månadsarkiv: februari 2016

Grattis alla SLU:are i Umeå!

Av: Pernilla Christensen, vicedekan  för fortlöpande miljöanalys och ansvarig för miljöcertifiering

Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén
Pernilla Christensen. Foto: Andreas Palmén

I torsdags rekommenderade vår miljörevisor oss till att bli miljöcertifierade efter fyra och en halv dags externrevision. Bra jobbat alla ni som deltog aktivt och indirekt till att detta mål kunde uppnås! Vi fick 11 smärre avvikelser som måste åtgärdas samt 13 förbättringsförslag som vi kan jobba vidare med. Innan vi är helt miljöcertifierade måste avvikelserna vara åtgärdade.

Som ny vicedekan för fortlöpande miljöanalysen ingår även miljöcertifieringen som ett av mina ansvarsområden. Vi har nu några månader på oss att hantera de 11 avvikelserna och ro miljöcertifieringen iland. Sedan kommer förvaltningsfasen av certifieringen att påbörjas.

Jag ska ärligt säga att jag inte riktigt visste vad jag gav mig in på när jag tog på mig detta ansvarsområde. Vi hade inte lyckats föra detta arbete i hamn tidigare … Förutsättningarna verkade dock vara bättre denna gång men jag kände mig inte helt säker på att det verkligen var så… Till min stora lättnad blev revisorn riktigt imponerad över vår verksamhet och rekommenderade certifiering utom all tvivel och med de orden i ryggen känns det fantastiskt roligt (och betydligt enklare) att få jobba vidare med detta tillsammans med er alla.

Ett av budskapen från revisorn var vikten av att införliva SLU:s miljöpolicy i vår verksamhet, det vill säga göra den till vår egen. S-fakulteten har gjort detta genom att koppla miljöpolicyn till strategin vid fakulteten och där betona vikten av hållbart nyttjande av våra naturresurser. En strategi är en strategi och kanske inte något ni läser och använder varje dag men varje dag tar vi en mängd beslut. Allt från vart gamla papper, batterier eller urdruckna PET-flaskor ska slängas till vilket papper vi ska trycka våra trycksaker på. I varje enskilt beslut behöver vi fundera över miljöaspekten. Genom att aktivt ta med miljöaspekten i vår vardag kommer vi att förbättra vårt miljöarbete allt eftersom och genom att föra in avvikelser och förbättringsförslag i listan för detta kommer vi att kunna arbeta än mer för att förbättra oss på miljöområdet.

Ett efterlängtat förbättringsförslag som redan fått en lösning är en gemensam testwebbsida för samåkning i taxi till och från Ultuna från Arlanda!

Congratulations to all of SLU in Umeå!

By: Pernilla Christensen, vice dean

Last Thursday our environmental auditor recommended us to become certified after four and a half day external audit. All of you who participated actively and indirectly so that this goal could be achieved did a great job! We have 11 minor deviations that must be addressed, as well as 13 suggestions for improvement that we can work with. Before we are fully certified deviations must be remedied.

As the new Vice Dean of the ongoing environmental monitoring and assessment environmental certification is included as one of my responsibilities. We now have a few months to deal with the 11 deviations and be fully certified. After that the management phase of the certification begins.

I must honestly say that I did not really know what I was getting into when I took on this responsibility. We had not been able to become certified before… The conditions, however, seemed to be better this time but I did not feel completely sure that it really was better … To my great relief the auditor became really impressed with our operations and recommended certification beyond all doubt, and with those words in the back, it feels really great (and much simpler) to work on this with you all.

One of the messages of the auditor was the importance of incorporating SLU’s environmental policy in our business, that is, make it our own. The forest faculty has done this by linking the environmental policy into the strategy of the faculty by emphasizing the importance of sustainable use of our natural resources. A strategy is a strategy and might not be something you read and use every day but every day we take a lot of decisions. Everything from where to put our old used papers, batteries or empty PET bottles to where we should print our printed on are decisions that influence the environment. In every decision we therefore need to consider the environmental aspect. By actively taking the environment into our daily lives, we will improve our environmental work and by inserting deviations and improvement suggestions in the deviation and improvement list we will be able to work even more to improve the environment.

A long-awaited improvement proposal has already been resolved in a test site for carpooling in taxis to and from Ultuna from Arlanda!

Pernilla Christensen

Intryck från institutionsbesöken

Av: Christer Björkman, prodekan

Christer Björkman, prodekanEfter några veckors rundresande till alla fakultetens institutioner är det dags att försöka sammanfatta intrycken. Göran Ståhl i egenskap av dekan och undertecknad som prodekan har varit med vid alla besöken. Många av fakultetsnämndens ledamöter har deltagit i flera. Vi är alla mycket imponerade av vad vi har fått se och höra.

Huvudintrycket kan sammanfattas i två ord: Engagemang och stolthet.

Man slås av den bredd och höga kvalitet som verksamheten på fakulteten har. På de flesta institutioner kunde man också tydligt se det som många icke-SLU:are avundas oss – en tydlig koppling mellan teori och praktik, eller om ni så vill ett bra samspel mellan nyfikenhetsdriven grundforskning och forskning som ligger närmare tillämpningarna. Den här balansen är något vi måste vårda ömt då det är en stark konkurrensfördel. Vi bör också bli bättre på att kommunicera denna vår kanske största styrka.

Ett viktigt verktyg i arbetet mot en fortsatt framgångsrik fakultet är de så kallade kompetensförsörjningsplanerna. Enligt min mening är dessa planer nyckelfaktorer för en positiv och konstruktiv utveckling. Och det är på institutionsnivå som det allra viktigaste arbetet måste göras. Det är där kunskapen finns. Vi på fakultetsnivå bör tjäna som ett stöd för att hjälpa institutionerna att se möjligheter och att undvika onödiga dubbleringar. Erfarenheterna från den verksamhet vi ser idag talar för att det finns exempel på dubbleringar av ämnen som faktiskt är positiva.

I många fall finns ämnen representerade vid flera institutioner och på flera orter. Konstigt nog verkar det fungera mycket bra i många fall med dubbleringar (ex. skogsskötsel) och i vissa fall trippleringar (ex. naturvårdsbiologi) av ämnen. Samarbetet är mycket gott. Kvaliteten och kvantiteten på den forskning som bedrivs är imponerande.

Hot mot en positiv utveckling är protektionism, interna stridigheter och taktiska rävspel. Om vi kan undvika sådana negativa tendenser ökar möjligheterna att bibehålla vår position som framgångsrik fakultet.

Besöken präglades allmänt av en positiv anda och ett starkt intryck var de entusiastiska forskare som med glädje berättade om sin forskning.

Om Einstein hade rätt vad gäller definitionen av kreativitet – ”kreativitet är intelligens som har kul” – så kan vi se tiden an med tillförsikt. I alla fall om vi lyckas kombinera glädjen med ett större mått av trygghet.

Impressions from the visits at the Departments

By: Christer Björkman, deputy dean

Christer Björkman, vicedekanAfter some weeks traveling round to all faculty departments is the time to try to summarize the impressions. Göran Ståhl as dean and me as vice dean have been at all the visits. Many of the faculty board members participated in several. We are all very impressed by what we have seen and heard.

The main impression can be summarized in two words: Commitment and pride.

One is struck by the breadth and high quality of the activities at the faculty. At most Departments we also clearly identified what non-SLU persons envy us – a clear link between theory and practice, or if you want a good interaction between curiosity-driven basic research and research that is closer to the applications. This balance is something we must cherish fondly as it is perhaps our strongest competitive advantage. We should also become better at communicating this strength.

An important tool in the efforts for a continued successful faculty are the so-called plans for maintaining and developing competences. In my opinion, these plans are key elements for a positive and constructive development. And it is at the departmental level the most important work has to be done. This is where the knowledge is. We at faculty level should serve as an aid to help departments see opportunities and to avoid unnecessary duplication. The experiences of the activity we see today indicate that there are examples of duplication of topics that are actually positive.

In many cases, substances represented by several institutions and at several locations. Strangely enough, it seems to work very well in many cases with duplications (eg. Forest) and in some cases triplications (eg. Conservation biology) of subjects. The cooperation is very good. The quality and quantity of the research carried out is impressive.

Threats to the positive development are protectionism, internal strife and tactical scheming. If we can avoid such negative tendencies, the possibilities to maintain our position as a successful faculty increase.

The visits were characterized by a generally positive spirit and a strong impression was the enthusiastic researchers who joyfully told about their research.

If Einstein was right concerning the definition of creativity – ”Creativity is intelligence having fun” – we can meet the future with confidence. In any case, if we manage to combine pleasure with a greater measure of security.

Vet inte – jag är ny på jobbet

Göran Ståhl, SLU Foto: Viktor Wrange, SLU
Göran Ståhl, SLU
Foto: Viktor Wrange, SLU

Frågan är hur länge det svaret är gångbart? Det har fungerat hittills och jag har redan många positiva erfarenheter från diskussioner med engagerade medarbetare bakom mig. Som ny dekan på jobbet kan man också tryggt luta sig mot fakultetens effektiva kansli.

Vi är en mycket stark fakultet – med ett flertal verksamheter i världsklass och med flera forskare som tillhör den yttersta internationella eliten. Det är ett privilegium att få företräda en sådan fakultet! Den tillträdande ledningen kommer att jobba hårt för att både bibehålla och skapa nya förutsättningar för att vi fortsatt ska vara världsledande – i bästa fall inom fler områden än idag.

Trots att fakulteten står stark saknas inte utmaningar – på flera plan! Som ny på jobbet är det t.ex. en utmaning att begripa hur man ska överlista SLUs datoriserade handläggningssystem. Men självklart finns viktigare frågor: Hur kan vi förmedla till presumtiva studenter att skogssektorn  är ett framtidsområde? Hur kan vi bli en attraktivare arbetsplats? Hur kan vi stärka vår sektorsroll? Hur kan våra utbildningar bli ännu bättre? Vilka ämnesområden ska vi ha, och hur kan vi implementera kompetensförsörjningsplaner på ett för institutionerna meningsfullt sätt? Hur kan vi bibehålla en god ekonomi? Etc, etc.? Den viktigaste uppgiften den nya fakultetsledningen tagit sig an så här långt rör marknadsföring och studentrekrytering, där ett handlingsprogram omfattande ca 10 punkter just nu håller på att implementeras. Bland annat kommer studenterna att besöka gymnasieskolor och vi siktar på att medverka vid ett flertal utbildningsmässor. Våra utbildningshemsidor revideras också.

Utöver fakultetsnämnd, fakultetskansli och ett stort antal råd och nämnder har en ny dekangrupp nyligen tillträtt och fördelat ansvarsområden mellan sig:

Vicedekaner

Ann Dolling (15%) – lika villkor

Jonas Rönnberg (30%) – internationalisering

Pernilla Christensen (30%) – miljöanalys och miljöcertifiering

Anders Alanärä (50%) – utbildning på grund- och avancerad nivå

Prodekan och dekan

Christer Björkman (60%) – samverkan, kompetensförsörjning och karriärvägar

Göran Ståhl (100%) – allmän fakultetsutveckling, organisation, forskarutbildning, infrastruktur och finansiering

Vi ser alla fram emot dialogen med Er inom våra respektive områden!

Don’t know – I’m new at work…

The question is how long this answer is viable? It has worked so far and I already have many positive experiences from discussions with engaged staff behind me. And as a new dean you can also safely rely on the very efficient faculty office.

We are a very strong faculty – world leading in several fields and with several researchers who belong to the highest international elite. It is a privilege to represent such a faculty! The incoming leadership will work hard to both maintain and create new conditions for us to continue to be world leaders – in the best case in more areas than today.

Although the faculty is strong we do not lack challenges – on many levels! For example, being new to the job it is a substantial challenge to understand how to outsmart SLU computerized administration systems. But of course there are also important issues to consider: How can we convey to prospective students that the forest sector is an area for the future? How can we become a more attractive workplace? How can we strengthen our sector role? How can our education programmes become even better? What subject areas should we have at the faculty, and how can we implement work with competence management plans at the departments in a meaningful way? How can we maintain a good economy? Etc, etc? The main task that the new faculty management has tackled so far concerns student recruitment, where an action plan involving approximately 10 actions currently is being implemented. Among other things, our students will visit high schools and we aim to participate in several educational fairs. Our educational websites are also revised.

In addition to the faculty board, faculty office and a large number of councils and committees a new group of deans has been appointed and divided the responsibilities according to:

Vice Deans

Ann Dolling (15%) – equal conditions

Jonas Rönnberg (30%) – internationalization

Pernilla Christensen (30%) – environmental analysis and environmental certification

Anders Alanärä (50%) – education at basic and advanced levels

Deputy Dean and Dean

Christer Björkman (60%) – collaboration, competence assurance and career paths

Göran Ståhl (100%) – general faculty development, organization, research education, infrastructure and financing

We all look forward to the dialogue with you in our respective areas!