Vet inte – jag är ny på jobbet

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Frågan är hur länge det svaret är gångbart? Det har fungerat hittills och jag har redan många positiva erfarenheter från diskussioner med engagerade medarbetare bakom mig. Som ny dekan på jobbet kan man också tryggt luta sig mot fakultetens effektiva kansli.

Vi är en mycket stark fakultet – med ett flertal verksamheter i världsklass och med flera forskare som tillhör den yttersta internationella eliten. Det är ett privilegium att få företräda en sådan fakultet! Den tillträdande ledningen kommer att jobba hårt för att både bibehålla och skapa nya förutsättningar för att vi fortsatt ska vara världsledande – i bästa fall inom fler områden än idag.

Trots att fakulteten står stark saknas inte utmaningar – på flera plan! Som ny på jobbet är det t.ex. en utmaning att begripa hur man ska överlista SLUs datoriserade handläggningssystem. Men självklart finns viktigare frågor: Hur kan vi förmedla till presumtiva studenter att skogssektorn  är ett framtidsområde? Hur kan vi bli en attraktivare arbetsplats? Hur kan vi stärka vår sektorsroll? Hur kan våra utbildningar bli ännu bättre? Vilka ämnesområden ska vi ha, och hur kan vi implementera kompetensförsörjningsplaner på ett för institutionerna meningsfullt sätt? Hur kan vi bibehålla en god ekonomi? Etc, etc.? Den viktigaste uppgiften den nya fakultetsledningen tagit sig an så här långt rör marknadsföring och studentrekrytering, där ett handlingsprogram omfattande ca 10 punkter just nu håller på att implementeras. Bland annat kommer studenterna att besöka gymnasieskolor och vi siktar på att medverka vid ett flertal utbildningsmässor. Våra utbildningshemsidor revideras också.

Utöver fakultetsnämnd, fakultetskansli och ett stort antal råd och nämnder har en ny dekangrupp nyligen tillträtt och fördelat ansvarsområden mellan sig:

Vicedekaner

Ann Dolling (15%) – lika villkor

Jonas Rönnberg (30%) – internationalisering

Pernilla Christensen (30%) – miljöanalys och miljöcertifiering

Anders Alanärä (50%) – utbildning på grund- och avancerad nivå

Prodekan och dekan

Christer Björkman (60%) – samverkan, kompetensförsörjning och karriärvägar

Göran Ståhl (100%) – allmän fakultetsutveckling, organisation, forskarutbildning, infrastruktur och finansiering

Vi ser alla fram emot dialogen med Er inom våra respektive områden!

Don’t know – I’m new at work…

The question is how long this answer is viable? It has worked so far and I already have many positive experiences from discussions with engaged staff behind me. And as a new dean you can also safely rely on the very efficient faculty office.

We are a very strong faculty – world leading in several fields and with several researchers who belong to the highest international elite. It is a privilege to represent such a faculty! The incoming leadership will work hard to both maintain and create new conditions for us to continue to be world leaders – in the best case in more areas than today.

Although the faculty is strong we do not lack challenges – on many levels! For example, being new to the job it is a substantial challenge to understand how to outsmart SLU computerized administration systems. But of course there are also important issues to consider: How can we convey to prospective students that the forest sector is an area for the future? How can we become a more attractive workplace? How can we strengthen our sector role? How can our education programmes become even better? What subject areas should we have at the faculty, and how can we implement work with competence management plans at the departments in a meaningful way? How can we maintain a good economy? Etc, etc? The main task that the new faculty management has tackled so far concerns student recruitment, where an action plan involving approximately 10 actions currently is being implemented. Among other things, our students will visit high schools and we aim to participate in several educational fairs. Our educational websites are also revised.

In addition to the faculty board, faculty office and a large number of councils and committees a new group of deans has been appointed and divided the responsibilities according to:

Vice Deans

Ann Dolling (15%) – equal conditions

Jonas Rönnberg (30%) – internationalization

Pernilla Christensen (30%) – environmental analysis and environmental certification

Anders Alanärä (50%) – education at basic and advanced levels

Deputy Dean and Dean

Christer Björkman (60%) – collaboration, competence assurance and career paths

Göran Ståhl (100%) – general faculty development, organization, research education, infrastructure and financing

We all look forward to the dialogue with you in our respective areas!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *