Fakulteten rankas nr ett i världen!

Av: Jonas Rönnberg

Foto: Pär Fornling

Grattis alla kollegor på fakulteten! En anmärkningsvärd prestation! I den senaste rankingen kommer fakulteten ut som nummer ett i världen inom skogsbruk, före t.ex. Oregon State University, University of British Colombia och Helsingfors universitet. Även andra områden vid universitetet rankas mycket högt. Detta är naturligtvis något att reflektera och att vara stolt över. Inte bara är det bra för självkänslan, men det öppnar dörrar för oss alla. När det gäller det internationella arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra partnerrelationer och en hög ranking underlättar verkligen det arbetet. Samtidigt är det krävande att vara nummer ett, du förväntas leverera, och att förbli nummer ett är måhända inte så lätt.

För att stimulera och uppmuntra kollegor vid fakulteten för att fortsätta det utmärkta arbetet vill vi påminna om möjligheten att ansöka om ”positioneringsmedel”, dvs inbjudningar till fakulteten eller internationella besök av särskilt strategisk betydelse och intresse som kommer hjälper till att positionera fakulteten och öka synligheten. Det kommer också att vara möjligt, som vanligt, att ansöka om stöd för sådant som ligger närmare din egen forskning. Andra sätt att uppfylla förväntningarna omfattar de allmänna ansökningsförfarandena där vi vill rekommendera fler att använda ”pivot” systemet. Prova det, det kan hjälpa i den kontinuerliga kampen för pengar. Samtidigt fortsätter diskussionen om säkra och tydliga karriärvägar på olika nivåer vid fakulteten och universitetet. Det är väl känt att situationen inte alltid är vad vi önskar, även om det ser bättre ut på vår fakultet än på många andra ställen. Med detta i åtanke är det ännu mer imponerande att nå positionen som nummer ett!

Jag skulle också vilja ge viss positiv återkoppling till vårt administrativa stöd. Ett exempel är den pågående uppbyggnaden av samarbetet med USDA Forest Service som detta år verkar resultera i att sju (!) av våra elever kommer att tillbringa sin sommar i USA på olika fältstationer för att lära sig mer om amerikanskt skogsbruk och även för att föra in ett mer skandinaviskt perspektiv. Utan administrativt stöd skulle inte detta ha varit möjligt! Vi har också genom SLU Global kontaktats av etiopierna för att stödja dem i planeringen för ett brett svenskt bilateralt stödprogram för den etiopiska skogssektorn. En delegation under ledning av miljöminister på efterfrågan från Sida / svenska ambassaden kommer att besöka SLU i maj. Syftet med besöket är att bistå med erfarenhet, input och inleda en dialog. Utöver detta kommer vi att få besök av chefen för CIFOR (centre of forestry research, ett av CGIAR instituten i Indonesien) strax före påsk för att diskutera eventuella samarbeten. Och, det är nu möjligt att anmäla sig till IUFROs 125 års firande i september i Freiburg, Tyskland. Under konferensen kommer många av oss att presentera top notch forskning och fakulteten kommer naturligtvis att vara där!

Det är med lätta steg jag önskar er alla en riktigt Glad Påsk mycket snart!

 

The faculty ranks no. one in the world!

By: Jonas Rönnberg, Vice dean, internationalization

Congratulations all colleagues at the faculty! A remarkable achievement! In the latest ranking the faculty comes out as number one in the world in the area of forestry, ahead of e.g. Oregon State University, University of British Colombia, and University of Helsinki. Also the other areas at the university rank very high. This is of course something to reflect on and to be proud of. Not only is it good for the self-esteem but it opens doors for all of us. Regarding the internationalization we are continuously working on developing our partner relations and a high ranking is certainly simplifying this work. At the same time it is demanding to be number one, you are expected to deliver, and to remain number one is not as easy as getting there the first time.

To stimulate and encourage colleagues at the faculty to continue the excellent work we want to remind about the possibility to apply for “positioning funds”, i.e. invitations to the faculty or international visits of certain strategic importance and interest that will help position the faculty and increase the visibility. It will also be possible, as usual, to apply for support that is closer to your own research. Other ways to meet the expectations include the general application procedures where we would like more people to use the “pivot” system. Try it, it may help in the continuous fight for money. At the same time the discussion on secure and clear career paths continues at different levels at the faculty and university. It is well-known that the situation is not always what we wish for even if it looks better at our faculty than many other places. With this in mind it is still even more impressive to reach that number one position!

I would also like to give some positive feedback to our administrative support. One example is the ongoing build-up of the collaboration with USDA Forest Service that this year seems to result in seven (!) of our students going to spend their summer in US at various field stations to learn more about American forestry and also to bring in a different, more Scandinavian perspective. Without the administrative support this would not have been possible! We have also through SLU Global been approached by the Ethiopians to support in the process of planning a broad Swedish bilateral support program for the Ethiopian forest sector. A delegation headed by the minister of environment on demand from Sida/Swedish embassy will be visiting SLU in May. The purpose of the visit is to give experience, input and start a dialogue. On top of this we will be visited by the head of CIFOR (centre of forestry research, one of the CGIAR institutes in Indonesia) just before the Easter holidays to discuss potential collaborations. And, now it is possible to sign up for the IUFRO 125 year’s celebration in September in Freiburg, Germany. During the conference many of us will present top notch research and the faculty will of course be there!

It is with light steps I wish you all a Happy Easter very soon!

 

3 kommentarer

  1. ”Folket” i Umeå är ganska omedvetet om att vi är bäst i världen även om ”folket” vet att ”skogis” finns. Bla beror det på att även om vi har den största skogsforskartätheten i världen så är ändå bara kanske en procent av innevånarna knutna till skogsforskningen direkt eller genom familjeband.
   Jag tror en bättre medvetenhet hos ”folket” skulle gagna skogsforskningen i Umeå även om ”politkerna” har givit stort stöd (bostäder till våra besökare t ex). Att ha synliga föreläsningar för allmänheten i Umeå har ett viktigare syfte än att få allmänheten att komma, nämligen att medvetandegöra om vår närvaro.

   Ett av många exempel är att det filialbibliotek som betjänar den del av världen och grundskolan där skogsforskartätheten är högst (Ålidhem) inte har någon bok om skogsbruk på den hylla som rubriceras skogsbruk. Skogsforskarna själva har förstås skogsbiblioteket, men de har barn och familj. Trots detta genererar det inte något tryck på lokal/skol-biblioteket.
   Trots påtryckningar genom flera olika kanaler från mig, t ex http://daglindgren.upsc.se/BibliotekSkog.pdf , där jag inspirerades av situationen på ”mitt” lokalbibliotek, har ingen relevant bok tillförts skogsbrukshyllan. Ja det är inte lätt med informationsspridning. Ens när man är bäst…

 1. Det är naturligtvis uppmuntrande att SLU rankas som världsetta inom ämnet forestry. Men är jämförelsen rättvis?

  Frågan inställer sig eftersom de jämförda organisationerna är så olika. Är det äpplen och päron som jämförs under benämningen frukt?

  Alla jämförelseländerna utom Nederländerna bedriver sin statliga skogsforskning inom
  särskilda institut. Dessa institut har stora resurser men eftersom de inte räknas som universitet finns de heller inte med i undersökningen som konkurrenter till SLU.

  I Kanada har NRCan flera institut (Research centres) varav ett ligger i British Columbia, ett i Alberta och ett i Québec. I USA driver U.S. Forest Service en stor forskningsorganisation med betydande resurser i både Oregon och Kalifornien. I Finland finns Metla (numera Luke) med betydande resurser. I Australien finns CSIRO.

  Internationellt är denna struktur mycket vanlig. Utbildning och fri forskning bedrivs vid universitet medan programbunden forskning bedrivs vid separata institut. Även i Sverige hade vi denna struktur fram till 1962, då Statens skogsforskningsinstitut fusionerades med Skogshögskolan till en ny organisation som fick högskolans namn och regelverk men vars övervägande resurs utgjordes av det förutvarande institutet.

  Poängen är att SLU på skogssidan kan räkna in de publikationer som i andra länder (utom Nederländerna) produceras vid statliga forskningsinstitut och därmed inte kommer universiteten till del.

  Med andra ord: undersökningens smickrande resultat kan mycket väl bero på att SLU inom skogsområdet är bäst men också på att det helt enkelt är störst.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *