Sommarblogg

Av: Göran Ståhl, dekan

Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Dagarna före midsommar är de flesta av oss inne på upploppet mot semestern, om nu inte viktiga fältarbeten kallar. Mejl- och mötesfrekvensen lugnar ner sig och kanske erbjuds lite tid för eftertanke innan semestern kopplar greppet. Som vanligt kommer jag förmodligen att packa ned någon intressant textbok, några halvt bortglömda halvfärdiga artiklar och någon halvkilos­tung utredning – bara för att som vanligt hitta alltsammans helt orört när det är dags att packa upp igen i augusti. Det är välgörande att slå av på takten. Utomnordiska kollegor har svårt att förstå att vi helt tycks försvinna under sommaren, inte minst den allt stridare ström av asiatiska delegationer som vill inleda sam­arbeten med det högrankade svenska skogsuniversitetet, företrädesvis kring mitten av juli.

När jag blundar och andas djupare gör sig brottstycken av våren påminda. Behagliga minnesbilder av kvitton på att fakulteten tillhör den yppersta internationella eliten inom skogs­forskningen. Massor av framstående forskare. Särskilt kul att rektor efter noggrann utvärdering tilldelade karriärbidrag till Adam Felton, Karina Clemmensen och Hjalmar Laudon! Det har varit skoj att berätta om allt detta för ”dom där ute” i skogssektorn. Liksom att den tredje fasen av Future Forests startar nu, med ett starkt gäng i täten. Varu­märket är så starkt att vår stats­minister skänkte samarbete med Future Forests till sin finländske kollega i samband med ett statsministermöte i slutet av maj.

Andningen blir grundare när jag tänker på våra utbildningar, trots att vi har en riktigt bra skogs­mästar­utbildning, bra söktryck till mastersprogrammen och ett åtgärdsprogram på plats för att höja kvaliteten i jägmästarutbildningen. Jag blir inte kvitt känslan av att vara en fluga som ser en fet kanelbulle på bordet men som fastnat på ett flugpapper. Vem monterade fällan? Kanel­bullen är det aviserade nationella skogsprogrammet vars förarbeten pratar mycket om behovet av högre skogsutbildningar för att möta kompetensbehoven då Sverige tar klivet in i den biobaserade ekonomin.

Miljöanalysen kliver på med förvånansvärt god steglängd trots minskade statsanslag. När ska miljödepartementet få upp ögonen för att det vore effektivt att ge fler direktuppdrag till SLU? Om några år har t.ex. riksskogstaxeringen en hundraårig tradition av att punktligt leverera informa­tion, som idag tycks vara mer efterfrågad än någonsin tidigare.

Vad mera? Kanske vårens trevliga seminarier i biblioteket, öppna för allmänheten? Vår ansökan om att Sverige och SLU ska få arrangera IUFROs världskongress 2024; utmärkt koordinerad av Fredrik Ingemarson? Alla nya och nygamla forskarskolor som nu startar? UPSCs jubileum direkt efter sommaren? Den ambitiösa kansliorganisationen som jobbar hårt för att stötta kärnverksamheterna, och som hos oss kommer att få ny ledning i höst då Boa stegar vidare i karriären? Och allt annat, som blir till grumliga konturer och smälter samman med rosavita kvällsmoln. Känslan av semester.

Summer Blog

By: Göran Ståhl, dean

Most of us are now preparing for holidays, or important field work. The mail- and meeting frequencies tend to decrease and there might even be some time for reflection before leaving full room for vacation. As usual, I will probably pack some interesting textbook, some half-forgotten semi-finished articles, and some too heavy investigations – just to find everything untouched when it’s time unpack in August. It is so good for the well-being to drop work entirely for some time. Outside the Nordic countries colleagues find it hard to understand that we seem to disappear completely during the summer, not least the increasing number of Asian delegations wishing to initiate cooperation with the high-ranking Swedish forest university, preferably around mid-July.

As I take a deep breath, fragments of spring materialize. Pleasant memories of receipts that our faculty belongs to the top international elite in forest research. Lots of distinguished researchers. It is particularly nice that the Vice-Chancellor, after careful assessment, awarded special career funding to Adam Felton, Karina Clemmensen and Hjalmar Laudon! It has been fun to tell everybody in the forest sector about our position in global forest research rankings. Likewise, it has been fun to tell about the third phase of Future Forests, which now starts with a strong management group. The trademark of Future Forests is so strong that our prime minister offered cooperation within Future Forests to his Finnish colleague as a gift in connection with a ministerial meeting in late May.

My breath is hampered when I think of our education programs, although we have a really good forestry school in Skinnskatteberg, an increasing number of applicants to our two-year master degree programs and an action program in place to raise the quality of our five-year master degree program (jägmästarprogrammet). I have the feeling of being a fly looking at a fat cinnamon bun on the table, but stuck on a fly paper. Who mounted the trap? The cinnamon bun is the announced national forest program, whose preliminary work phase has indicated a lot about the need for higher forest education programs to meet the competence requirements when Sweden leaps into the bio-based economy.

Our environmental monitoring programs are proceeding at surprisingly good pace despite the reduction in government funding. When will the Ministry of the Environment reach the insight that it would be very efficient to assign more environmental monitoring tasks directly to SLU? For example, in a few years the national forest inventory will reach the 100-years milestone of timely delivery of forest information, which today seems to be more demanded than ever before.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *