Hur utnyttjar vi fakultetens hela kapacitet?

Av: Christer Björkman, prodekan

Christer Björkman, vicedekanFör några veckor sedan hade jag privilegiet att få presentera fakulteten för en delegation från Etiopien. Sista bilden fick rubriken Utmaningar och Möjligheter. Den första punkten på den listan blev, efter inte särskilt mycket eftertanke, Använda hela fakultetens kapacitet. Efteråt har jag försökt förstå varför den punkten så självklart hamnade först. Att ämnet är angeläget stärktes då jag häromdagen frågade forskargruppen vad de tyckte att jag skulle blogga om och fick svaret ”Hur utnyttjar vi fakultetens hela kapacitet?”

Vi har en fakultet som är världsbäst redan idag – vi rankas nummer 1 inom ’Forestry’ av Center for World University Rankings (CWUR). Så vad är problemet? Ett uppenbart problem är den sviktande tillströmningen av studenter. Fakulteten arbetar hårt för att vända den vikande trenden och har delvis lyckats med det. Men vi kan inte slå oss till ro. Ett viktigt nästa steg tror jag är att vi får igång ett system med särskilda uppdrag till universitetslektorer som får i uppgift att stå för den pedagogiska utvecklingen. Många studenter klagar på föråldrad pedagogik på en del kurser så något måste göras.

Många utanför SLU (och även inom SLU) menar att ett effektivt sätt att få fler studenter att söka skogliga utbildningar vore att öppna för intag på andra orter än i Umeå. Många studenter vill plugga i närheten av hemorten.

Det allmänt vikande intresset bland ungdomar för mer ren naturvetenskap tycks hålla i sig. Vi är många som tror att ett bredare intag av studenter – både av sådana med samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig bakgrund – skulle vara en väg framåt.

Genom att ha ett bredare intag och blanda studenter med olika bakgrund skulle studenter kunna mötas kring frågor som rör vår gemensamma framtid och hur vi nyttjar naturresurser på ett hållbart sätt.

Efter det skulle de kunna specialisera sig mot att gå ut som jägmästare eller agronom eller något annat. De frågor som vi jobbar med på SLU är brännande och intresserar säkert många ungdomar men troligen på ett litet annat sätt än vi traditionellt har trott. Vi behöver erbjuda ungdomarna nya vägar in till SLU.

Så för att utnyttja hela fakultetens kapacitet när det gäller utbildning så bör vi göra flera saker samtidigt. För det första stärka redan befintlig undervisning och ge undervisande personal förutsättningar att utveckla sig själva och den pedagogik som används. För det andra utreda konkreta möjligheter att ta in studenter även i Uppsala och/eller Alnarp. För det tredje ha ett bredare intag av studenter med olika bakgrund. Allt på en och samma gång.

När det gäller samverkan, dit vi även räknar FOMA, så är inre såväl som yttre samverkan viktig. Vår inre samverkan mellan orterna ställer krav på en väl fungerande videouppkoppling. Det känns som att vi är på rätt väg och initiativ tas just nu för att bygga ut kapaciteten. En sak som vi behöver jobba med är att bli bättre på att identifiera vid vilka tillfällen personliga möten är mer eller mindre nödvändiga och prioritera just dessa. Vår yttre samverkan har behandlats i tidigare inlägg.

När det gäller forskning så finns det goda möjligheter till nytänkande, inte minst inom de områden som SLU valt ut som strategiska – som ekonomi och biobaserade material. Vi diskuterar helt nya organisatoriska lösningar som kan bädda för framtida utveckling. Vi i fakultetsledningen arbetar just nu även med att ta större helhetsgrepp när det gäller återbesättning av fakultetsprofessurer. Att inventera och lista de professurer vars innehavare snart går i pension är ett första steg. Vi kan därmed identifiera vilka frihetsgrader vi har. Att stärka verksamheten på samtliga orter samtidigt är målet. Lättare sagt än gjort. Men intentionen är god och med hjälp av kreativa inspel från fakultetens medarbetare kan vi säkert behålla förstaplatsen i CWUR-rankingen.

 

How do we utilize the faculty’s entire capacity?

By: Christer Björkman, Deputy Dean

Christer Björkman, vicedekanA few weeks ago, I had the privilege of presenting the Faculty to a delegation from Ethiopia. The last picture was titled Challenges and Opportunities. The first point on that list became, after not very much reflection, Using the faculty’s entire capacity. Afterwards I tried to understand why that point obviously ended up first. That the topic is important was strengthened when I asked the research group what they thought I would blog about and got the answer ”How do we utilize the faculty’s entire capacity?”

We have a world-class faculty already today – we are ranked # 1 in ’Forestry’ by the Center for World University Rankings (CWUR). So what’s the problem? An obvious problem is the declining influx of students. The faculty is working hard to reverse the declining trend and has partially succeeded. But we can not settle down. One important next step, I think, is that we plan to launch a system of special assignments for university lecturers who will be responsible for the educational development. Many students complain about obsolete pedagogy on some courses so something has to be done.

Many outside of SLU (and also within SLU) believe that an effective way to get more students to apply for forest education would be to open up for intake in other places than in Umeå. Many students want to study near the hometown.

The generally declining interest among young people for more pure natural science seems to hold on. We are many who believe that a broader intake of students – both of those with social science and natural science background – would be a way forward.

By having a wider intake and mixing students with different backgrounds, students could meet on issues relating to our common future and how we use natural resources in a sustainable manner.

After that, they could specialize and graduate as ‘jägmästare’ eller ‘agronom’ or something else. The issues we work with at SLU are burning and certainly concern many young people, but probably in a slightly different way than we traditionally believed. We need to offer young people new ways to ‘enter’ SLU.

So to take advantage of the entire faculty’s education capacity, we should do several things at the same time. Firstly, strengthen existing teaching and give teaching staff the opportunities to develop themselves and the pedagogics that is being used. Secondly, investigate concrete possibilities for enrolling students in Uppsala and/or Alnarp. Third, have a wider intake of students with different backgrounds. All at once.

In terms of collaboration, including FOMA, internal as well as external cooperation are important. Our internal collaboration between campuses requires a well-functioning video connection. It feels like we are on the right track and initiatives are being taken right now to expand the capacity. One thing we need to work with is to get better at identifying the times when personal meetings are more or less necessary and prioritize those. Our external cooperation has been discussed in a previous post.

In terms of research, there are good opportunities for innovating thinking, not least in the areas that SLU has chosen as strategic – as economics and bio-based materials. We are discussing completely new organizational solutions that can accommodate future development. We at the faculty management are currently also working on a more holistic approach to re-enrollment of faculty professors. Inventory and listing the professorships whose holders soon retire is a first step. We can thus identify the degrees of freedom we have. Strengthening operations at all locations simultaneously is the goal. Easier said than done. But the intention is good and with the help of creative responses from the faculty’s staff, we will most likely be able to maintain the first place in the CWUR ranking.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *