Utvärderingen av miljöanalysprogrammen skog och klimat är klar – vad händer nu?

Av: Pernilla Christensen, vicedekan miljöanalys

Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén
Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén

Både delprogram skog och vilt kännetecknades av hög kvalité, vetenskaplig kompetens och långa tidsserier. Nyttan av delprogram skogs produkter och tjänster ansågs vara hög men mer begränsad för viltdelen. Utvärderarna ansåg att delprogram vilt bör öka sitt geografiska upptag samt samordna övervakningen så att den omfattar fler arter.

För program klimat ansågs den vetenskapliga kompetensen, tillgången till långa tidsserier och det nationella och internationella arbetet vara en styrka. Programmet ansågs dock kunna bli mer synligt för avnämarna och samverkan och kopplingen gentemot övriga verksamhetsgrenar inom SLU borde stärkas.

Sammanfattningsvis har delprogram skog flest väl godkänt och klimat och delprogram vilt något färre. Det är viktigt i detta sammanhang att poängtera att både viltdelen och klimat har små resurser vilket medför färre möjligheter att tilldela medel till olika verksamheter än ett större program som delprogram skog.

Utvärderingen pekar på att den interna samverkan bör förbättras. Det ansågs vara av stor vikt att miljöanalysen i högre utsträckning integreras i utbildningen likväl som att miljöanalysen används i forskningen. I och med att programmen knöts till fakulteterna minskade samverkan mellan programmen och det måste därför till nya strukturer för att kunna öka samverkan igen.

Utifrån utvärderingen har Foman-S tagit fram en handlingsplan med identifierade ”problemområden” samt förslag till ansvarig för varje åtgärd. Vid fakultetsnämndsmötet i Asa den 12-13 april fattades beslutet att Foman-S utgör noden som fördelar ansvarsområdena till ansvariga parter som är Fomar, Foman-S, programmen och verksamheterna. De ansvariga tar fram konkreta aktiviteter för att åtgärda problemområdena det vill säga hur samt en tidsram för när detta ska genomföras. Foman-S följer upp planerna fortlöpande. Några exempel på aktuella problemområden följer nedan:

 • Utbytet mellan delprogrammen skog och vilt ansågs vara litet. Fomar ombeds göra en översyn kring huruvida delprogrammen ska fortsätta som ett gemensamt program, delas upp i två separata program eller om vilt ska ingå under något annat program.
 • Klimatprogrammet ansågs vara relativt okänt vid SLU och vissa fomaverksamheter som arbetar med klimat återfinns inte idag under programmet. Klimatprogrammet bör innefatta såväl externfinansierad som internfinansierad verksamhet. Verksamhet med klimatfokus som ligger under andra program bör speglas under klimatprogrammet för att öka överblicken och möjligheten till samverkan.
 • Utbytet mellan fomaprogram, särskilt över fakultetsgränserna, behöver förbättras. En satsning på samarbetsprojekt vid SLU skulle innebära ökat utbyte mellan programmen. Fomaprogrammen utgör matriser i en matrisorganisation vilket innebär att ett program kan utgöra en del av många andra program (såsom exv. klimat som finns under många andra program). Former för att underlätta och utnyttja matrisen på ett bra sätt behöver tas fram.
 • Informationsflödet bör förbättras internt såväl som externt. Traditionella informationsflöden behöver ses över och nya eventuellt etableras.
 • Kännedomen om miljöanalysen kan bli bättre bland studenter. Studenterna är våra framtida ambassadörer och det ansågs viktigt att våra fomadata är synliga för och används av studenter.
 • Integrering mellan foma och forskning kan förbättras ytterligare. Det är viktigt att fomadata kommer till nytta inom forskningen. Miljöanalysen behöver utvecklas och det gör vi via forskning och samtidigt behöver forskningen tillgång till data vilket miljöanalysen kan tillgodose.
 • Organisationen kring miljöanalysen upplevs som diffus och det saknas transparens i beslutsprocesserna. Beslutsgrunder och organisationen behöver tydliggöras via riktlinjer och ökad och mer tillgänglig information.
 • Miljöanalysen är bred och det finns stora möjligheter att öka verksamheten. Vi måste visa mer på bredden vid SLU och att vi med mer resurser kan göra mer miljöanalys av hög kvalitet. En kartläggning av vilka kompetenser och potentiella projekt som finns vid fakulteten behöver genomföras.

Utvärderingen har gett oss en god inblick i vad som behöver ses över och förbättras och är ett värdefullt redskap för oss i vårt fortsatta arbete med att förbättra miljöanalysen vid fakulteten.

The evaluation of the environmental monitoring and assessment programs, forest and climate, are finished – what happens now?

By: Pernilla Christensen, Vice Dean Environmental Monitoring and Assesment 

In the autumn of 2015 the forest program consisting of the subprogrammes forest and wildlife as well as the climate program were evaluated. Evaluators from the scientific as well as from the stakeholder side participated. The evaluation resulted in a number of proposals for areas that need to be reviewed and improved.

Both subprogrammes forest and wildlife were characterized by high quality, scientific expertise and long time series. Usefulness of products and services from the forest program was considered to be high but more limited from the wildlife part. The evaluators felt that the wildlife program should increase its geographical uptake and coordinate monitoring to include more species.

For the climate program scientific expertise, the availability of long time series and the national and international work were of high quality. The program could work on being more visible to stakeholders and the interaction and connection towards other parts within SLU should be strengthened. In summary, the subprogram forest got high rankings and climate and wildlife a bit lower ranking. It is important in this context to point out that both the wildlife part and the climate part have limited resources, leading to fewer opportunities than a larger subprogram like forest.

The evaluation indicates that the internal cooperation should be improved. It is of great importance to the environmental analysis to be more integrated into the education part as well as in research. In order to increase the interest for environmental monitoring and assessment, greater accessibility and understanding of the data is needed. Since the programs were linked to the faculties the interactions between the programs were reduced and there is therefore a need for new structures to enhance cooperation again.

Based on the evaluation, Foman-S developed an action plan with identified ”problem areas” and proposals for who should be responsible for the area and the action. The Faculty board meeting in Asa on 12-13 April took the decision that Foman-S will be the node that distributes the responsibilities to the responsible parties FOMAR, Foman-S, programs and projects and ensure that they develop activities to address problem areas as well as determining a timeframe for when this will be implemented. Foman-S follows up plans continuously. Some examples of problem areas are as follows:

 • Exchanges between the sub-programmes forest and wildlife is small. FOMAR is asked to do a review as to whether sub-programmes will continue as a joint program, split into two separate programs or if wildlife should be included in any other program.
 • The climate program is relatively unknown at SLU and some foma projects working with climate is not found today under the program. The climate program should include both externally funded as well as inter-financed activities. Projects that work with climate issues but are placed within another program should be reflected under the climate program to increase the overview and potential for collaboration.
 • The exchange between fomaprogrammes, especially across faculty boundaries, needs to be improved. An investment in joint projects at SLU would mean increased exchanges between the programs. Foma programs represents arrays in a matrix organization, i.e a program can be part of many other programs. Forms to facilitate and exploit this in a good way need to be developed.
 • Information flow should be improved, both internally and externally. Traditional information flows need to be reviewed and new might have to be established.
 • Awareness of the environmental analysis can become better among students. The students are our future ambassadors and it is important that our foma data are visible and used by students.
 • Integration between foma and research can be further improved. It is important that foma data is useful in research.
 • The organization around environmental analysis is experienced as diffuse and having a lack of transparency in the decision-making processes. We need to clarify decision bases and the organization through policies and increased and more accessible information.
 • The environmental analysis is wide and there are great opportunities to increase business. We need to show more of the width at SLU and that we with more resources can do more. A survey of the skills and potential projects at the faculty need to be implemented.

The evaluation has given us a good insight into what needs to be reviewed and improved and is a valuable tool for us in our continued efforts to improve the environmental analysis of the faculty.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *