Ämnesområden – vad är det?

Av: Göran Ståhl, dekan

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

För drygt två år sedan beslöt SLU:s styrelse att ämnesområden ska inrättas vid universitetet. Enligt beslutet är ett ämnes­område ett av en fakultet definierat forsknings­fält som är av relevans för universitetets ansvars­områden enligt SLU:s förordning och som en institution ges i uppdrag att utveckla och upp­rätthålla. Definitionen är inte alldeles glasklar och i praktiken lämnas stor frihet till fakulteterna att besluta om hur indelningen ska göras.

Just nu görs en översyn av fakultetens ämnesområden, eftersom områdena ges allt större vikt i styr­ningen av SLU genom ett antal följdbeslut i styrelsen. Delar av statsanslaget till institutionerna ska för­delas via ämnesområden och kompetensförsörjningsplaner ska upprättas som ett led i arbetet att trygga en lång­siktig personalförsörjning inom ämnesområden. I praktiken blir ämnesområden ett slags underin­delning av institutionernas verksamhet. Prefekternas suveränitet kvar­står dock och betydelsen av ämnes­områden i institutionernas verksamhet kommer troligen att variera en del, beroende på hur en prefekt väljer att organisera sin institution i relation till ämnes­områdena.

Revisionen av fakultetens ämnesområden har diskuterats under våren av såväl fakultetsnämnd som prefek­tråd. Åsik­terna varierar, men de allra flesta prefekter är positiva till att genom­föra revisionen och institutionerna kommer också att få stort inflytande över hur indelningen ska göras.

Så var står vi och vad kommer att ske härnäst? – Målet är att en lista med kriterier för den reviderade indelningen i ämnesområden ska beslutas av fakultetsnämnden i maj. Därefter vidtar arbetet att i dialog mellan fakultetsledning och institutioner revidera ämnesområdeslistan, samt att beskriva varje område. Målet är att fakultetsnämnden ska besluta om den reviderade listan i september.

Subject areas – what and why?

By: Göran Ståhl, dean

Just over two years ago the Board of SLU decided that subject areas will be established at the university. According to the decision a subject area is a faculty-defined research field of relevance to the areas of responsibility of the university, according to SLU’s regulation, which the departments will be mandated to develop and maintain. The definition is not crystal-clear and in practice the faculties will have large influence on how the division will be done.

Currently a revision of the faculty’s subject areas is ongoing, because the areas are given greater importance in the university management through a number of subsequent decisions by the Board. Parts of the government grants to the departments will be allocated through the subject areas, and special plans are to be developed as part of an effort to secure an adequate competence mix within each subject area. In practice the subject areas will be a kind of subdivision of the departments. However, the sovereignty of the department Heads will remain, and the importance of the subject areas is likely to vary between departments, depending on how the Heads choose to organize their departments in relation to the subject areas.

During spring the revision of subject areas has been discussed both by the Faculty Board and by the department Heads. The views vary, but almost all department Heads are in favor of making the planned revision; the departments will have considerable influence over how the division into subject areas will be conducted.

So what will happen next? – The goal is that a list of criteria for the revised classification into subject areas will be decided by the Faculty Board in May. Then there will be a dialogue between the faculty management and the departments in order to revise the list of subject areas, and to describe each area. The goal is that the Faculty Board will decide upon the revised list in September.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *