Resultatet av medarbetarundersökningen

Av: Boa Drammeh, fakultetsdirektör

Boa Drammeh, fakultetsdirektör (S)
Boa Drammeh, SLU

Era svar på medarbetarundersökningen är nu sammanställda av undersökningsföretaget. Under maj har resultatet presenterat för ledningarna på universitets-, fakultets- och institutionsnivå. Målsättningen är att alla medarbetare ska ha fått en resultatpresentation avseende sin institution/avdelning innan sommarsemestern.

Rent generellt kan sägas att resultatet, både för SLU och för fakulteten för skogsvetenskap, var helt OK. Det var inga större skillnader i svaren mellan fakulteterna. Medarbetarna trivs ganska eller mycket bra på sin arbetsplats och med sin situation. Det finns dock naturligtvis en del områden som fått sämre betyg och därför behöver förbättras, t.ex. avseende stress och att många uppger att de saknar tid för reflektion och återhämtning. Detta syns särskilt tydligt inom personalkategorier där många har osäker finansiering.

Efter semestrarna börjar den viktigaste delen av arbetet, nämligen efterarbete på institutions-och avdelningsnivå. Prefekterna/motsvarande är ansvariga för att i samråd med sina medarbetare ta fram en åtgärdsplan och genomföra aktiviteter för att förbättra områden som fick sämre omdömen. Till sitt stöd har cheferna personalavdelningen, genom HR-enheten samt Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap.

Förhoppningsvis kommer resultatet att leda till en bättre arbetsmiljö för oss alla som arbetar på SLU.

 

The results of the employee survey

By: Boa Drammeh, faculty director

Your responses to the employee survey are now compiled by the research company. In May, the results were presented to the managements on university-, faculty- and department level. The objective is that all employees should have received a presentation concerning their department before the summer holidays.

In general it can be said that the results for SLU and the Faculty of Forest Sciences were quite OK. There were no major differences in responses between the faculties. Employees thrive fairly or very good at their jobs and with their situation. However, there are obviously some areas that received lower grades and therefore needs to be improved, for example regarding stress and the fact that many say they have no time for reflection and recovery. This can be seen particularly within employee categories where many have uncertain funding.

After the summer holidays, the most important part of the work begins on the department level. The heads of department are responsible for designing an action plan and implement activities to improve the areas that received poor reviews. This should be done in cooperation with the employees. The managers will be assisted by the HR unit and the Group for sustainable academic leadership.

Hopefully the result will lead to a better working environment for all of us working at SLU.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *