Hur trivs du på SLU och fakulteten för skogsvetenskap?

Av: Boa Drammeh, fakultetsdirektör

Boa Drammeh, fakultetsdirektör (S)
Boa Drammeh, SLU.

Från och med måndag 11 april och två veckor framåt går det att besvara SLU:s medarbetarundersökning.

Det övergripande syftet med medarbetarundersökningen är att ta tempen på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. I förlängningen handlar det om att säkerställa en god arbetsmiljö. Det ligger ett stort ansvar på SLU:s chefer att ta hand om resultatet på ett bra sätt, så att SLU kan förbättra och utveckla verksamheten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre underlag för förbättrande åtgärder.

Det tar inte mer än 20 minuter av din arbetstid att delta i medarbetarundersökningen. Jag ser det som väl investerad tid att tycka till om hur du har det på din arbetsplats, vad du anser om SLU i stort och hur din chef fungerar. Det finns säkerligen förbättringspotential inom flera områden. Ta därför chansen att vara med och påverka din egen situation.

Happy at SLU and the Faculty of Forest Sciences?

By Boa Drammeh, Faculty Director

From Monday, April 11, and two weeks ahead, you can answer SLU’s employee survey. The overall purpose of the employee survey is to take the pulse of how employees perceive their work situation. Ultimately, it is about ensuring a good working environment. A great responsibility rests upon SLU’s managers to take care of the result in a good way, so that SLU can improve and develop its activities. The higher the response rate, the better the basis for improvement measures.

It takes no more than 20 minutes of your working time to participate in the employee survey. I consider it time well spent to attest to how you have it in your workplace, what you think about SLU at large and how your manager operates. There is certainly potential for improvement within several areas. So take the chance to participate and influence your own situation.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *