månadsarkiv: juni 2017

Sommarblogg

Av: Göran Ståhl, dekan

Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Dagarna före midsommar är de flesta av oss inne på upploppet mot semestern, om nu inte viktiga fältarbeten kallar. Mejl- och mötesfrekvensen lugnar ner sig och kanske erbjuds lite tid för eftertanke innan semestern kopplar greppet. Som vanligt kommer jag förmodligen att packa ned någon intressant textbok, några halvt bortglömda halvfärdiga artiklar och någon halvkilos­tung utredning – bara för att som vanligt hitta alltsammans helt orört när det är dags att packa upp igen i augusti. Det är välgörande att slå av på takten. Utomnordiska kollegor har svårt att förstå att vi helt tycks försvinna under sommaren, inte minst den allt stridare ström av asiatiska delegationer som vill inleda sam­arbeten med det högrankade svenska skogsuniversitetet, företrädesvis kring mitten av juli.

När jag blundar och andas djupare gör sig brottstycken av våren påminda. Behagliga minnesbilder av kvitton på att fakulteten tillhör den yppersta internationella eliten inom skogs­forskningen. Massor av framstående forskare. Särskilt kul att rektor efter noggrann utvärdering tilldelade karriärbidrag till Adam Felton, Karina Clemmensen och Hjalmar Laudon! Det har varit skoj att berätta om allt detta för ”dom där ute” i skogssektorn. Liksom att den tredje fasen av Future Forests startar nu, med ett starkt gäng i täten. Varu­märket är så starkt att vår stats­minister skänkte samarbete med Future Forests till sin finländske kollega i samband med ett statsministermöte i slutet av maj.

Andningen blir grundare när jag tänker på våra utbildningar, trots att vi har en riktigt bra skogs­mästar­utbildning, bra söktryck till mastersprogrammen och ett åtgärdsprogram på plats för att höja kvaliteten i jägmästarutbildningen. Jag blir inte kvitt känslan av att vara en fluga som ser en fet kanelbulle på bordet men som fastnat på ett flugpapper. Vem monterade fällan? Kanel­bullen är det aviserade nationella skogsprogrammet vars förarbeten pratar mycket om behovet av högre skogsutbildningar för att möta kompetensbehoven då Sverige tar klivet in i den biobaserade ekonomin.

Miljöanalysen kliver på med förvånansvärt god steglängd trots minskade statsanslag. När ska miljödepartementet få upp ögonen för att det vore effektivt att ge fler direktuppdrag till SLU? Om några år har t.ex. riksskogstaxeringen en hundraårig tradition av att punktligt leverera informa­tion, som idag tycks vara mer efterfrågad än någonsin tidigare.

Vad mera? Kanske vårens trevliga seminarier i biblioteket, öppna för allmänheten? Vår ansökan om att Sverige och SLU ska få arrangera IUFROs världskongress 2024; utmärkt koordinerad av Fredrik Ingemarson? Alla nya och nygamla forskarskolor som nu startar? UPSCs jubileum direkt efter sommaren? Den ambitiösa kansliorganisationen som jobbar hårt för att stötta kärnverksamheterna, och som hos oss kommer att få ny ledning i höst då Boa stegar vidare i karriären? Och allt annat, som blir till grumliga konturer och smälter samman med rosavita kvällsmoln. Känslan av semester.

Summer Blog

By: Göran Ståhl, dean

Most of us are now preparing for holidays, or important field work. The mail- and meeting frequencies tend to decrease and there might even be some time for reflection before leaving full room for vacation. As usual, I will probably pack some interesting textbook, some half-forgotten semi-finished articles, and some too heavy investigations – just to find everything untouched when it’s time unpack in August. It is so good for the well-being to drop work entirely for some time. Outside the Nordic countries colleagues find it hard to understand that we seem to disappear completely during the summer, not least the increasing number of Asian delegations wishing to initiate cooperation with the high-ranking Swedish forest university, preferably around mid-July.

As I take a deep breath, fragments of spring materialize. Pleasant memories of receipts that our faculty belongs to the top international elite in forest research. Lots of distinguished researchers. It is particularly nice that the Vice-Chancellor, after careful assessment, awarded special career funding to Adam Felton, Karina Clemmensen and Hjalmar Laudon! It has been fun to tell everybody in the forest sector about our position in global forest research rankings. Likewise, it has been fun to tell about the third phase of Future Forests, which now starts with a strong management group. The trademark of Future Forests is so strong that our prime minister offered cooperation within Future Forests to his Finnish colleague as a gift in connection with a ministerial meeting in late May.

My breath is hampered when I think of our education programs, although we have a really good forestry school in Skinnskatteberg, an increasing number of applicants to our two-year master degree programs and an action program in place to raise the quality of our five-year master degree program (jägmästarprogrammet). I have the feeling of being a fly looking at a fat cinnamon bun on the table, but stuck on a fly paper. Who mounted the trap? The cinnamon bun is the announced national forest program, whose preliminary work phase has indicated a lot about the need for higher forest education programs to meet the competence requirements when Sweden leaps into the bio-based economy.

Our environmental monitoring programs are proceeding at surprisingly good pace despite the reduction in government funding. When will the Ministry of the Environment reach the insight that it would be very efficient to assign more environmental monitoring tasks directly to SLU? For example, in a few years the national forest inventory will reach the 100-years milestone of timely delivery of forest information, which today seems to be more demanded than ever before.

Hur utnyttjar vi fakultetens hela kapacitet?

Av: Christer Björkman, prodekan

Christer Björkman, vicedekanFör några veckor sedan hade jag privilegiet att få presentera fakulteten för en delegation från Etiopien. Sista bilden fick rubriken Utmaningar och Möjligheter. Den första punkten på den listan blev, efter inte särskilt mycket eftertanke, Använda hela fakultetens kapacitet. Efteråt har jag försökt förstå varför den punkten så självklart hamnade först. Att ämnet är angeläget stärktes då jag häromdagen frågade forskargruppen vad de tyckte att jag skulle blogga om och fick svaret ”Hur utnyttjar vi fakultetens hela kapacitet?”

Vi har en fakultet som är världsbäst redan idag – vi rankas nummer 1 inom ’Forestry’ av Center for World University Rankings (CWUR). Så vad är problemet? Ett uppenbart problem är den sviktande tillströmningen av studenter. Fakulteten arbetar hårt för att vända den vikande trenden och har delvis lyckats med det. Men vi kan inte slå oss till ro. Ett viktigt nästa steg tror jag är att vi får igång ett system med särskilda uppdrag till universitetslektorer som får i uppgift att stå för den pedagogiska utvecklingen. Många studenter klagar på föråldrad pedagogik på en del kurser så något måste göras.

Många utanför SLU (och även inom SLU) menar att ett effektivt sätt att få fler studenter att söka skogliga utbildningar vore att öppna för intag på andra orter än i Umeå. Många studenter vill plugga i närheten av hemorten.

Det allmänt vikande intresset bland ungdomar för mer ren naturvetenskap tycks hålla i sig. Vi är många som tror att ett bredare intag av studenter – både av sådana med samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig bakgrund – skulle vara en väg framåt.

Genom att ha ett bredare intag och blanda studenter med olika bakgrund skulle studenter kunna mötas kring frågor som rör vår gemensamma framtid och hur vi nyttjar naturresurser på ett hållbart sätt.

Efter det skulle de kunna specialisera sig mot att gå ut som jägmästare eller agronom eller något annat. De frågor som vi jobbar med på SLU är brännande och intresserar säkert många ungdomar men troligen på ett litet annat sätt än vi traditionellt har trott. Vi behöver erbjuda ungdomarna nya vägar in till SLU.

Så för att utnyttja hela fakultetens kapacitet när det gäller utbildning så bör vi göra flera saker samtidigt. För det första stärka redan befintlig undervisning och ge undervisande personal förutsättningar att utveckla sig själva och den pedagogik som används. För det andra utreda konkreta möjligheter att ta in studenter även i Uppsala och/eller Alnarp. För det tredje ha ett bredare intag av studenter med olika bakgrund. Allt på en och samma gång.

När det gäller samverkan, dit vi även räknar FOMA, så är inre såväl som yttre samverkan viktig. Vår inre samverkan mellan orterna ställer krav på en väl fungerande videouppkoppling. Det känns som att vi är på rätt väg och initiativ tas just nu för att bygga ut kapaciteten. En sak som vi behöver jobba med är att bli bättre på att identifiera vid vilka tillfällen personliga möten är mer eller mindre nödvändiga och prioritera just dessa. Vår yttre samverkan har behandlats i tidigare inlägg.

När det gäller forskning så finns det goda möjligheter till nytänkande, inte minst inom de områden som SLU valt ut som strategiska – som ekonomi och biobaserade material. Vi diskuterar helt nya organisatoriska lösningar som kan bädda för framtida utveckling. Vi i fakultetsledningen arbetar just nu även med att ta större helhetsgrepp när det gäller återbesättning av fakultetsprofessurer. Att inventera och lista de professurer vars innehavare snart går i pension är ett första steg. Vi kan därmed identifiera vilka frihetsgrader vi har. Att stärka verksamheten på samtliga orter samtidigt är målet. Lättare sagt än gjort. Men intentionen är god och med hjälp av kreativa inspel från fakultetens medarbetare kan vi säkert behålla förstaplatsen i CWUR-rankingen.

 

How do we utilize the faculty’s entire capacity?

By: Christer Björkman, Deputy Dean

Christer Björkman, vicedekanA few weeks ago, I had the privilege of presenting the Faculty to a delegation from Ethiopia. The last picture was titled Challenges and Opportunities. The first point on that list became, after not very much reflection, Using the faculty’s entire capacity. Afterwards I tried to understand why that point obviously ended up first. That the topic is important was strengthened when I asked the research group what they thought I would blog about and got the answer ”How do we utilize the faculty’s entire capacity?”

We have a world-class faculty already today – we are ranked # 1 in ’Forestry’ by the Center for World University Rankings (CWUR). So what’s the problem? An obvious problem is the declining influx of students. The faculty is working hard to reverse the declining trend and has partially succeeded. But we can not settle down. One important next step, I think, is that we plan to launch a system of special assignments for university lecturers who will be responsible for the educational development. Many students complain about obsolete pedagogy on some courses so something has to be done.

Many outside of SLU (and also within SLU) believe that an effective way to get more students to apply for forest education would be to open up for intake in other places than in Umeå. Many students want to study near the hometown.

The generally declining interest among young people for more pure natural science seems to hold on. We are many who believe that a broader intake of students – both of those with social science and natural science background – would be a way forward.

By having a wider intake and mixing students with different backgrounds, students could meet on issues relating to our common future and how we use natural resources in a sustainable manner.

After that, they could specialize and graduate as ‘jägmästare’ eller ‘agronom’ or something else. The issues we work with at SLU are burning and certainly concern many young people, but probably in a slightly different way than we traditionally believed. We need to offer young people new ways to ‘enter’ SLU.

So to take advantage of the entire faculty’s education capacity, we should do several things at the same time. Firstly, strengthen existing teaching and give teaching staff the opportunities to develop themselves and the pedagogics that is being used. Secondly, investigate concrete possibilities for enrolling students in Uppsala and/or Alnarp. Third, have a wider intake of students with different backgrounds. All at once.

In terms of collaboration, including FOMA, internal as well as external cooperation are important. Our internal collaboration between campuses requires a well-functioning video connection. It feels like we are on the right track and initiatives are being taken right now to expand the capacity. One thing we need to work with is to get better at identifying the times when personal meetings are more or less necessary and prioritize those. Our external cooperation has been discussed in a previous post.

In terms of research, there are good opportunities for innovating thinking, not least in the areas that SLU has chosen as strategic – as economics and bio-based materials. We are discussing completely new organizational solutions that can accommodate future development. We at the faculty management are currently also working on a more holistic approach to re-enrollment of faculty professors. Inventory and listing the professorships whose holders soon retire is a first step. We can thus identify the degrees of freedom we have. Strengthening operations at all locations simultaneously is the goal. Easier said than done. But the intention is good and with the help of creative responses from the faculty’s staff, we will most likely be able to maintain the first place in the CWUR ranking.