Kvartalsrapport

Av: Göran Ståhl

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Ett kvartal har gått sedan den nya fakultetsledningen tillträdde. Som nytillträdd dekan är det en ny vardag att hantera en stor mängd dagliga fakultetsfrågor. Lyckligtvis finns kompetenta pro- och vicedekaner och ett effektivt kansli att tillgå, så de flesta ärenden landar hos andra än dekanen. Många frågor landar dock av naturliga skäl dekannära. Nedan följer ett axplock av aktuella frågor!

 • Nya eller nygamla prefekter är utsedda på alla institutioner utom FGI:erna i Ultuna, där växling sker 1 juli. De nyligen tillträdda prefekterna är Åsa Boily (tf.) – Skogens ekologi och skötsel, Geoffrey Daniel – Skogens produkter, Göran Ericsson – Vilt, fisk och miljö, Michael Finell – Skogens biomaterial och teknologi, Johan Fransson – Skoglig resurshushållning, Bengt Kriström – Skogsekonomi, Matts Lindbladh – Sydsvensk skogsvetenskap, Karin Ljung – Skoglig genetik och växt­fysiologi, Tomas Lundmark – Skoglig fältforskning, samt Staffan Stenhag – Skogsmästar­skolan. Börje Börjesson, Hans Lundqvist, Thomas Moritz och Lars Östlund lämnar nu sina prefekt­uppdrag. Stort tack för era insatser och lycka till i era nya roller!
 • Fakulteten har tagit några steg i riktning mot att fastställa vilka våra ämnesområden ska vara. En workshop med prefekterna senare i april ska förhoppningsvis ta oss närmare målet. Stor vikt kommer att fästas vid institutionernas egna förslag, särskilt eftersom statsanslagen till en institution inte kommer att bero på hur många ämnesområden institutionen har.
 • Strategiarbetet har inletts. Såväl universitetsstrategi som fakultetsstrategi ska vara klar till december 2016. Enligt planen utvecklas sedan institutionsvisa strategier under våren 2017. Även om fakulteten definitivt är en av de främsta skogsfakulteterna i världen har vi flera strategiska utmaningar att hantera. Höstens fakultetsdagar blir ett tillfälle för alla på fakulteten att diskutera dessa frågor.
 • Flera av Vetenskapsrådets nyligen beviljade nationella forskningsinfrastrukturer berör fakulteten. Hantering av nationella infrastrukturer är emellertid en utmaning eftersom Vetenskaps­rådet numera föreskriver mera samarbete och mindre resurser (=mera medfinansiering) jämfört med tidigare. Vi arbetar för att finna lösningar som innebär att fakultetens viktiga infrastrukturer kan fortleva.
 • Fakulteten bidrar, särskilt via Future Forests, till regeringens nationella skogsprogram. Ett tillkommande regeringsuppdrag till SLU fokuserar på förändrade mängder ekosystemtjänster då skogen brukas på olika vis. Flera personer vid fakulteten kommer att medverka som experter.
 • Politiker har besökt oss flera gången under våren för att informera sig om vår verksamhet. Vi finns helt klart på politikernas karta!
 • Vi får gång på gång bevis på hur stark verksamhet institutionerna vid skogsfakulteten bedriver. Bland annat har UPSC:s Berzelii Center fått mycket goda vitsord vid en utvärdering. David Wardle fick nyligen utökade medel via det prestigefyllda Wallenberg Scholar. Och Anton Grafström har fått Skytteanska Samfundets pris som yngre framgångsrik forskare. (Säkert har fler utmärkelser än dessa kommit oss till del; meddela gärna så att vi i fakultetsledningen kan ta del av alla fakultetens framgångar!)

 

Quarterly Report

By: Göran Ståhl, Dean

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

A quarter has passed since the new faculty management took office. As the new dean is a new experience to manage a very large amount of daily affairs. Fortunately, there are skilled pro- and vice-deans and efficient faculty administration available, so most cases are handled by others than the dean. Several issues, however, lands naturally close to the dean. Below is a selection of current issues.

 • New heads are appointed in all departments except the FGIs in Ultuna, where rotation is July 1. They recently appointed heads are: Åsa Boily – Forest Ecology and Management, Geoffrey Daniel – Forest Products, Göran Ericsson – Wildlife, Fish and Environmental Studies, Michael Finell – Forest Biomaterials and Technology, Johan Fransson – Forest Resource Management, Bengt Kriström – Forest Economy, Matts Lindbladh – Southern Swedish Forest Research Centre, Karin Ljung – Forest Genetics and Plant Physiology, Tomas Lundmark – Unit for Field-Based Forest Research, and Staffan Stenhag – School for Forest Management. Börje Börjesson, Hans Lundqvist, Thomas Moritz and Lars Östlund are leaving their tasks. Many thanks for your efforts and good luck in your new roles!
 • The Faculty has taken some steps towards determining which our disciplines (“ämnesområden”) should be. A workshop with department heads later in April will hopefully take us closer to the goal. Great importance will be attached to the departments’ own suggestions, especially since the funding from the faculty to a department will not depend on how many disciplines it has.
 • Work on the new strategy has begun. Both the university level and faculty level strategies will be completed by December 2016. The plan is then that department strategies be developed in the spring of 2017. Although the faculty is definitely one of the primary forest faculties in the world, we have a number of strategic challenges to discuss. The faculty days in autumn will be an opportunity for all of the faculty to discuss these issues.
 • Several of the Research Council’s recently approved national research infrastructures involves our faculty. Management of national infrastructure is, however, today a challenge because the Research Council requires more cooperation and provides less resources (= more co-financing), compared with the past. We are working to find solutions so that the faculty’s important research infrastructures can survive.
 • The faculty will contribute, particularly through Future Forests, to the government’s national forestry program. A recent additional government commission to us focuses on the amount of ecosystem services obtained when forests are managed in different ways. Several people at the faculty will be involved as experts.
 • Politicians have visited us several times in the spring to learn about our business. We are on the politicians’ map!
 • Repeatedly we obtain proof of how strong our faculty is. For example, UPSC’s Berzelii Centre has been assessed as very successful in an external evaluation. David Wardle recently received increased funding as a prestigious Wallenberg Scholar. And Anton Grafström has received an award from Skytteanska Samfundet as a young successful scientist. (Please notify the faculty management of successes and awards of this kind, so that we are aware and can take advantage of all the cutting-edge work being conducted at the faculty’s departments!)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *