Rapport från Almedalen – måndag

Vi anländer till ett soligt, blåsigt och somrigt Visby. Liksom under våren är temperaturen låg, men den gamla Hansastaden är nog så inbjudande i alla fall. Staden är full av människor och jag noterar att i jämförelse med förra året är det fler poliser och fler cementblock utplacerade på gatorna i Almedalsområdet.

Även om SLU:s egna program inte börjar förrän i morgon är det flera av våra medarbetare som redan varit aktiva. Alla tänkbara frågor diskuteras under Almedalsveckan, men det är tveklöst så att många av SLU:s frågor är populära. Det ordnas många seminarier och aktiviteter om mat, vatten, hållbar stadsutveckling och klimat. Jag passar på att lyssna på ett SMHI-seminarium om framtida matproduktion och vattenförsörjning där Ingrid Wesström, lektor på SLU, bidrar med förklarande och fördjupande kommentarer. Under kvällen lyssnar jag på Formas seminarium om klimatförändringar och givetvis finns livsmedelsproduktion och vatten med även här. Kvällen avslutas med en underhållande aktivitet om faktaresistens och kunskap, ordnad av de västsvenska lärosätena, med Johan Wester som ciceron.

Erik Fahlbeck, vicerektor med ansvar för samverkan

Sommarhälsning från rektor

For English version, see below

Solen skiner över en nästan klarblå himmel. Sommaren är nu i full gång. Solljuset färdas långt genom en iskall rymd, når jorden och omvandlas till värmestrålning, driver vattnets kretslopp, vindarna, havsströmmarna och växternas fotosyntes. Dessutom påverkar solljuset vårt och våra djurs mentala välbefinnande positivt. Kanske har ni en hund eller katt som sträcker ut sig i någon solfläck på köksgolvet eller känner själva för att göra detsamma där eller på någon strand?

Där vi bor och verkar på norra halvklotet minskar atmosfärens halt av koldioxid från vinterns höga halter (nu rekordhöga 400 miljondelar*) med uppemot 20 miljondelar under våren och sommaren till följd av växternas upptag genom fotosyntes. De årliga variationerna i koldioxid har ökat de senaste decennierna, vilket tyder på att de nordliga naturliga och av människan brukade ekosystemen har ökat sin kapacitet att ta upp koldioxid.

Det rör sig om ett gigantiskt nettoupptag av koldioxid under sommaren, trots människans stora påverkan i den andra riktningen genom användningen av fossilt kol, produktionen av betong med mera.

Vi på SLU arbetar med hur vi ska använda flödet av lagrad solenergi genom växter och djur på bästa möjliga sätt, vilket bland annat innebär att minska användandet av gammal lagrad fossil energi och därmed den hittills obevekliga nettoökning av koldioxidhalten som sker under året.

Det är ett mycket viktigt arbete! För att göra det och annat viktigt som vi arbetar med riktigt bra, behöver vi då och då återhämta oss ordentligt. För de flesta av oss innebär sommaren det bästa tillfället.

Det är också då vi har störst möjligheter att komma i kontakt med de fantastiska resultaten av fotosyntesen. Den lagrade solenergin i kolföreningar med sitt ursprung i atmosfärens koldioxid finns i bären och svampen vi plockar i skogen, grönsakerna vi skördar från trädgården (eller köper i affären), fisken vi metar upp, ja i alla biologiska produkter.

Vi på SLU har tillsammans en enormt stor samlad kunskap om allt detta och mer finns inom räckhåll för oss. Men nu är det dags för återhämtning och tid att göra allt det andra vi inte hinner med under terminerna.

Ha en skön sommar!

Peter Högberg, rektor

*Under den senaste miljonen år har atmosfärens halt av koldioxid varierat rytmiskt mellan istidernas 180 miljondelar och mellanistidernas 280 miljondelar. De senaste dryga 100 åren har människan orsakat en snabb ökning, som vi inte ser någon inbromsning av.

——————————————————————————————

English version

A summer greeting from the vice-chancellor

The sun is shining from an almost perfectly blue sky. Summer is upon us. Sunlight travels a long distance through ice-cold space, reaches Earth where it is transformed into thermal radiation, drives the water cycle, the winds, the sea currents and the photosynthesis of plants. Sunlight also has a positive effect on the mental wellbeing of both humans and animals. I’m sure you’ve all seen a cat or dog stretching out in a spot of sunlight on the kitchen floor, and felt tempted to do the same, there or on a sunny beach somewhere?

In the northern hemisphere, where we live and work, the high levels of carbon dioxide in the atmosphere drop by approximately 20 millionths during spring and summer, compared to the higher winter levels (now a record-high 400 millionths*) – a result of plants absorbing carbon dioxide through photosynthesis. The yearly variations in carbon dioxide levels have increased during the last decades, a sign that the northern ecosystems, natural and those used by humans, have increased their capacity to absorb carbon dioxide.

What we see now is a massive net absorption of carbon dioxide during summer, despite the large impact of humans in the opposite direction through the use of fossil coal, production of concrete etc.

At SLU, we are looking at how we can use the flow of solar energy stored through plants and animals in the best way possible. This includes reducing the use of old, stored fossil energy and through that the unrelenting net increase of carbon dioxide levels that takes place during the year.

This is important work! To be able to do this, and all the other important things we do, we need to recover on a regular basis. For most of us, summer is the best time to do this.

Summer is also when we have the best opportunity to see the amazing results of the photosynthesis. The solar energy stored in carbon compounds originating from the carbon dioxide in the atmosphere can be found in the berries and mushrooms we pick in the forest, the vegetables we harvest in our garden (or buy in the supermarket), the fish we land – actually, in any biological product.

At SLU, we have a huge amount of combined knowledge on this subject, and more is within reach. But first, it’s time to recover and do all the things we can’t find the time for during the rest of the year.

I wish you all a restful summer.

Peter Högberg, Vice-Chancellor

*During the last million years, the carbon dioxide levels in the atmosphere have varied rhythmically between the 180 millionths of the glacial periods and 280 millionths during the interglacial periods. For the last 100 years, humans have been causing a rapid increase, which shows no sign of slowing down.

Glädjande regeringsbesked: Nya industridoktorander inom livsmedelsområdet!

Scroll down for an English version.

Regeringens arbete med livsmedelsstrategin har varit krokig och handlingsplanen har initialt riktats mot t.ex. regler och andra områden som inte direkt berör SLU. Idag kom hur som helst glada nyheter för såväl SLU som för livsmedelssektorn i Sverige!

I sitt tredje åtgärdspaket presenterar regeringen satsningar inom området forskning och innovation. Huvudnyheten är ett nationellt forskningsprogram för livsmedel, vilket är mycket välkommet. I bästa fall kan dessa 50 miljoner ses som en början på fortsatta investeringar i livsmedelssektorns kunskapsbas, även om det sannolikt kommer att krävas betydligt mer omfattande investeringar i livsmedelssektorns alla olika delar, för att regeringens ambitioner inom livsmedelsområdet ska nås. Givetvis räknar vi med att många av SLU:s forskare, lärare och studenter ska kunna bidra till ett kompetenslyft inom livsmedelsområdet!

Extra glädjande är det att regeringen ger SLU medel för att starta ett program för industridoktorander inom livsmedelssektorn! Vi är övertygade om att ett fördjupat samarbete med olika aktörer inom sektorn kommer att ha en rad positiva effekter, såsom t.ex. bättre ömsesidig förståelse för centrala utmaningar, ökad kunskapsspridning och utvecklad omvärldsanalys. Vi har redan en rad framgångsrika samarbeten med flera av livsmedelssektorns aktörer. Nu får vi än bättre möjligheter att bidra till förnyelse och utveckling.

Genom att vi tillsammans med olika partners inom industrin tar oss an för sektorn viktiga forskningsfrågor kommer vi att kunna utveckla vår egen kompetens och bidra till sektorns kunskapsförsörjning på en avancerad nivå. Förhoppningsvis kommer uppslutningen kring industridoktorandprogrammet att bli mycket god. Det kan i sin tur skapa utmärkta förutsättningar för att utveckla flera av de andra initiativen i detta åtgärdspaket. Vi räknar med att programmet för industridoktorander ska få en rad ringar på vattnet, inte minst eftersom det passar utmärkt in i flera av våra redan etablerade samverkansformer med näringen och med andra delar av Högskolesverige.

Läs gärna pressmeddelandet från regeringskansliet.

Erik Fahlbeck, vicerektor


Great news from the Government – SLU will be receiving funding for a programme for externally employed doctoral students in the food sector!

The Government’s work with the food strategy has been a long time coming, and the action plan initially targets rules and other areas that do not directly affect SLU. Today, however, we had good news, for SLU as well as for the Swedish food industry.

In its third set of measures, the Government is focusing on investments in research and innovation. The main news is a national research programme for food, a very welcome initiative. In a best case scenario, this is the start of continued investments in the food sector’s knowledge base. However, considerably more substantial investments will most likely be needed if the Government’s ambitions for the food sector are to become a reality. We obviously count on a number of SLU researchers, teachers and students contributing to upskilling the food sector.

A big plus is the fact the SLU is granted funding to set up a programme for externally employed doctoral students in the food sector. We are convinced that deepened cooperation with various stakeholders in the food sector will have a number of positive effects, such as better mutual understanding of joint challenges, increased knowledge sharing and more advanced business intelligence. We are already cooperating successfully with many stakeholders in the food sector, and this will provide us with even better opportunities to contribute to renewal and development.

By taking on, together with different partners, the research issues that are of importance to the sector, we will not only develop our own competence in the field, but also contribute to providing knowledge at an advanced level in the sector. The new doctoral programme will hopefully attract a lot of interest, which in turn can create excellent conditions for developing other initiatives that are part of the national food strategy. We hope to see ripple effects from the programme, not least because it fits perfectly with other forms of collaboration, with the sector and with other Swedish universities, that we are already enjoying.

Link to the press release from the Government Offices (in Swedish).

Erik Fahlbeck, Pro Vice-Chancellor

SLU:s studenter prisade

Scroll down for an English version.

Varje år arrangerar det nationella centret för samverkansinlärning Supplemental Instruction (SI), vid Lunds Tekniska Högskola en ceremoni för att belöna SI-ledare. SI-program förekommer internationellt och syftar till att stödja studenter att lyckas på särskilt svåra kurser. Det är mycket glädjande att två SLU-studenter från lantmästarprogrammet, Anton Månsson och Marie Arvidsson, belönades vid högtidligheten den 18 maj i år med motiveringen att:
de tagit en ledarroll för gruppen av SI-ledare i sin årskurs och att deras insatser varit av mycket stor betydelse för den genomslagskraft och framgång som metoden fått i utbildningen.

Den 10 maj arrangerade Utrikesdepartementet och Svenska institutet en ceremoni i Arvfurstens palats för att uppmärksamma framstående internationella studenter. SLU:s mastersstudent Hernán Dario Capador Barreto fick ta emot The Global Swede Award, en utmärkelse som är en del av en långsiktig vision för att bygga och stärka relationer med internationella studenter i Sverige. Ur nomineringstexten:
Hernán Dario Capador Barreto is an MSc student in Plant Biology at SLU with exceptional social skills and study results…… Hernán is curious and ambitious with high capacity and is always close to a smile – a good example to other students and the best possible ambassador for plant biology, SLU and Sweden.

Läs mer här https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/5/slu-student-uppmarksammad-vid-hogtidlig-ceremoni-i-stockholm/.

Karin Holmgren
Prorektor

****************************************************************************************

Awards for SLU students

Each year, the National Centre for Supplemental Instruction at Lund University stages a ceremony to award SI supervisors. SI programmes are run in several countries and aim to help students succeed in particularly ‘difficult’ introductory courses. I was very happy to see two SLU students from the Agricultural and Rural Management programme, Anton Månsson and Marie Arvidsson, awarded at the ceremony on 18 May. The motivation read: ‘they have taken on a leading role for the group of SI supervisors in their year, and their work has been of great importance for the impact and success of the SI method.’

On 10 May, the Foreign Office and the Swedish Institute hosted a ceremony at the Ministry for Foreign Affairs to pay recognition to distinguished international students. SLU Master’s student Hernán Dario Capador Barreto received the Global Swede Award, an award that is part of a long-term vision to build and strengthen relations with international students in Sweden. From the nomination: ‘Hernán Dario Capador Barreto is an MSc student in Plant Biology at SLU with exceptional social skills and study results … Hernán is curious and ambitious with high capacity and is always close to a smile – a good example to other students and the best possible ambassador for plant biology, SLU and Sweden.’

Read more about the award here https://internt.slu.se/en/news-originals/2017/5/slu-student-receives-prestigious-prize-in-stockholm/.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

SLU får fyra stjärnor och dags att nominera pedagoger

Scroll down for an English version.

Nomineringsperioden för SLU:s två pris för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning är i full gång. Såväl lärare som studenter har fram till 12 juni möjlighet att nominera lärare och lärarlag. Vinnarna får ta emot dessa vid SLU:s promotionshögtid. I år kommer det vara extra festligt då vi uppmärksammar SLU:s 40 år!

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har utvecklat ett femstjärnigt internationaliseringsindex, med sex aspekter av internationalisering: forskningssamarbeten, studentrörlighet, internationella doktorander, utbildningsutbud på engelska, personalens och ledarskapets internationella akademiska erfarenheter. I år fick Chalmers, Handelshögskolan och KTH högsta betyg. SLU uppnådde fyra stjärnor, så vi står oss mycket bra, men vi siktar förstås mot dessa fem stjärnor!

SLU:s utbildningsorganisation; utbildningsnämnden, programnämnderna, programstudierektorer, lärare, studentkårer med flera arbetar aktivt med att utveckla kvaliteten i våra utbildningar och den studiesociala miljön vid SLU. Under året har förtjänstfullt utvecklingsarbete initierats kring bland annat hippologprogrammets praktiska moment och utvecklingen av nya masterprogram inom livsmedelsvetenskap, växtbiologi och trädgårdsvetenskap. Jag ser med tillförsikt fram mot att nu se detta utvecklingsarbete omsättas i praktiken!

Inget av detta hade varit möjligt utan dedikerade lärare och lärarlag! Så glöm inte att uppmärksamma dessa genom att lämna förslag till pristagare för de pedagogiska priserna!

Karin Holmgren
Prorektor

***********************************************************************************

SLU awarded four-star award, and time to nominate candidates for the educational awards

The nomination period for SLU’s educational awards for exemplary contributions to teaching is now open. Teachers and students alike have until 12 June to nominate teachers or teaching teams for the two awards. The winners will receive their awards at the doctoral award ceremony in October. This year, the award ceremony will be extra festive as we’ll also be celebrating SLU’s 40th anniversary.

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (Stint) has developed a five-star internationalisation index covering six different aspects of internationalisation: research collaboration, student mobility, international doctoral students, programme/course offering in English, and the international academic merits of staff and management. This year, Chalmers, the Stockholm School of Economics and KTH were awarded five stars. SLU also did well, receiving four stars, but we obviously have our sights set on five stars!

Our Board of Education, the four programme boards, programme directors of study, student unions and many others are actively working on developing the quality of our courses and programmes, as well as the social environment for students at SLU. During this last year, important work on the practical components of the equine studies programme has been launched, as well as on the development of new Master’s programmes in food science, plant biology and horticultural science. I’m really looking forward to seeing this work implemented in practice!

None of this would have been possible without our dedicated teachers. Make sure they are given the recognition they deserve by nominating candidates for the awards.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Kon Lycka

Scroll down for an English version.

PBild på kon Lycka.å en fönsterbräda till mitt tjänsterum står en bronsstaty föreställande en ko. För en tid sedan ville jag flytta kon. När jag lyfte den, så visade det sig att statyns fundament var tudelat. En papperslapp med följande information blev synlig.

Kon hette (nummer 9) Lycka och föddes 1896 på en gård i Jämtlands län.  Hon gav under 7 år en medelavkastning på 3406 kg mjölk per år med en fetthalt på 3,83 % och 130 kg smörfett. Hon var mor till två framstående tjurar, Lycke Rex och Lyngve Rex.

Säkert fick hon även andra kalvar, men inga fler är omskrivna på lappen.

Lyckas mjölkproduktion var uppenbarligen anmärkningsvärd för drygt hundra år sedan. Idag finns det svenska gårdar, där en ko i genomsnitt producerar 12 000 kg mjölk per år (enstaka kor i Nordamerika producerar över 30 000 kg per år). Mycket annat är också annorlunda. På Lyckas tid var kon en livsviktig garanti för bondefamiljens tillgång till mat under den långa vintern. En stor andel av Sveriges befolkning var sysselsatt inom jordbruket och bodde på landsbygden. Nu ser många av oss sällan en ko, men handlar mjölk, smör, ost och nötkött i affärer, där en betydande andel av maten kommer från andra länder. Vi har tillgång till ett stort utbud av olika livsmedel året runt.

Vår genomsnittliga mjölkkonsumtion är 0,6 kg per dag. Allt detta dricks inte som mjölk, utan äts även som filmjölk, smör, ost med mer. En stad med 150 000 invånare, t ex Uppsala, behöver produktionen från i runda tal 20 gårdar med 150 mjölkkor vardera.

Har vår relation till kor utvecklats positivt eller negativt? Om det diskuterar de lärda, inte minst på vårt universitet. Vi borde äta mindre kött och mjölkprodukter för att produktionen leder till stora utsläpp av växthusgaser, påpekar några. Andra hävdar att det är oetiskt att hålla djur för att mjölka dem och sedan avliva och äta upp dem. Ännu en grupp betonar att kor kan äta foder som vi inte kan äta och att de kan producera mat i våra nordliga miljöer, som inte tillåter kontinuerlig växtodling. Ett annat argument för kor är att de främjar en hög artdiversitet hos växter och djur på hagmarkerna där de betar. Debatter om detta och mycket mer pågår på SLU.

Jag önskar att fler fick uppleva lycka tillsammans med kor. Att se dem ligga fridfullt i gräset skänker mig ro. Grannarnas kor är gracila och rörliga om så behövs. Ibland bildar de en böljande flock likt de vilda buffelhjordar jag upplevde när jag forskade i Afrika. Besök gärna SLU:s  kosläpp på till exempel Lövsta och Röbäcksdalen så får ni se ystra kor! Tyvärr finns det mindre välmående tamkor på andra ställen i världen.

SLU:s husdjursagronomer och veterinärer har gjort och gör fortsatt stora insatser för kors och andra djurs välmående och våra ekologer arbetar med miljöeffekterna av djurhållningen. Det ger mig förhoppningar om att även framtidens människor kan få uppleva fördelar av vår symbios med kor.

Peter Högberg, rektor


Happiness is a cow called Lycka

Bild på kon Lycka.On a window sill in my office, there is a small bronze statue of a cow. A while ago, I wanted to move this statue. When I lifted it up, I could see that its base was split in two and that a small paper note had been tucked into it. It read like this:

This cow (number 9) was called Lycka (Happiness). She was born in 1896 at a farm in Jämtland County. During 7 years, she produced an average annual yield of 3,406 kg of milk with a fat content of 3.83% and 130 kg of butterfat. She was the mother of two prominent bulls, Lycke Rex and Lyngve Rex.

She most certainly had more calves, but only these two are mentioned on the note.

It seems Lycka’s milk production was noteworthy back then, over a hundred years ago. Today, there are Swedish farms where cows produce on average of 12,000 kg milk annually (and in the US, you will find the odd cow producing over 30,000 kg annually). A lot of other things have changed too. In Lycka’s days, the cow was critical for ensuring that the farming family had access to food during the long winters. A large share of the population in Sweden worked in farming and lived in the countryside. These days, many of us rarely see a cow but get our milk, butter, cheese and beef from supermarkets, where a lot of the food is imported from abroad. We have access to a large range of foods all year.

Our average milk consumption is 0.6 kg/day. All of this is not consumed as milk, but also as yoghurt, butter, cheese etc. A town with 150,000 inhabitants, such as Uppsala, consume the equivalent of milk produced at approximately 20 farms with 150 cows each.

Has our relation to cows changed for better or for worse? This is a subject for debate, not least at our own university. We should eat less meat and dairy products as producing them is a large source of greenhouse gas emissions, some say. Others claim that it is unethical to keep animals in order to milk them and then kill them and eat them. Others again emphasise that cows can eat feed not fit for humans, and that they can produce food in our northern climate where it is not possible to grow crops all year round. Another argument in the favour of cows is that they promote species diversity among plants and animals where they graze. SLU is the forum for debate on this issue and many more.

I wish more people could experience happiness together with cows. Seeing them resting peacefully in the grass makes me feel at peace. Our neighbour’s cows are gracile and flexible when needed, at other times they form a billowing horde like the wild hordes of buffalo I witnessed when doing research in Africa. Take the opportunity to visit SLU’s cow release events at for example Lövsta or Röbäcksdalen to see the frolicking cows! Unfortunately, there are cows less well off in other parts of the world.

The animal scientists and vets at SLU have done and continue to do considerable work for the wellbeing of cows and other animals, and our ecologists are taking on the environmental effects of animal husbandry. This instils me with hope that future generations will also be allowed to experience the benefits of our symbiosis with cows.

Peter Högberg, Vice-Chancellor

Nu öppnar anmälan till höstens program och kurser

Scroll down for an English version.

I dag, den 15 mars, öppnar anmälningsperioden för de som vill börja studera på universitet eller högskola till hösten. Sista anmälningsdag är den 18 april så nu går studentrekryteringsaktiviteterna för högtryck. SLU:s skickliga kommunikatörer är ute på utbildningsmässor, organiserar personliga möten, annonserar med mera. Denna vecka har vi också öppet hus för potentiella studenter i Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg (Umeå hade redan i februari).

SLU:s hela personalstyrka och alla studenter är våra bästa ambassadörer. Och mycket görs! Häromveckan deltog jag till exempel i en arbetsmarknadskväll för ekonomistudenter, arrangerad av Hans Andersson. Under kvällen, som var mycket välbesökt av ekonomistudenter från alla årskullar, berättade yrkesverksamma före detta SLU-studenter engagerat och inspirerande om sina yrkeserfarenheter och utbildningens positiva betydelse för dessa. Våra alumner är också fantastiska SLU-ambassadörer!

SLU behövs mer än någonsin. Sveriges regering har höga ambitioner i frågor som berör SLU i allra högsta grad. Sverige ska gå i bräschen för en klimatomställning, en grön biobaserad ekonomi, en god djurhållning och djurvälfärd och har tagit fram en ny livsmedelsstrategi. Minst 10 av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 berör SLU:s forsknings- och utbildningsområden.

För att SLU ska vara den kraft som Sverige behöver för att leva upp till sina ambitioner måste vi bedriva god forskning och utbildning. De utmaningar vi står inför betyder att vi skulle behöva utbilda fler studenter än vi gör idag. Fler unga människor behöver alltså hitta hit. Låt oss hjälpas åt att nå detta mål!

Karin Holmgren
Prorektor


Admission round for autumn semester programmes and courses now open

Today, 15 March, the second admission round opens for application for those who wish to take up studies at a university or university college this autumn. The deadline for applications is 18 April, which means student recruitment is now entering its most intensive phase. SLU’s skilled communicators are attending fairs, setting up face-to-face meetings and placing ads, to mention some of the activities. This week, we also organise an open house day for potential students in Uppsala, Alnarp and Skinnskatteberg (Umeå had one in February).

Employees and students at SLU are our best ambassadors. And so much is being done! The other week I attended a labour market evening for business administration and economics students, organised by Hans Andersson. During the evening, which was well attended by students in all semesters, former SLU students gave presentations sharing their professional experience and the positive impact their studies have had on their working life. Our alumni are terrific SLU ambassadors.

SLU is needed more than ever. The Swedish government has great ambitions in several areas that very much concern us. Sweden is to take the lead in adapting to a changing climate, a green biobased economy, sound animal husbandry and animal welfare, and we have a brand new food strategy. At least 10 of the UN’s Agenda 2030 sustainable development goals are linked to SLU’s areas of research and education.

For SLU to be the force Sweden needs to live up to these ambitions, our research and education must be of good quality. The challenges we are facing also mean we need to train more students than we do today. More young people need to find their way here. Let’s all do what we can to make that happen!

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

 

Studentspegeln 2016

Scroll down for an English version.

I förra veckan publicerade Universitetskanslerämbetet (UKÄ) Studentspegeln 2016[1]. Genom enkäter har UKÄ undersökt Sveriges studenters uppfattning och inställning till sin utbildning. Även om svarsfrekvensen är relativt låg (34 procent för hela landets lärosäten, 53 procent för SLU) så är det glädjande att se att Sveriges studenter i hög grad (91 procent) är nöjda med sin utbildning. Att de studenter som söker sig till SLU gör det på grund av våra, för Sverige, ofta unika utbildningar är inte konstigt. Glädjande är sedan att konstatera att våra studenter är de mest nöjda i landet inom en rad områden som:

 • Tillgängligheten och stödet ifrån lärare
 • Mängden lärarledd undervisning
 • Diskussionsklimatet inom undervisningen
 • Forskningsanknuten undervisning
 • Serviceinriktning och flexibilitet hos den administrativa personalen
 • God tillgång på information om möjligheten till utlandsstudier
 • Studentinflytandet
 • Studentsamarbetet inom såväl schemalagd som icke schemalagd tid

I flera av ovan nämnda aspekter är mer än 90 procent av SLU-studenterna mycket nöjda! Detta är ett utomordentligt gott betyg till våra lärare, utbildningsadministratörer och inte minst våra aktiva studentkårer. Stort tack till er alla för det arbete och engagemang ni lägger ner på våra utbildningar!

Naturligtvis finns det områden där vi kan göra förbättringar. Svaren från SLU-studenter antyder att vi kan ställa högre krav och ibland även öka studietakten. Deltagandet i utbildningar utomlands är störst bland SLU-studenter, men ändå ganska lågt (33 procent har deltagit i någon form av utbildning utomlands under minst en vecka). SLU-studenter är de som i minst utsträckning tycker att deras utbildning gett ökad förståelse för människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund. Vi är också det universitet med lägst andel studenter som kombinerar studier med föräldraskap. Här behöver vi arbeta målmedvetet med internationalisering av våra utbildningar, med breddad rekrytering och reflektera över hur vi kan göra våra utbildningar attraktiva och möjliga att delta i för studenter med barn. Ett annat förbättringsområde handlar om examinationsformer. Det är bekymmersamt att många av våra studenter inte ser en tydlig koppling mellan den undervisning de får och de frågor som sedan ställs vid examinationen. Detta bör dock vara lätt att åtgärda nu när det uppmärksammats.

Vad gäller flera av förbättringsområdena så behöver vi hämta mer information ifrån Studentspegeln. Det som redovisas i rapporten är endast nedbrutet till lärosätesnivå för SLU:s del. Det är inte troligt att det ser likadant ut genom alla våra utbildningar. Ett sådant område kan vara de könsbundna skillnader i svar som Studentspegeln visar på frågan om studenterna skulle välja samma lärosäte igen. På denna fråga svarar 59 procent av de manliga SLU-studenterna ”definitivt”, medan av de kvinnliga endast 34 procent.

Resultaten måste tolkas med viss försiktighet, då underlaget utgörs av ett urval, och även om data har behandlats med bortfallsanalys och viktning. Jag ser ändå att rapporten är ett bra stöd i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Men mest av allt blir jag glad över de många positiva resultat som rapporten visar för SLU:s del.

Våra utbildningar är viktiga! De har överlag bra innehåll och form. Nu vill vi att fler unga människor ska hitta till oss. Att få fler studenter är högt prioriterat i vår strategi, för att vi är övertygade om att fler med SLU-utbildning behövs i samhället och vid universiteten. Låt oss kraftsamla för att nå målet!

Karin Holmgren
Prorektor

[1] http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488181466858/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf


Student Mirror 2016

Last week, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) published the results of the 2016 version of the Student Mirror survey[1]. The survey is aimed at students in Sweden and asks questions about their attitude to their studies. Although the response rate was relatively low (34 per cent nationwide, 53 per cent for SLU), it is encouraging to see that on the whole (91 per cent), students in Sweden are happy with their education. The students who opt for SLU do so because the programmes we offer are often unique in Sweden. I am also happy to see that our students are among the most satisfied in the country in a number of areas such as:

 • teacher availability and support;
 • the number of hours of classroom instruction;
 • open classroom climate for discussion;
 • research-related teaching;
 • service-mindedness and flexibility of administrative staff;
 • good access to information about possibilities for study abroad;
 • student influence;
 • student cooperation, both in and out of class.

In several of the above areas, over 90 per cent of SLU students are very satisfied. This is an excellent testimony to our teachers, administrators and, not least, our very active student unions. A big thankyou to you all for your work and commitment to our programmes!

Of course, there are areas where there is room for improvement. The replies from SLU students suggest that we can increase our demands and sometimes also increase the pace of study. SLU comes out on top when it comes to students studying abroad, but the share is still relatively low (33 per cent have done some kind of training abroad for at least a week).

On the other hand, SLU students are those least likely to find that their studies have helped increase their understanding of people with a different ethnic or cultural background. We also have the lowest number of students combining studies and parenthood. We need to focus on our work related to internationalisation and wider recruitment, and we need to reflect on how we can make our programmes attractive and more accessible to students with children.

Another area that can be improved is examination formats. It is worrying that so many of our students do not see a clear link between teaching and the questions asked in exams. However, this is something that should be easily rectifiable now that the problem is known.

For many of the areas where we see room for improvement, we will need to obtain more information from the survey. The survey report only gives data at HEI level for SLU, but the situation is likely to differ between programmes. One such area can be gender-related differences, for example the question whether students would choose the same university again given the chance. Here, 59 per cent of male SLU students but only 34 per cent of female students reply “definitely”.

Some caution is needed when interpreting the results, as they are only based on a limited selection, and even though non-response analysis and weighting have been applied. I still believe the report will provide useful support in our continued quality assurance work. But above all, it pleases me to see the positive results where SLU is concerned.

Our programmes are important! On the whole, content and form are what they should be. What we need now is more young people finding their way to us. Recruiting more students is a priority in our new strategy, because we are convinced that society as a whole, and other universities, need more people with a degree from SLU. Let us join forces to reach this objective!

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

[1] http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488181466858/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf (report in Swedish with summary in English)

Livsmedelsstrategin nu på väg!

Scroll down for an English version.

Efter mycket lång tid är nu regeringen, vänsterpartiet och allianspartierna överens om långsiktiga mål inom livsmedelsområdet och på torsdagen den 26 januari kommer regeringen att presentera hela sin länge emotsedda livsmedelsstrategi. Vi är många som har väntat på den och det känns förstås mycket bra att ha den här grunden inom livsmedelssektorn på plats. Nu blir det mycket lättare för oss inom SLU och för andra aktörer inom livsmedelssektorn att fortsätta utveckla vår samverkan.

De mål som nu presenterats kommer inte som någon överraskning. Icke förvånande följer de den så kallade Konkurrenskraftutredningen väl. För den som kan SLU:s och tidigare Lantbrukshögskolans historia kan det vara lite intressant att vi nu har politiska målsättningar om produktion av livsmedel, för första gången på länge. Även i övrigt är målsättningarna intressanta för oss på SLU, inte minst eftersom det rimligen kommer att krävas mycket ny kunskap för att åstadkomma det som politikerna uttrycker i målen.

Om den svenska livsmedelsproduktionen ska öka, om den ska bidra till att skapa sysselsättning och tillväxt i hela landet samtidigt som svenska miljö- och klimatmål ska uppnås, behövs sannolikt omfattande investeringar i hela livsmedelskedjan. Vi kommer, enkelt uttryckt, att behöva bli bättre inom i stort sett alla delar av Livsmedelssverige, för att sektorns olika aktörer sammantaget ska kunna bidra.

SLU kan bidra inom en rad områden, inte minst när det gäller att ta till oss ny kunskap och snabbare än i dag omsätta sådan ny kunskap i till exempel förändrade produktionsformer, utvecklad innovativ förädling, nya affärsmodeller och nya former för såväl kunskapsspridning och kompetensförsörjning som entreprenöriell förmåga inom sektorn.

Nu ser vi fram emot själva strategin och hoppas att den ger de förutsättningar till nyinvesteringar som Livsmedelssverige behöver för att nå målen! SLU kommer att delta den 26 januari, när strategin släpps.

Erik Fahlbeck, vicerektor


The food strategy is under way!

After a long wait, the Government, the Left Party and the Alliance parties have agreed on long-term objectives in the field of food (http://www.government.se/information-material/2015/06/towards-a-swedish-food-strategy/), and the Government will soon be presenting its long-awaited food strategy. All of us who have been eagerly awaiting it are happy to have this cornerstone of the food sector in place. It will make it so much easier for us here at SLU and for other actors in the food business to continue our work on developing cooperation.

The objectives presented come as no surprise, and they follow the so-called Konkurrenskraftutredning (competitiveness investigation) quite well. Those familiar with the history of SLU and its predecessor the Agricultural University College may find it interesting to know that for the first time in a long time, we now have political targets for food production. In general, the objectives are of interest to SLU, not least because achieving these objectives will most certainly require considerable amounts of new knowledge.

For Swedish food production to increase and contribute to creating jobs and growth in the whole country, at the same time as we fulfil the national environmental and climate objectives, considerable investments in the whole food production chain will be needed. Simply put, more or less all parts of our food production will have to improve for the different actors in this sector to be able to contribute.

At SLU, we can contribute in a number of areas, not least when it comes to absorbing new knowledge and transforming it into e.g. new production methods, innovative processing, new business models and new forms for disseminating knowledge and providing skills and entrepreneurial know-how in the sector.

We now look forward to the strategy itself, and hope it will provide conditions for the new investments needed to reach the objectives! SLU will be there on 26 January when the strategy is to be presented.

Erik Fahlbeck, Pro Vice-Chancellor

Nytt år och nytt i ledningen

Scroll down for an English version.

Julhelgen har gett möjligheter till vila och kontemplation. Jag hoppas att ni stärkta kan blicka framåt. Det nya året 2017 har precis öppnat sitt tidsfönster för våra möjligheter att förverkliga våra visioner. SLU:s forskning, utbildningar, fortlöpande miljöanalys och vår samverkan med omvärlden tar sats. Vi lever i en tid där vi blir alltmer medvetna om behovet av att balansera produktions- och miljömål. Ett varsamt brukande av våra naturresurser och en etiskt försvarbar djurhållning är viktiga vägar framåt, och SLU är särskilt lämpat att staka ut dessa vägar.

Strategin för 2017-2020 lyfter fram medarbetare och studenter som universitetets stora resurser. Vi gräver nu djupare i medarbetarundersökningen för att se vad vi kan lära, utveckla och göra bättre. Vi konkretiserar och intensifierar arbetet med jämställdhetsintegrering (http://blogg.slu.se/rektor/2016/09/29/vi-ska-bli-battre-pa-jamstalldhet/). Arbetet med grundutbildningarna fortsätter outtröttligt under prorektor Karin Holmgrens ledning. På samma sätt arbetar vice-rektorerna Erik Fahlbeck och Kevin Bishop engagerat vidare med sina domäner samverkan respektive fortlöpande miljöanalys.

Ett universitet som SLU har samhällets uppdrag att hämta information från hela världen. Vi har också uppdraget och ambitionen att bidra till global utveckling. Det är en lång tradition vid SLU, men som kan utvecklas ännu mer. För att ge de internationella frågorna mer kraft och fokus har jag rekryterat Ylva Hillbur som vice-rektor med ansvar för internationella relationer. Hon påbörjar sitt uppdrag 2017-02-23.

Ylva Hillbur är anställd vid SLU i Alnarp, där hon forskat som kemisk ekolog och varit prefekt. De senaste åren har hon varit tjänstledig för att arbeta som Deputy Director General för IITA (International Institute of Tropical Agriculture) i Ibadan Nigeria. IITA har forskningsstationer i 13 afrikanska länder och ingår i CGIAR (Consortium of International Agricultural Research Centers). Ylva Hillbur kommer med viktiga erfarenheter av internationellt forsknings- och utvecklingsarbete. Hon kommer att vara baserad i Alnarp, men ha världen som arbetsfält!

Peter Högberg, rektor


New year and a new addition to SLU’s management

Christmas has provided us with the opportunity to rest and contemplate. I hope that you all have charged your batteries and are ready to move forward. 2017 has just begun and has given us plenty of opportunities to make our visions come true. SLU’s research, degree programmes, environmental assessment and collaboration with the outside world begin again. We live in a time where we are becoming more aware of the need to balance production and environmental objectives. Careful use of our natural resources and ethical animal husbandry make up important paths, and SLU is very suited to create those paths.

The strategy for 2017­–2020 highlights our staff and students as the university’s great resources. We’re now digging deeper into the staff survey to see what we can learn, develop and improve. We’re concretising and intensifying the work on gender mainstreaming (http://blogg.slu.se/rektor/2016/09/29/vi-ska-bli-battre-pa-jamstalldhet/). Deputy Vice-Chancellor Karin Holmgren tirelessly continues to lead the work on our Bachelor’s and Master’s programmes. Pro Vice-Chancellors Erik Fahlbeck and Kevin Bishop are equally tirelessly working on developing their domains collaboration and environmental monitoring and assessment respectively.

A university like SLU is tasked by society with collecting information from across the globe. We also have the task and ambition to contribute to global development – a long-standing tradition at SLU, but something which can be developed further. To strengthen and focus our work on international issues, I have recruited Ylva Hillbur as pro vice-chancellor responsible for international relations. She takes up her post on 23 February.

Ylva Hillbur is employed at SLU in Alnarp where she has worked and researched as a chemical ecologist and also been head of department. For the past few years, she has been on leave of absence to work as Deputy Director-General for IITA (International Institute of Tropical Agriculture) in Ibadan, Nigeria. IITA have research stations in 13 African countries and is part of CGIAR (Consortium of International Agricultural Research Centers). Ylva Hillbur has important experience in international research and development work. She will be based in Alnarp, but her work will span the whole world.

Peter Högberg, Vice-Chancellor