Your answer will hopefully be that we want to show everything that we do and how we really have the skills to take in production as well as environmental goals simultaneously. It is sustainable use of the forest resource that we work with.  

If you subscribe to the above (which represents the faculty’s mission) – then try to answer the question – how is it that the outside world sometimes believe us otherwise?  

The next lecture in the lecture series is March 15 12:00 when Åke Lindelöw will talk about ”Beautiful insects – but oh so unwanted.” See you then!

Kvartalsrapport

Av: Göran Ståhl

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Ett kvartal har gått sedan den nya fakultetsledningen tillträdde. Som nytillträdd dekan är det en ny vardag att hantera en stor mängd dagliga fakultetsfrågor. Lyckligtvis finns kompetenta pro- och vicedekaner och ett effektivt kansli att tillgå, så de flesta ärenden landar hos andra än dekanen. Många frågor landar dock av naturliga skäl dekannära. Nedan följer ett axplock av aktuella frågor!

 • Nya eller nygamla prefekter är utsedda på alla institutioner utom FGI:erna i Ultuna, där växling sker 1 juli. De nyligen tillträdda prefekterna är Åsa Boily (tf.) – Skogens ekologi och skötsel, Geoffrey Daniel – Skogens produkter, Göran Ericsson – Vilt, fisk och miljö, Michael Finell – Skogens biomaterial och teknologi, Johan Fransson – Skoglig resurshushållning, Bengt Kriström – Skogsekonomi, Matts Lindbladh – Sydsvensk skogsvetenskap, Karin Ljung – Skoglig genetik och växt­fysiologi, Tomas Lundmark – Skoglig fältforskning, samt Staffan Stenhag – Skogsmästar­skolan. Börje Börjesson, Hans Lundqvist, Thomas Moritz och Lars Östlund lämnar nu sina prefekt­uppdrag. Stort tack för era insatser och lycka till i era nya roller!
 • Fakulteten har tagit några steg i riktning mot att fastställa vilka våra ämnesområden ska vara. En workshop med prefekterna senare i april ska förhoppningsvis ta oss närmare målet. Stor vikt kommer att fästas vid institutionernas egna förslag, särskilt eftersom statsanslagen till en institution inte kommer att bero på hur många ämnesområden institutionen har.
 • Strategiarbetet har inletts. Såväl universitetsstrategi som fakultetsstrategi ska vara klar till december 2016. Enligt planen utvecklas sedan institutionsvisa strategier under våren 2017. Även om fakulteten definitivt är en av de främsta skogsfakulteterna i världen har vi flera strategiska utmaningar att hantera. Höstens fakultetsdagar blir ett tillfälle för alla på fakulteten att diskutera dessa frågor.
 • Flera av Vetenskapsrådets nyligen beviljade nationella forskningsinfrastrukturer berör fakulteten. Hantering av nationella infrastrukturer är emellertid en utmaning eftersom Vetenskaps­rådet numera föreskriver mera samarbete och mindre resurser (=mera medfinansiering) jämfört med tidigare. Vi arbetar för att finna lösningar som innebär att fakultetens viktiga infrastrukturer kan fortleva.
 • Fakulteten bidrar, särskilt via Future Forests, till regeringens nationella skogsprogram. Ett tillkommande regeringsuppdrag till SLU fokuserar på förändrade mängder ekosystemtjänster då skogen brukas på olika vis. Flera personer vid fakulteten kommer att medverka som experter.
 • Politiker har besökt oss flera gången under våren för att informera sig om vår verksamhet. Vi finns helt klart på politikernas karta!
 • Vi får gång på gång bevis på hur stark verksamhet institutionerna vid skogsfakulteten bedriver. Bland annat har UPSC:s Berzelii Center fått mycket goda vitsord vid en utvärdering. David Wardle fick nyligen utökade medel via det prestigefyllda Wallenberg Scholar. Och Anton Grafström har fått Skytteanska Samfundets pris som yngre framgångsrik forskare. (Säkert har fler utmärkelser än dessa kommit oss till del; meddela gärna så att vi i fakultetsledningen kan ta del av alla fakultetens framgångar!)

 

Quarterly Report

By: Göran Ståhl, Dean

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

A quarter has passed since the new faculty management took office. As the new dean is a new experience to manage a very large amount of daily affairs. Fortunately, there are skilled pro- and vice-deans and efficient faculty administration available, so most cases are handled by others than the dean. Several issues, however, lands naturally close to the dean. Below is a selection of current issues.

 • New heads are appointed in all departments except the FGIs in Ultuna, where rotation is July 1. They recently appointed heads are: Åsa Boily – Forest Ecology and Management, Geoffrey Daniel – Forest Products, Göran Ericsson – Wildlife, Fish and Environmental Studies, Michael Finell – Forest Biomaterials and Technology, Johan Fransson – Forest Resource Management, Bengt Kriström – Forest Economy, Matts Lindbladh – Southern Swedish Forest Research Centre, Karin Ljung – Forest Genetics and Plant Physiology, Tomas Lundmark – Unit for Field-Based Forest Research, and Staffan Stenhag – School for Forest Management. Börje Börjesson, Hans Lundqvist, Thomas Moritz and Lars Östlund are leaving their tasks. Many thanks for your efforts and good luck in your new roles!
 • The Faculty has taken some steps towards determining which our disciplines (“ämnesområden”) should be. A workshop with department heads later in April will hopefully take us closer to the goal. Great importance will be attached to the departments’ own suggestions, especially since the funding from the faculty to a department will not depend on how many disciplines it has.
 • Work on the new strategy has begun. Both the university level and faculty level strategies will be completed by December 2016. The plan is then that department strategies be developed in the spring of 2017. Although the faculty is definitely one of the primary forest faculties in the world, we have a number of strategic challenges to discuss. The faculty days in autumn will be an opportunity for all of the faculty to discuss these issues.
 • Several of the Research Council’s recently approved national research infrastructures involves our faculty. Management of national infrastructure is, however, today a challenge because the Research Council requires more cooperation and provides less resources (= more co-financing), compared with the past. We are working to find solutions so that the faculty’s important research infrastructures can survive.
 • The faculty will contribute, particularly through Future Forests, to the government’s national forestry program. A recent additional government commission to us focuses on the amount of ecosystem services obtained when forests are managed in different ways. Several people at the faculty will be involved as experts.
 • Politicians have visited us several times in the spring to learn about our business. We are on the politicians’ map!
 • Repeatedly we obtain proof of how strong our faculty is. For example, UPSC’s Berzelii Centre has been assessed as very successful in an external evaluation. David Wardle recently received increased funding as a prestigious Wallenberg Scholar. And Anton Grafström has received an award from Skytteanska Samfundet as a young successful scientist. (Please notify the faculty management of successes and awards of this kind, so that we are aware and can take advantage of all the cutting-edge work being conducted at the faculty’s departments!)

Intryck från institutionsbesöken

Av: Christer Björkman, prodekan

Christer Björkman, prodekanEfter några veckors rundresande till alla fakultetens institutioner är det dags att försöka sammanfatta intrycken. Göran Ståhl i egenskap av dekan och undertecknad som prodekan har varit med vid alla besöken. Många av fakultetsnämndens ledamöter har deltagit i flera. Vi är alla mycket imponerade av vad vi har fått se och höra.

Huvudintrycket kan sammanfattas i två ord: Engagemang och stolthet.

Man slås av den bredd och höga kvalitet som verksamheten på fakulteten har. På de flesta institutioner kunde man också tydligt se det som många icke-SLU:are avundas oss – en tydlig koppling mellan teori och praktik, eller om ni så vill ett bra samspel mellan nyfikenhetsdriven grundforskning och forskning som ligger närmare tillämpningarna. Den här balansen är något vi måste vårda ömt då det är en stark konkurrensfördel. Vi bör också bli bättre på att kommunicera denna vår kanske största styrka.

Ett viktigt verktyg i arbetet mot en fortsatt framgångsrik fakultet är de så kallade kompetensförsörjningsplanerna. Enligt min mening är dessa planer nyckelfaktorer för en positiv och konstruktiv utveckling. Och det är på institutionsnivå som det allra viktigaste arbetet måste göras. Det är där kunskapen finns. Vi på fakultetsnivå bör tjäna som ett stöd för att hjälpa institutionerna att se möjligheter och att undvika onödiga dubbleringar. Erfarenheterna från den verksamhet vi ser idag talar för att det finns exempel på dubbleringar av ämnen som faktiskt är positiva.

I många fall finns ämnen representerade vid flera institutioner och på flera orter. Konstigt nog verkar det fungera mycket bra i många fall med dubbleringar (ex. skogsskötsel) och i vissa fall trippleringar (ex. naturvårdsbiologi) av ämnen. Samarbetet är mycket gott. Kvaliteten och kvantiteten på den forskning som bedrivs är imponerande.

Hot mot en positiv utveckling är protektionism, interna stridigheter och taktiska rävspel. Om vi kan undvika sådana negativa tendenser ökar möjligheterna att bibehålla vår position som framgångsrik fakultet.

Besöken präglades allmänt av en positiv anda och ett starkt intryck var de entusiastiska forskare som med glädje berättade om sin forskning.

Om Einstein hade rätt vad gäller definitionen av kreativitet – ”kreativitet är intelligens som har kul” – så kan vi se tiden an med tillförsikt. I alla fall om vi lyckas kombinera glädjen med ett större mått av trygghet.

Impressions from the visits at the Departments

By: Christer Björkman, deputy dean

Christer Björkman, vicedekanAfter some weeks traveling round to all faculty departments is the time to try to summarize the impressions. Göran Ståhl as dean and me as vice dean have been at all the visits. Many of the faculty board members participated in several. We are all very impressed by what we have seen and heard.

The main impression can be summarized in two words: Commitment and pride.

One is struck by the breadth and high quality of the activities at the faculty. At most Departments we also clearly identified what non-SLU persons envy us – a clear link between theory and practice, or if you want a good interaction between curiosity-driven basic research and research that is closer to the applications. This balance is something we must cherish fondly as it is perhaps our strongest competitive advantage. We should also become better at communicating this strength.

An important tool in the efforts for a continued successful faculty are the so-called plans for maintaining and developing competences. In my opinion, these plans are key elements for a positive and constructive development. And it is at the departmental level the most important work has to be done. This is where the knowledge is. We at faculty level should serve as an aid to help departments see opportunities and to avoid unnecessary duplication. The experiences of the activity we see today indicate that there are examples of duplication of topics that are actually positive.

In many cases, substances represented by several institutions and at several locations. Strangely enough, it seems to work very well in many cases with duplications (eg. Forest) and in some cases triplications (eg. Conservation biology) of subjects. The cooperation is very good. The quality and quantity of the research carried out is impressive.

Threats to the positive development are protectionism, internal strife and tactical scheming. If we can avoid such negative tendencies, the possibilities to maintain our position as a successful faculty increase.

The visits were characterized by a generally positive spirit and a strong impression was the enthusiastic researchers who joyfully told about their research.

If Einstein was right concerning the definition of creativity – ”Creativity is intelligence having fun” – we can meet the future with confidence. In any case, if we manage to combine pleasure with a greater measure of security.