Kategoriarkiv: Göran Ståhl

Njut av sommaren!

Av: Göran Ståhl, dekan

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Midsommar sätter punkt för arbetsvåren för många av oss – och även dekanbloggen tar nu paus till inledningen av hösten. I dekangruppen ser vi bloggen som ett sätt att sprida nyheter samt lyfta vissa angelägna frågor till diskussion. En enkel utvärdering under hösten får visa om det fungerar!

Inför sommaren kan det vara på sin plats att summera läget i ett antal aktuella frågor. Några av dessa är:

 • SLUs styrelse har nyligen fattat beslut om den universitetsgemensamma strategin, som under hösten ska kompletteras med fakultetsvisa strategier/handlingsplaner, samt under våren 2017 med institutionsvisa strategier/handlingsplaner. Utöver ett antal generella s.k. fokusområden lyfter SLU-strategin fyra forskningsområden: biobaserade material, livsmedel, ekonomi, samt kopplingen mellan trädgård, djur och natur och människors hälsa. Tre av dessa områden är särskilt intressanta för vår fakultet och under hösten ska vi inleda arbetet med att omsätta strategin i handling.
 • Efter vårens beslut i fakultetsnämnden om vilka principer som ska gälla för vår indelning av verksamheter i ämnesområden pågår nu dialogen med prefekterna om vilka ämnesområden institutionerna bör ha samt hur dessa ska beskrivas. Prefekterna och fakultetsnämnden kommer att diskutera dessa frågor gemensamt i augusti.
 • Rektor har lyft frågan om finansiering av högre anställningar till styrelsen – och kommer att gå vidare med en utredning i den viktiga frågan om hur SLU kan bli en attraktivare arbetsplats genom att erbjuda viss basfinansiering till olika kategorier av anställningar.
 • Future Forests befinner sig mitt i ett intensivt sista år med en rad olika aktiviteter. Dessutom har rektor uppdragit åt dekanerna att föreslå hur SLUs framtidsplattformar ska kunna fungera som inkluderande noder för syntesorienterad forskning framgent. Goda förhoppningar finns att vi ska kunna vårda det varumärke Future Forests byggt upp!
 • Medarbetarenkäten visar att mycket fungerar väl på fakulteten, men också att förbättrings­möjlig­heter inte saknas. Alla institutioner kommer under inledningen av hösten att ta ställning till vilka eventuella åtgärder man vill genomföra med anledning av enkätsvaren.
 • Olika aktörer i skogssektorn är mycket intresserade av våra utbildningar och hur vi arbetar för att utveckla dem samt öka söktrycket. Som Anders redovisat i tidigare bloggar är rekryterings­frågorna fortsatt mycket viktiga för oss.
 • Skogsfakulteten fortsätter att leverera och nå framgång på olika håll. Ett par exempel är att UPSC nyligen fått en stor ansökan till Vinnova accepterad samt att vi på flera sätt bidrar till arbetet med att utarbeta ett nationellt skogsprogram.

Hoppas att ni alla får en vilsam semester med välförtjänt återhämtning (eller åtminstone myggfritt fältarbete!) – och att en gnutta längtan att få starta upp alltsammans igen i augusti så småningom infinner sig! För visst är det kul att vara världsledande, såsom vi tillsammans är inom skoglig forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys!?

Enjoy the summer!

By: Göran Ståhl, dean

Midsummer marks the end of the spring semester for many of us – and even the deans’ blog now takes a break until the beginning of autumn. We see the blog as a way to spread news and highlight some important issues for discussion. A simple evaluation in the fall will show whether or not the blog fulfils its purpose!

Before the summer, it may be appropriate to sum up the situation in a number of current issues. Some of these are:

 • SLU’s board has recently taken a decision on the university strategy, which in the autumn will be complemented by faculty strategies/action plans, and in the spring of 2017 with departmental strategies/action plans. In addition to a number of so-called focus areas the SLU strategy highlights four research areas: bio-based materials, food, economics, and the link between gardening, animals and nature and human health. Three of these areas are particularly interesting for our faculty and in the fall we will begin a process to put the strategy into action.
 • After this spring’s decision of the faculty board on the principles that should apply to our classification of subject areas, there is now a dialogue with the department heads regarding which subject areas should be adopted and how they should be described. The department heads and the faculty board will discuss these issues jointly in August.
 • The Vice-Chancellor has highlighted the issue of financing of higher positions to the university board – and will proceed with an investigation into the important question of how SLU can become a more attractive workplace by offering some basic funding to different employment categories. 
 • Future Forests is in the midst of an intense last year with a variety of activities. In addition, the Vice-Chancellor has asked the deans to suggest how SLU future platforms can act as nodes for synthesis-oriented research in the future. There are good hopes that we can nurture the brand Future Forests has established! 
 • The employee survey shows that many things work well at the faculty, but also that there is room for improvements. All the departments will consider the possible actions to implement in view of the responses. 
 • Different actors in the forestry sector are very interested in our education programs and how we work to develop them and increase the number of applicants. As Anders reported in earlier blogs the recruitment issues remain very important to us.
 • Our faculty continues to deliver. A couple of examples are that UPSC recently was successful in a large application to Vinnova and that we contribute in several ways to the elaboration of a national forest program.

I wish you all a restful vacation with well-deserved recovery (or at least mosquito-free field work!) – and that a desire to start everything up again in August eventually will bring you back to work! Because it is fun to be a world leader, as we are, together, in forest research, education, and environmental monitoring and assessment!

Ämnesområden – vad är det?

Av: Göran Ståhl, dekan

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

För drygt två år sedan beslöt SLU:s styrelse att ämnesområden ska inrättas vid universitetet. Enligt beslutet är ett ämnes­område ett av en fakultet definierat forsknings­fält som är av relevans för universitetets ansvars­områden enligt SLU:s förordning och som en institution ges i uppdrag att utveckla och upp­rätthålla. Definitionen är inte alldeles glasklar och i praktiken lämnas stor frihet till fakulteterna att besluta om hur indelningen ska göras.

Just nu görs en översyn av fakultetens ämnesområden, eftersom områdena ges allt större vikt i styr­ningen av SLU genom ett antal följdbeslut i styrelsen. Delar av statsanslaget till institutionerna ska för­delas via ämnesområden och kompetensförsörjningsplaner ska upprättas som ett led i arbetet att trygga en lång­siktig personalförsörjning inom ämnesområden. I praktiken blir ämnesområden ett slags underin­delning av institutionernas verksamhet. Prefekternas suveränitet kvar­står dock och betydelsen av ämnes­områden i institutionernas verksamhet kommer troligen att variera en del, beroende på hur en prefekt väljer att organisera sin institution i relation till ämnes­områdena.

Revisionen av fakultetens ämnesområden har diskuterats under våren av såväl fakultetsnämnd som prefek­tråd. Åsik­terna varierar, men de allra flesta prefekter är positiva till att genom­föra revisionen och institutionerna kommer också att få stort inflytande över hur indelningen ska göras.

Så var står vi och vad kommer att ske härnäst? – Målet är att en lista med kriterier för den reviderade indelningen i ämnesområden ska beslutas av fakultetsnämnden i maj. Därefter vidtar arbetet att i dialog mellan fakultetsledning och institutioner revidera ämnesområdeslistan, samt att beskriva varje område. Målet är att fakultetsnämnden ska besluta om den reviderade listan i september.

Subject areas – what and why?

By: Göran Ståhl, dean

Just over two years ago the Board of SLU decided that subject areas will be established at the university. According to the decision a subject area is a faculty-defined research field of relevance to the areas of responsibility of the university, according to SLU’s regulation, which the departments will be mandated to develop and maintain. The definition is not crystal-clear and in practice the faculties will have large influence on how the division will be done.

Currently a revision of the faculty’s subject areas is ongoing, because the areas are given greater importance in the university management through a number of subsequent decisions by the Board. Parts of the government grants to the departments will be allocated through the subject areas, and special plans are to be developed as part of an effort to secure an adequate competence mix within each subject area. In practice the subject areas will be a kind of subdivision of the departments. However, the sovereignty of the department Heads will remain, and the importance of the subject areas is likely to vary between departments, depending on how the Heads choose to organize their departments in relation to the subject areas.

During spring the revision of subject areas has been discussed both by the Faculty Board and by the department Heads. The views vary, but almost all department Heads are in favor of making the planned revision; the departments will have considerable influence over how the division into subject areas will be conducted.

So what will happen next? – The goal is that a list of criteria for the revised classification into subject areas will be decided by the Faculty Board in May. Then there will be a dialogue between the faculty management and the departments in order to revise the list of subject areas, and to describe each area. The goal is that the Faculty Board will decide upon the revised list in September.

Kvartalsrapport

Av: Göran Ståhl

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Ett kvartal har gått sedan den nya fakultetsledningen tillträdde. Som nytillträdd dekan är det en ny vardag att hantera en stor mängd dagliga fakultetsfrågor. Lyckligtvis finns kompetenta pro- och vicedekaner och ett effektivt kansli att tillgå, så de flesta ärenden landar hos andra än dekanen. Många frågor landar dock av naturliga skäl dekannära. Nedan följer ett axplock av aktuella frågor!

 • Nya eller nygamla prefekter är utsedda på alla institutioner utom FGI:erna i Ultuna, där växling sker 1 juli. De nyligen tillträdda prefekterna är Åsa Boily (tf.) – Skogens ekologi och skötsel, Geoffrey Daniel – Skogens produkter, Göran Ericsson – Vilt, fisk och miljö, Michael Finell – Skogens biomaterial och teknologi, Johan Fransson – Skoglig resurshushållning, Bengt Kriström – Skogsekonomi, Matts Lindbladh – Sydsvensk skogsvetenskap, Karin Ljung – Skoglig genetik och växt­fysiologi, Tomas Lundmark – Skoglig fältforskning, samt Staffan Stenhag – Skogsmästar­skolan. Börje Börjesson, Hans Lundqvist, Thomas Moritz och Lars Östlund lämnar nu sina prefekt­uppdrag. Stort tack för era insatser och lycka till i era nya roller!
 • Fakulteten har tagit några steg i riktning mot att fastställa vilka våra ämnesområden ska vara. En workshop med prefekterna senare i april ska förhoppningsvis ta oss närmare målet. Stor vikt kommer att fästas vid institutionernas egna förslag, särskilt eftersom statsanslagen till en institution inte kommer att bero på hur många ämnesområden institutionen har.
 • Strategiarbetet har inletts. Såväl universitetsstrategi som fakultetsstrategi ska vara klar till december 2016. Enligt planen utvecklas sedan institutionsvisa strategier under våren 2017. Även om fakulteten definitivt är en av de främsta skogsfakulteterna i världen har vi flera strategiska utmaningar att hantera. Höstens fakultetsdagar blir ett tillfälle för alla på fakulteten att diskutera dessa frågor.
 • Flera av Vetenskapsrådets nyligen beviljade nationella forskningsinfrastrukturer berör fakulteten. Hantering av nationella infrastrukturer är emellertid en utmaning eftersom Vetenskaps­rådet numera föreskriver mera samarbete och mindre resurser (=mera medfinansiering) jämfört med tidigare. Vi arbetar för att finna lösningar som innebär att fakultetens viktiga infrastrukturer kan fortleva.
 • Fakulteten bidrar, särskilt via Future Forests, till regeringens nationella skogsprogram. Ett tillkommande regeringsuppdrag till SLU fokuserar på förändrade mängder ekosystemtjänster då skogen brukas på olika vis. Flera personer vid fakulteten kommer att medverka som experter.
 • Politiker har besökt oss flera gången under våren för att informera sig om vår verksamhet. Vi finns helt klart på politikernas karta!
 • Vi får gång på gång bevis på hur stark verksamhet institutionerna vid skogsfakulteten bedriver. Bland annat har UPSC:s Berzelii Center fått mycket goda vitsord vid en utvärdering. David Wardle fick nyligen utökade medel via det prestigefyllda Wallenberg Scholar. Och Anton Grafström har fått Skytteanska Samfundets pris som yngre framgångsrik forskare. (Säkert har fler utmärkelser än dessa kommit oss till del; meddela gärna så att vi i fakultetsledningen kan ta del av alla fakultetens framgångar!)

 

Quarterly Report

By: Göran Ståhl, Dean

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

A quarter has passed since the new faculty management took office. As the new dean is a new experience to manage a very large amount of daily affairs. Fortunately, there are skilled pro- and vice-deans and efficient faculty administration available, so most cases are handled by others than the dean. Several issues, however, lands naturally close to the dean. Below is a selection of current issues.

 • New heads are appointed in all departments except the FGIs in Ultuna, where rotation is July 1. They recently appointed heads are: Åsa Boily – Forest Ecology and Management, Geoffrey Daniel – Forest Products, Göran Ericsson – Wildlife, Fish and Environmental Studies, Michael Finell – Forest Biomaterials and Technology, Johan Fransson – Forest Resource Management, Bengt Kriström – Forest Economy, Matts Lindbladh – Southern Swedish Forest Research Centre, Karin Ljung – Forest Genetics and Plant Physiology, Tomas Lundmark – Unit for Field-Based Forest Research, and Staffan Stenhag – School for Forest Management. Börje Börjesson, Hans Lundqvist, Thomas Moritz and Lars Östlund are leaving their tasks. Many thanks for your efforts and good luck in your new roles!
 • The Faculty has taken some steps towards determining which our disciplines (“ämnesområden”) should be. A workshop with department heads later in April will hopefully take us closer to the goal. Great importance will be attached to the departments’ own suggestions, especially since the funding from the faculty to a department will not depend on how many disciplines it has.
 • Work on the new strategy has begun. Both the university level and faculty level strategies will be completed by December 2016. The plan is then that department strategies be developed in the spring of 2017. Although the faculty is definitely one of the primary forest faculties in the world, we have a number of strategic challenges to discuss. The faculty days in autumn will be an opportunity for all of the faculty to discuss these issues.
 • Several of the Research Council’s recently approved national research infrastructures involves our faculty. Management of national infrastructure is, however, today a challenge because the Research Council requires more cooperation and provides less resources (= more co-financing), compared with the past. We are working to find solutions so that the faculty’s important research infrastructures can survive.
 • The faculty will contribute, particularly through Future Forests, to the government’s national forestry program. A recent additional government commission to us focuses on the amount of ecosystem services obtained when forests are managed in different ways. Several people at the faculty will be involved as experts.
 • Politicians have visited us several times in the spring to learn about our business. We are on the politicians’ map!
 • Repeatedly we obtain proof of how strong our faculty is. For example, UPSC’s Berzelii Centre has been assessed as very successful in an external evaluation. David Wardle recently received increased funding as a prestigious Wallenberg Scholar. And Anton Grafström has received an award from Skytteanska Samfundet as a young successful scientist. (Please notify the faculty management of successes and awards of this kind, so that we are aware and can take advantage of all the cutting-edge work being conducted at the faculty’s departments!)

Vet inte – jag är ny på jobbet

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Frågan är hur länge det svaret är gångbart? Det har fungerat hittills och jag har redan många positiva erfarenheter från diskussioner med engagerade medarbetare bakom mig. Som ny dekan på jobbet kan man också tryggt luta sig mot fakultetens effektiva kansli.

Vi är en mycket stark fakultet – med ett flertal verksamheter i världsklass och med flera forskare som tillhör den yttersta internationella eliten. Det är ett privilegium att få företräda en sådan fakultet! Den tillträdande ledningen kommer att jobba hårt för att både bibehålla och skapa nya förutsättningar för att vi fortsatt ska vara världsledande – i bästa fall inom fler områden än idag.

Trots att fakulteten står stark saknas inte utmaningar – på flera plan! Som ny på jobbet är det t.ex. en utmaning att begripa hur man ska överlista SLUs datoriserade handläggningssystem. Men självklart finns viktigare frågor: Hur kan vi förmedla till presumtiva studenter att skogssektorn  är ett framtidsområde? Hur kan vi bli en attraktivare arbetsplats? Hur kan vi stärka vår sektorsroll? Hur kan våra utbildningar bli ännu bättre? Vilka ämnesområden ska vi ha, och hur kan vi implementera kompetensförsörjningsplaner på ett för institutionerna meningsfullt sätt? Hur kan vi bibehålla en god ekonomi? Etc, etc.? Den viktigaste uppgiften den nya fakultetsledningen tagit sig an så här långt rör marknadsföring och studentrekrytering, där ett handlingsprogram omfattande ca 10 punkter just nu håller på att implementeras. Bland annat kommer studenterna att besöka gymnasieskolor och vi siktar på att medverka vid ett flertal utbildningsmässor. Våra utbildningshemsidor revideras också.

Utöver fakultetsnämnd, fakultetskansli och ett stort antal råd och nämnder har en ny dekangrupp nyligen tillträtt och fördelat ansvarsområden mellan sig:

Vicedekaner

Ann Dolling (15%) – lika villkor

Jonas Rönnberg (30%) – internationalisering

Pernilla Christensen (30%) – miljöanalys och miljöcertifiering

Anders Alanärä (50%) – utbildning på grund- och avancerad nivå

Prodekan och dekan

Christer Björkman (60%) – samverkan, kompetensförsörjning och karriärvägar

Göran Ståhl (100%) – allmän fakultetsutveckling, organisation, forskarutbildning, infrastruktur och finansiering

Vi ser alla fram emot dialogen med Er inom våra respektive områden!

Don’t know – I’m new at work…

The question is how long this answer is viable? It has worked so far and I already have many positive experiences from discussions with engaged staff behind me. And as a new dean you can also safely rely on the very efficient faculty office.

We are a very strong faculty – world leading in several fields and with several researchers who belong to the highest international elite. It is a privilege to represent such a faculty! The incoming leadership will work hard to both maintain and create new conditions for us to continue to be world leaders – in the best case in more areas than today.

Although the faculty is strong we do not lack challenges – on many levels! For example, being new to the job it is a substantial challenge to understand how to outsmart SLU computerized administration systems. But of course there are also important issues to consider: How can we convey to prospective students that the forest sector is an area for the future? How can we become a more attractive workplace? How can we strengthen our sector role? How can our education programmes become even better? What subject areas should we have at the faculty, and how can we implement work with competence management plans at the departments in a meaningful way? How can we maintain a good economy? Etc, etc? The main task that the new faculty management has tackled so far concerns student recruitment, where an action plan involving approximately 10 actions currently is being implemented. Among other things, our students will visit high schools and we aim to participate in several educational fairs. Our educational websites are also revised.

In addition to the faculty board, faculty office and a large number of councils and committees a new group of deans has been appointed and divided the responsibilities according to:

Vice Deans

Ann Dolling (15%) – equal conditions

Jonas Rönnberg (30%) – internationalization

Pernilla Christensen (30%) – environmental analysis and environmental certification

Anders Alanärä (50%) – education at basic and advanced levels

Deputy Dean and Dean

Christer Björkman (60%) – collaboration, competence assurance and career paths

Göran Ståhl (100%) – general faculty development, organization, research education, infrastructure and financing

We all look forward to the dialogue with you in our respective areas!