Intryck från institutionsbesöken

Av: Christer Björkman, prodekan

Christer Björkman, prodekanEfter några veckors rundresande till alla fakultetens institutioner är det dags att försöka sammanfatta intrycken. Göran Ståhl i egenskap av dekan och undertecknad som prodekan har varit med vid alla besöken. Många av fakultetsnämndens ledamöter har deltagit i flera. Vi är alla mycket imponerade av vad vi har fått se och höra.

Huvudintrycket kan sammanfattas i två ord: Engagemang och stolthet.

Man slås av den bredd och höga kvalitet som verksamheten på fakulteten har. På de flesta institutioner kunde man också tydligt se det som många icke-SLU:are avundas oss – en tydlig koppling mellan teori och praktik, eller om ni så vill ett bra samspel mellan nyfikenhetsdriven grundforskning och forskning som ligger närmare tillämpningarna. Den här balansen är något vi måste vårda ömt då det är en stark konkurrensfördel. Vi bör också bli bättre på att kommunicera denna vår kanske största styrka.

Ett viktigt verktyg i arbetet mot en fortsatt framgångsrik fakultet är de så kallade kompetensförsörjningsplanerna. Enligt min mening är dessa planer nyckelfaktorer för en positiv och konstruktiv utveckling. Och det är på institutionsnivå som det allra viktigaste arbetet måste göras. Det är där kunskapen finns. Vi på fakultetsnivå bör tjäna som ett stöd för att hjälpa institutionerna att se möjligheter och att undvika onödiga dubbleringar. Erfarenheterna från den verksamhet vi ser idag talar för att det finns exempel på dubbleringar av ämnen som faktiskt är positiva.

I många fall finns ämnen representerade vid flera institutioner och på flera orter. Konstigt nog verkar det fungera mycket bra i många fall med dubbleringar (ex. skogsskötsel) och i vissa fall trippleringar (ex. naturvårdsbiologi) av ämnen. Samarbetet är mycket gott. Kvaliteten och kvantiteten på den forskning som bedrivs är imponerande.

Hot mot en positiv utveckling är protektionism, interna stridigheter och taktiska rävspel. Om vi kan undvika sådana negativa tendenser ökar möjligheterna att bibehålla vår position som framgångsrik fakultet.

Besöken präglades allmänt av en positiv anda och ett starkt intryck var de entusiastiska forskare som med glädje berättade om sin forskning.

Om Einstein hade rätt vad gäller definitionen av kreativitet – ”kreativitet är intelligens som har kul” – så kan vi se tiden an med tillförsikt. I alla fall om vi lyckas kombinera glädjen med ett större mått av trygghet.

Impressions from the visits at the Departments

By: Christer Björkman, deputy dean

Christer Björkman, vicedekanAfter some weeks traveling round to all faculty departments is the time to try to summarize the impressions. Göran Ståhl as dean and me as vice dean have been at all the visits. Many of the faculty board members participated in several. We are all very impressed by what we have seen and heard.

The main impression can be summarized in two words: Commitment and pride.

One is struck by the breadth and high quality of the activities at the faculty. At most Departments we also clearly identified what non-SLU persons envy us – a clear link between theory and practice, or if you want a good interaction between curiosity-driven basic research and research that is closer to the applications. This balance is something we must cherish fondly as it is perhaps our strongest competitive advantage. We should also become better at communicating this strength.

An important tool in the efforts for a continued successful faculty are the so-called plans for maintaining and developing competences. In my opinion, these plans are key elements for a positive and constructive development. And it is at the departmental level the most important work has to be done. This is where the knowledge is. We at faculty level should serve as an aid to help departments see opportunities and to avoid unnecessary duplication. The experiences of the activity we see today indicate that there are examples of duplication of topics that are actually positive.

In many cases, substances represented by several institutions and at several locations. Strangely enough, it seems to work very well in many cases with duplications (eg. Forest) and in some cases triplications (eg. Conservation biology) of subjects. The cooperation is very good. The quality and quantity of the research carried out is impressive.

Threats to the positive development are protectionism, internal strife and tactical scheming. If we can avoid such negative tendencies, the possibilities to maintain our position as a successful faculty increase.

The visits were characterized by a generally positive spirit and a strong impression was the enthusiastic researchers who joyfully told about their research.

If Einstein was right concerning the definition of creativity – ”Creativity is intelligence having fun” – we can meet the future with confidence. In any case, if we manage to combine pleasure with a greater measure of security.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *