På gång inom utbildningsområdet

Scroll down for English version

Den 15 mars öppnar anmälningstiden för ansökningar till höstens kurser och program. Vi vill som bekant se fler kvalificerade sökande till våra utbildningar så därför är det glädjande att notera att i årets medarbetarundersökning har många fler medarbetare än tidigare uttryckt att de gärna skulle rekommendera en nära vän eller bekant att studera vid SLU. Det är mycket positivt eftersom SLU:s medarbetare och studenter är våra viktigaste ambassadörer.

Det är också glädjande att konstatera att antalet förstahandssökande till våra utbildningar i den internationella ansökningsomgången har ökat från 1 269 sökande år 2017 till 1 826 sökande år 2018. Och det är bland annat våra nya masterprogram Trädgårdsvetenskap, Hållbara livsmedelssystem och Växtbiologi för hållbar produktion tilldrar sig stort intresse. Kul! Jag hoppas vi får se samma trend i den nationella ansökningsomgången.

Det är mycket på gång inom grundutbildningen: I januari arrangerade kommunikationsavdelningen en välbesökt studentrekryteringskonferens, där vi bland annat fick en presentation av Ungdomsbarometern, om unga människors identitet och vad som styr deras utbildningsval. Några veckor senare fick SLU:s ledning besök av universitetsledningen från Wageningen University & Research. Båda dessa händelser gav inspiration till den fortsatta utvecklingen av våra utbildningar. En tänkvärd lärdom var att dagens unga vill hålla många dörrar öppna så länge som möjligt. Det pågående arbetet inom utbildningsorganisationen att bättre synliggöra att generella examina kan uppnås, inte bara genom att följa ett specifikt program utan också genom att välja fristående kurser, är därför helt rätt. Detta stämmer också väl överens med önskemålen från arbetsgivarna – alla som ska verka inom jord-, skog-, djur- och trädgårdsbruk ska inte vara stöpta i samma form utan det ska finnas en bredd och variation i utbildningsportföljen. Dagens och framtidens utmaningar inom hållbara gröna produktionssystem är så komplexa att de kräver en mångfacetterad kompetens för att kunna mötas.

Men nu är det fullt fokus på kommande ansökningsomgång till höstens utbildningar. Och då kan det vara bra att veta att – enligt Ungdomsbarometern – så bestämmer sig många sökande först de sista dagarna innan deadline (16 april) för vilken utbildning de ska välja. Så låt oss fokusera på marknadsföring av våra utbildningar under hela denna tid, alla kan hjälpa till! Ingen insats är för liten eller för stor. Tack alla studenter och medarbetare för ert goda ambassadörskap!

Karin Holmgren, prorektor


What’s happening in education at SLU?

The opening of the application period for next semester is approaching (15 March). As you know, we’re hoping to see an increased number of qualified applicants for our courses and programmes, which is why I’m happy to see that in this year’s staff survey, more of you say they would recommend a friend or acquaintance to study at SLU. This is positive, as our staff and students are our most important ambassadors.

I’m equally happy to note that the number of first-choice applications for our programmes in the international admission round has increased from 1,269 in 2017 to 1,826 in 2018. Among the programmes attracting a lot of interest are our new Master’s programmes Horticultural Science, Sustainable Food Systems and Plant Biology for Sustainable Production. Great! I hope the national admission round will see the same trend.

There’s a lot happening at undergraduate and Master’s level: In January, the Division of Communication arranged a well-patronised student recruitment conference, which included a presentation of the Ungdomsbarometern survey on the identity of young people and what governs their choice of education. A few weeks later, the management from Wageningen University & Research paid a visit to SLU. Both events provided inspiration for the continued work on developing our programmes. One piece of food for thought was that young people today tend to want to keep as many doors open as possible, for as long as possible. It’s obvious that what are currently doing is absolutely right: making it clearer how studying at SLU can lead to a degree, not only by doing a specific programme but also by combining freestanding courses. This also tallies with the needs of employers – not everyone active in the land-based sector needs to be cast in the same mould. On the contrary, the range of courses and programmes offered should be characterised by breadth and variety. The challenges of today, and of the future, in sustainable, green production systems are complex and demand a variety of skills.

However, focus right now is on the next admission round for the autumn semester. With this in mind, it’s useful to know that, according to the Ungdomsbarometern survey, many applicants will wait till the last few days before deadline (16 April) to decide what programme to apply for. So let’s all focus on marketing our courses and programmes during this period. Everyone can pitch in, and every effort counts. Thank you to all our students and staff for being such great ambassadors!

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Om SLU:s ledning den närmaste tiden

De flesta av er har säkert nåtts av nyheten att jag har begärt att entledigas från mitt uppdrag som rektor från och med 2019-01-01. Det är ett år och en månad innan mitt förordnande skulle ha tagit slut enligt regeringens beslut.

Många av er undrar kanske hur SLU kommer att ledas fram till min avgång och tiden omedelbart efter den. En enkel sammanfattning av de kommande tio månaderna är: som vanligt. Vi arbetar fortsatt enligt vår strategi för 2017-2020 med fokus på medarbetare, studenter och utbildning, forskningsinfrastruktur, samverkan med det omgivande samhället samt vårt gemensamma SLU.

Jag arbetar som rektor med full kraft året ut. Övriga i ledningen – prorektor, universitetsdirektören, vicerektorer och dekaner, kommer att vara desamma som idag.

Vad gäller ny rektor, så kommer SLU:s styrelse att omgående starta en process med sikte på att rekrytera en ny rektor, som beräknas kunna börja sitt uppdrag 2019-07-01. Regeringen kan vid behov utse en tillförordnad rektor för våren 2019.

Redan i höst genomför fakulteterna en process för att välja nya fakultetsnämnder och komma med förslag på vem som skall vara dekan på fakulteten. Beslutet om vilka som blir dekaner på respektive fakultet fattas av rektor i slutet av hösten, vilket innebär att det blir jag som fattar det beslutet.

Som redan nämnts blir andra ledande personer – prorektor, universitetsdirektören, vicerektorer och kanske några av dekanerna (här har ni förstås ett stort inflytande) kvar i sina roller efter årsskiftet. De är erfarna och mycket kompetenta. Det finns också en stabilitet och kontinuitet i den administrativa linjen.

Jag vill också påpeka att SLU har en stark ekonomi, och viktigast av allt att SLU:s kompetenser är starkt efterfrågade i dagens samhälle. Vi har en mycket gynnsam situation.

Detta med vår samhällsanknytning har motiverat mig särskilt mycket. Vår forskning och undervisning, både den grundläggande eller tillämpningsnära, har stor betydelse för samhällets utveckling. Detsamma gäller den fortlöpande miljöanalysen, som ger underlag för viktiga politiska beslut. Jag vet att övriga i ledningen också känner mycket starkt för SLU:s uppdrag, vilket fyller mig med stor tillförsikt inför framtiden. Den stärks också av det goda arbetsklimatet i ledningen.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er som SLU:s rektor resten av året!

Peter Högberg, rektor


SLU management in the near future

As most of you have probably heard, I have requested early termination of my appointment as vice-chancellor as of 1 January 2019 – a year and one month before my appointment would have ended in accordance with the Government’s decision.

Many are probably wondering how SLU will be managed until my departure and the time immediately after that. To summarise, the coming ten months will be business as usual. We are still going to work in accordance with our 2017–2020 strategy, focusing on Employees, Students and education, Research infrastructure, External collaboration and Our shared SLU.

I will wholeheartedly continue my work as vice-chancellor through the year. Others in our management – the deputy vice-chancellor, the head of university administration, the pro vice-chancellors and deans – will remain.

In regard to the new vice-chancellor, the SLU Board will immediately begin the process of recruiting someone who is expected to take up the post on 1 July 2019. If necessary, the Government can appoint an acting vice-chancellor for spring 2019.

This autumn, the faculties will start the process of selecting new faculty board members and proposing faculty deans. The decision of who will be the dean at each faculty is made by the vice-chancellor at the end of autumn, meaning I will be making that decision.

As previously mentioned, the others in management positions such as the deputy vice-chancellor, the head of university management, the pro vice-chancellors and perhaps some of the deans (this is something you can influence) will remain after the new year. They are experienced and very competent. There is also stability and continuity in the administrative line of management.

I would also like to remind you that SLU’s finances are strong, and most important of all – we have skills that are highly sought-after in society today. All in all, a very favourable situation.

Our connection to society has motivated me greatly. Our education and research, both basic and application-oriented, are very important for societal development. The same applies to environmental monitoring and assessment, which provides support for political decisions. I know that my colleagues in management also feel very strongly about SLU’s assignment, which makes me very confident about our future. It is also strengthened by the great working climate that characterises our management.

I look forward to continue working with you as vice-chancellor of SLU for the rest of the year.

Peter Högberg, vice-chancellor

Efter #metoo

Scroll down for English version

Vi kan inte och får inte återgå till vardagen före #metoo. Förresten pågår kampanjen fortfarande med rader av berättelser från nya grupper av kvinnor. De är plågsamma att läsa. Vi började med #skiljagnarnafrånvetet, korta beskrivningar från det gröna näringslivet, men orkade till att börja med inte med mer än ett tiotal. Ingen ska behöva uppleva detta!

Många män har nog haft en viss vetskap om vad som förekommer, men trott att trakasserierna varit mer ovanliga. Berättelserna från #metoo är råa och obehagliga. Det är svårt att värja sig från bilden av ett vanligt förekommande förtryck. Den bilden är särskilt utmanande för oss på ett universitet. Vi ska vara frihetens högborg. Vi ska stå för objektivitet och demokratiska värden som respekt och jämlikhet!

Kampanjen #metoo skakar den självbilden i grunden, men skapar ett momentum, tillsammans med uppdraget jämställdhetsintegrering att angripa ojämlikheten med ny motivation och kraft.

Vi måste ifrågasätta vår förmenta objektivitet. Ta till exempel detta att forskningsråden, som ett led i sitt jämställdhetsarbete, granskar om procentandelen beviljade ansökningar motsvarar andelen av respektive kön som söker anslag. Så tänker vi också ofta själva (men se blogginlägg om karriärbidrag). Detta är konserverande. Om kvinnorna är färre, vilket de är inom många områden, så kommer inte deras andel att öka om de är duktigare än männen. Hur ska forskningsråden och vi hantera det, som vi inte enkelt kan sätta siffror på, men ändå finns där och verkar med stor kraft?

Värst är möjligheten att #metoo handlar om toppen av ett isberg, och att subtilare former av härskartekniker är så allmänt förekommande och accepterade, att vi inte fullt ut förstår hur annorlunda det borde vara.

Vi vill tacka er som orkat berätta om trakasserier ni utsatts för. Nu är det hög tid att vi alla kraftsamlar och bygger ett studie- och arbetsliv baserat på jämlikhet och respekt.

Peter Högberg, rektor
Karin Holmgren, prorektor


Post #MeToo

We cannot and will not go back to normal after #MeToo. After all, the campaign is still going on with many new stories from various groups of women. They are painful to read. We started by “separating the wheat from the chaff” (#skiljagnarnafrånvetet – only in Swedish); short descriptions from the land-based sector, but couldn’t read more than a few. No one should have to experience this!

Many men have probably, to some extent, suspected what was going on but believed that harassment was rarer than it was. The stories coming from #MeToo are raw and unpleasant. It is difficult to defend yourself from the image of common oppression. This image is especially challenging for universities. We are supposed to be the stronghold of freedom. We should stand for objectivity and democratic values such as respect and equality.

The #MeToo campaign has rocked the foundation of that self-image, but it has also created a momentum, together with the task of gender mainstreaming, to attack inequality with new motivation and power.

We must question our supposed objectivity. For example, research councils, in their work with gender equality, will review the percentage of granted applications to see if it corresponds to the grant applications submitted by each gender. We often think this way too (but see the blog on career grants). This preserves the situation. If there are fewer women, which is a fact in many fields, the number of women won’t increase even if they’re more talented than the men. How can we and the research councils deal with this, especially considering that it isn’t easy to express in numbers even though it is a big problem?

The worst thing is the possibility that #MeToo is only the tip of the iceberg, and that more subtle forms of master suppression techniques are so common and accepted that we cannot fully see how different things should be.

We want to thank those who have been strong enough to share how they have been harassed. Now, it is time to gather power and build a study and working life based on equality and respect.

Peter Högberg, Vice-Chancellor
Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Nu kan du söka pengar för att utveckla våra utbildningar

Scroll down for English version

Under SLU:s 40-årsfirande lanserade jag min vision för vår 50-årsdag: När SLU fyller 50 år känner unga svenskar till att med SLU:s utbildningar i botten kan man göra skillnad för framtiden! SLU:s studentpopulation är fördubblad – därför att den behövs! Och den speglar också Sveriges unga befolkning i fråga om sammansättning, bakgrund osv. Gensvaret från våra medarbetare har varit stort och jag känner att detta är något som vi verkligen kan sluta upp bakom. Men hur ska vi då nå dit? – Vi måste verka på många plan och alla kan bidra.

En nyhet från Utbildningsnämndens sida är att vi har avsatt cirka 10 miljoner kronor för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla vår utbildning på grund- och avancerad nivå. Vi öppnar upp för ansökningar om projektmedel inom ramen för tre olika satsningar, varav två riktar sig till fakultetsnämnder och programnämnder och den tredje till lärare och studentkårer. SLU:s strategi och utbildningarnas behov har varit en ledstjärna i utformandet av utlysningen.

Själva utlysningen och information om ansökningsförfarandet finns här:

Förslag utformas enligt anvisningarna och skickas in senast 2018-03-01. Därefter bereder en arbetsgrupp inom Utbildningsnämnden respektive enheten för pedagogisk utveckling ärendet för beslut under april 2018.

Jag hoppas att denna utlysning ska generera smarta investeringar och vara ett tydligt steg på vägen mot visionen för SLU 50 år.

Karin Holmgren
Prorektor och Utbildningsnämndens ordförande


Apply for funds to develop our courses and programmes

During SLU’s 40th anniversary, I launched my vision for our 50th: When SLU turns 50, young Swedes will know that SLU’s courses and programmes help people change the future. SLU’s student population will have doubled, because it is needed. It will reflect Sweden’s young population in regard to composition, background, etc. The response from our employees has been great, and I would really like us to work on this. But how? The answer is that we need to work at many different levels, and everyone can contribute.

The Board of Education has announced that we have reserved about SEK 10 million for strategic initiatives with the aim to further develop our courses and programmes at undergraduate and Master’s level. We are allowing project fund applications within the framework of three different initiatives; two are aimed at the faculty and programme boards and the third at teachers and students’ unions. The SLU strategy and the course and programme requirements have guided the call for applications.

The actual call for applications and information on the application process can be found here:

Proposals must be written in accordance with the instructions and submitted 1 March 2018 at the latest. Working teams will then be assembled within the Board of Education and the Educational Development Unit. These teams will prepare the matter, and a decision will be made in April 2018.

I hope that this call will generate smart investments and act as a clear step towards the vision of SLU at 50.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor and Chair of the Board of Education

Hjälp till att marknadsföra våra internationella masterutbildningar!

Ansökningsomgången inför antagning av internationella studenter är öppen sedan en  månad tillbaka på www.universityadmissions.se. Sista dag för anmälan är den 15 januari 2018. Våra skickliga studentrekryterare arbetar intensivt med att marknadsföra våra utbildningar på olika sätt; via sociala medier, mässor, pressmeddelanden och annonsering. Men vi behöver alla hjälpas åt!

Jag uppmanar SLU:s forskare, lärare, övrig personal, doktorander och alla studenter att passa på att sprida kunskap om våra utbildningar – inte minst om våra nya masterutbildningar – i era olika nätverk! Ta med vårt internationella magasin om våra utbildningar när du åker på konferens och sprid den! Den finns att hämta i Servicecenter eller beställas och laddas ner här.

Det finns så många unga människor som är oroliga för planeten jordens framtid. Hjälp dem att förstå att vid SLU utbildar vi för att bidra till lösningarna för en hållbar framtid!.

Undervisningsspråket på så gott som alla våra masterprogram är på engelska, de behandlar internationella perspektiv på hållbar utveckling, hållbart nyttjande av skog, åker, trädgård, djur och natur och om hållbar stadsutveckling. Flera nya masterutbildningar startar hösten 2018, bland annat Sustainable Food Systems och Plant Biology for Sustainable Production.

Jag är stolt över vårt utbildningsutbud och mycket angelägen om att flera unga ska hitta hit – för vår framtids skull!

Karin Holmgren, prorektor


Please help market our international Master’s programmes

International students have been able to apply to SLU for a month at www.universityadmissions.se. The deadline is 15 January 2018. Our skilled student recruiters are marketing our programmes intensely in various ways – through social media, exhibitions, press releases and advertising. But we all need to help.

I encourage SLU’s researchers, teachers, other staff members, doctoral students and students to take the time to spread knowledge of our courses and programmes – not least our new Master’s programmes – through your various networks. Bring our “International Studies” magazine to conferences and spread it around. They can be found at the Service Centre or ordered and downloaded here.

So many young people are worried about our planet’s future. Please help them understand that, at SLU, we educate students on how to contribute with solutions for a sustainable future.

Almost all of our Master’s programmes are taught in English and discuss international perspectives on sustainable development, sustainable use of forests, fields, gardens, animals and nature, as well as sustainable urban development. Several new Master’s programmes will start in autumn 2018, among them Sustainable Food Systems as well as Plant Biology for Sustainable Production.

I am proud of our course and programme selection, and I think it is very important for more young people to find us – for our future’s sake.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Är universiteten ineffektiva?

Scroll down for English version

I en rapport daterad 2017-11-16 svarar Riksrevisionen tydligt ”ja” på frågan! De statliga universiteten och högskolorna har sparat över 12 miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. SLU har sparat 700 miljoner kronor enligt rapporten. Till dessa räknas inte så kallade periodiserade bidrag från forskningsråden, det vill säga medel som förutsätts förbrukas under en tidsperiod framåt.

Kapitalöverskottet ses som bevis för att vi inte använder de skattemedel vi tilldelats på ett effektivt sätt. Man kan i och för sig undra om förbrukning av medel alltid leder till effektiv och bra verksamhet – men ett sådant filosoferande imponerar knappast på våra styrande politiker och Finansdepartementet. Vi må ha många argument för att försvara vårt sparande. Men vi är skattefinansierade och de sparade medlen kunde ha använts aktivt till något i många politikers ögon mer behjärtansvärt än sparande, till exempel åldringsvård eller förbättringar av skolsystemet.

Det är viktigt att förstå var de sparade medlen finns och varför de sparats. Vid SLU ligger i dagsläget cirka 600 miljoner som sparat kapital. Av dessa ligger 50 miljoner som centrala medel och 10 miljoner inom administrationen, medan 80, 260, 90 och 100 miljoner finns vid LTV-, NJ-, S respektive VH-fakulteterna. De sparade medlen på fakulteterna ligger till stor del ute på institutionerna. Det leder oss till orsaker till sparandet. En anledning är den upplevda osäkerheten i framtida finansiering hos våra lärare och forskare.

SLU:s styrelse har regeringens uppdrag att tillse att vi använder våra resurser effektivt. Styrelsen beslöt under 2016 att kapital som överskrider gränsen 10 procent av omsättningen vid respektive enhet ”beskattas” med 10 procent. Beloppet förs till SLU centralt för att sedan återföras till verksamheten som riktade satsningar. Ett annat beslut togs för några veckor sedan och rörde ökad statsanslagsfinansiering av seniora lärare/forskares löner.

Det är utomordentligt viktigt att vi ökar tilliten till att använda tilldelade medel. Använder vi och andra universitet inte de resurser vi får, kommer vi att fråntas medel. Detta kan komma att kompletteras med ökade krav på styrning uppifrån, ökade krav på att vi finansierar dyra forskningsinfrastrukturer (vilket redan skett) och ökad projektstyrning. Varje projekt kan komma att hanteras som ett enskilt ekonomiskt stuprör, som inte samspelar med andra resurser. Det vore en mardröm med tanke på de negativa konsekvenserna för forskningens frihet och för kreativt tänkande!

Vad gör jag som rektor och myndighetschef i dessa sammanhang? Först och främst bejakar jag vårt uppdrag att använda de skattemedel vi tilldelats och de beslut SLU:s styrelse tagit. Utåt, inte minst i möten med vårt departement, är det enkelt och naturligt för mig att starkt framföra att SLU verkligen levererar fantastiska resultat (trots vårt överskott) inom forskning, grundutbildning och fortlöpande miljöanalys. Jag kommer naturligtvis också att företräda krav på fri forskning och förklara varför det sparas, för att minska risken att eventuella åtgärder blir missriktade. Jag ser det därutöver som centralt att diskutera forskningspolitiken med kollegor vid andra universitet och högskolor. Som enskilt lärosäte kommer vi nämligen att påverkas av regeringens syn på sektorn i sin helhet. Universiteten behöver en gemensam strategi.

Men detta är inte tillräckligt. Hela SLU måste engageras i problematiken med överskott. Dekaner och prefekter behöver arbeta utifrån insikten att Riksrevisionens rapport har tydliggjort att vi (och andra universitet) försatt oss i en besvärlig position. En ökad medelsförbrukning av de medarbetare som har resurserna, kräver tillit till att institutionerna står som en garant om finansieringen via bidrag sviktar. Beslutet om ökad anslagsfinansiering till seniora lärare och forskare syftar till att öka tilliten och därmed viljan att använda befintliga resurser.

Situationen kräver att man överger den klassiska positionen ”rör inte mina pengar”. För statsmakten ser det inte så, utan att vi fått ansvaret att använda tilldelade medel, inte spara dem. Och det är vägen framåt.

Peter Högberg, rektor


Are universities inefficient?

In a report (written in Swedish) dated 16 November 2017, the Swedish National Audit Office’s answer to that question is an unequivocal “yes”. The public universities and higher education institutions have saved over SEK 12 billion in unspent funding and other surpluses. According to the report, SLU has saved SEK 700 million. This does not include accrued grants from research councils, i.e. funds that are assumed to be spent during a future period.

This capital surplus is viewed as evidence that we do not use the tax revenue we have been given in an efficient way. However, one can wonder whether using funds always leads to efficient and good operations – but such philosophising will hardly impress our politicians and the Ministry of Finance, responsible for allocating resources. We may have many arguments for why we have decided to save money, but the fact is we are funded by taxes. The saved funds could have been actively used for something that the politicians consider more deserving, e.g. healthcare for the elderly or improving the school system.

It is important to understand where the saved funds are and why they have been saved. At SLU, we have about SEK 600 million in saved capital. Of these, SEK 50 million are central funds, and SEK 10 million belong to administration. The LTV, NJ, S and VH faculties have SEK 80, 260, 90 and 100 million saved, respectively. The saved funds from the faculties are mainly intended for the departments. This leads us to why the funds have been saved: one reason is our teachers’ and researchers’ insecurity about future funding.

The SLU Board is tasked by the government to ensure that we use our resources efficiently. In 2016, the board decided that capital exceeding 10 per cent of a unit’s turnover will be subject to a 10 per cent “tax”. The amount is transferred to SLU centrally and is then restored to the operation as targeted funding. Another decision was made a few weeks ago on increased government funding of senior teachers/researchers’ salaries.

It is extremely important that we build trust when it comes to using our funds. If we and other universities do not use the resources we are given, they will be taken away. In addition, there may be increased control requirements from higher up, increased requirements that we fund expensive research infrastructures (this has already happened) and increased control of projects. Each project may be handled separately, as something that does not interact with other resources. This would be a nightmare considering the negative impact on research freedom and creative thinking.

What will I do about this, as SLU vice-chancellor and head of a public authority? First of all, I recognise our assignment to use the tax revenue given to us and the decisions of the SLU Board. Outwardly, not least in meetings with our ministries, it is simple and natural for me to strongly convey that SLU certainly delivers fantastic results (despite our surpluses) when it comes to research, education and environmental monitoring and assessment. Naturally, I will also highlight requirements for free research and explain why money is being saved in order to reduce the risk of any misdirected measures. I also think it is important to discuss research politics with colleagues from other universities and higher education institutions. As a single university, we will be affected by the government’s view of the sector in general. All universities need a common strategy.

But this is not enough. All of SLU must commit to the problems with surpluses. Deans and heads of departments need to act based on the knowledge that the Swedish National Audit Office’s report has clarified that we (and other universities) have put ourselves in a difficult situation. Employees that have funds and increase their use of them must trust that the departments act as guarantors, should funding through grants waver. The decision to increase grant funding to senior teachers and researchers aims to increase trust and the will to use existing resources.

The situation requires that we abandon the classic position of “do not touch my money”. The Government does not see it like that; we are responsible for using allocated funds, not saving them. That is the way forward.

Peter Högberg, Vice-Chancellor

Miljöanalys i hållbarhetens tjänst

Scroll down for an English version.

I år firar SLU:s fortlöpande miljöanalys 20 år som verksamhetsgren. Det har hänt mycket under dessa år och det är mycket nytt på gång! Tidigare satsningar på morgondagens miljöanalys, som e-DNA, rullar vidare. I veckan har SLU varit värd för en metabarcoding workshop och genom medel från SLU:s fond för forskningsinfrastrukturer har SLU Metabarcoding Laboratory nu etablerats. Vi ser fram emot Skansens Östersjöhus som öppnar 2018 och det nya forskningsfartyget Svea som sjösätts 2019.

SLU satsar under 2018 bland annat på metoder för att följa upp att miljöåtgärder får avsedd effekt, giftfri miljö, tillgänglighet till data och medborgarforskning.

Framtiden handlar även för SLU:s del mycket om att göra data och kunskap tillgängligt. Då kan data växlas upp till kunskapsbaserade handlingar mot ökad hållbarhet. Vi får skjuts på vägen i det arbetet av Naturvårdsverkets uppdrag om Smartare miljöinformation och genom vårt engagemang i Svensk Nationell Datatjänst, en nationell infrastruktur med förnyat stöd från Vetenskapsrådet. SLU:s roll här är att ta ansvar för miljö-, och förhoppningsvis även klimatdata. Vårt nya Skogsdatalabb, stött av Vinnova, är ett annat sätt att få data i arbete för en smartare och rakare väg mot en biobaserad ekonomi och en mer hållbar framtid.

För att denna omvandling, SLU:s hjärtefråga, ska bli verklighet behöver så många som möjligt i samhället vara engagerade i hållbarhetsfrågorna. Av den anledningen är jag särskilt nöjd över SLU:s nysatsning på medborgarforskning. Att de data vi får in är av stort värde visar bland annat Artdatabankens arbete med Artportalen, men det finns många fler dimensioner i den roll som medborgarforskning kan spela. Människor utanför akademin engageras i kunskapsfrågor vilket bör bidra till att undvika ett “post-truth”-samhälle och öka universitetens samhällsrelevans. Medborgarforskning är ett utmärkt sätt för forskare att möta människor i ett ömsesidigt utbyte. SLU:s frågor engagerar många, men de kan engagera betydligt flera. Det är en värmande tanke inför det nya året!

Kevin Bishop vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys


Environmental monitoring and assessment in the service of a more sustainable future

This year, SLU’s Environmental monitoring and assessment celebrates 20 years as an official part of our university. A lot has happened during these years, and there is plenty more on the way! Earlier initiatives on new environmental monitoring techniques, such as e-DNA, are ongoing. This week, SLU hosted a metabarcoding workshop, and SLU’s Metabarcoding Laboratory has been established with support from the SLU Research Infrastructure Fund. We are looking forward to Skansen’s new permanent exhibition on the Baltic Sea which will open in 2018, and the new research vessel “Svea”, which will launch in 2019.

In 2018, SLU will put a focus on, following-up on the effects of environmental measures to see how effective they have been, non-toxic enviroment, data availability and citizen Science.

More sharing of data and knowledge is also a key part of SLU:s future. This is an important way to facilitate knowledge-based decisions to promote society’s environmental, social and economic sustainability in the spirit of Agenda 2030. SLU is getting a helpful push in this direction by the Swedish Environmental Protection Agency’s assignment to develop smarter environmental information (Smartare miljöinformation), as well as through SLU’s involvement in the Swedish National Data Service. The latter is a national infrastructure that has just received support from the Swedish Research Council. SLU’s role here is to take responsibility for issues related to environmental data, and hopefully also even climate data. Our new Forest Data Lab, supported by Vinnova, is another way to get data working for a smarter and faster path towards the bio-based economy which is in Sweden’s national vision for a more sustainable future.

In order for this transformation – which is central to SLU’s mission –  to become reality, as many people as possible in society need to be engaged in sustainability issues. For this reason, I am particularly pleased with SLU’s recent initiative to create a citizen science platform. The data that citizen science collects is of great value in its own right. This is demonstrated well by The Swedish Species Information Centre’s work with the Swedish Species Observation System (Artportalen). There are, however, many more dimensions to the positive role that citizen science can play in society. One key benefit is helping people outside the university world to get involved in scientific issues. This should help to avoid tendencies towards a  ”post-truth society” and increase the social relevance of the higher education sector. Citizen science is also a great way for researchers to meet people in a mutual exchange of ideas and experience. SLU’s questions already involve many, but they can engage many, many more. And that is a very nice thought with which to approach the new year!

Kevin Bishop, Pro Vice-Chancellor at SLU, Environmental monitoring and assessment

Om diskriminering och trakasserier

Scroll down for English version

Den senaste tidens uppmärksamhet om den utbredda förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatser och utbildningsmiljöer ger en skrämmande bild av missförhållanden. Det framgår tydligt att det finns mycket kvar att göra beträffande gamla kulturer och strukturer.

Vid SLU är det en självklarhet att vi inte accepterar sexuella trakasserier eller andra former av trakasserier och diskriminering. Vi har sedan länge rutiner och regler för vart den som är drabbad – student eller personal – ska vända sig samt rutiner för hur vi hanterar när vi får kännedom att det finns misstanke om trakasserier eller diskriminering. Vi kan dock inte slå oss till ro i tron att vi är befriade från osunda maktkulturer, utan vi måste alla ständigt arbeta för att våra värdegrunder och principer genomsyrar allt det vi gör på SLU.

På våra webbplatser finns information om hur SLU:s arbete kring trakasserier och lika villkor bedrivs och vi vill påminna alla medarbetare och studenter att uppdatera sig kring vad som gäller. Vi vill också uppmana till uppmärksamhet kring osunda strukturer och kulturer på arbetsplatsen eller i studiemiljön. Vi uppmanar alla chefer och våra studentkårer att aktivt diskutera dessa frågor med medarbetare respektive studenter.

Information för studenter
Information för medarbetare
Information för chefer

Peter Högberg, rektor
Karin Holmgren, prorektor


Discrimination and harassment

The recent attention given to the widespread existence of sexual harassment in workplaces and educational environments presents a frightening image of misconduct. It is clear that there is much left to do when it comes to old cultures and structures.

At SLU, it goes without saying that we don’t accept harassment or discrimination in any form. We have long-standing procedures and regulations for where the affected – students or staff – should turn. We also have procedures for how to manage suspicions of harassment or discrimination. However, we cannot sit back and believe that we are free from unhealthy power cultures; we must continuously work to ensure that our values and principles imbue everything we do at SLU.

Our web pages contain information on how SLU’s work with harassment and equal opportunities is carried out, and we would like to remind all staff members and students to stay updated. We also want you to keep an eye out for unhealthy structures and cultures in your workplace or study environment. We encourage all managers and our students’ unions to actively discuss these issues with their colleagues and students respectively.

Information to students
Information to staff members
Information to managers

Peter Högberg, Vice-Chancellor
Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Miljöanalysens utveckling fortsätter

Under året har många berättat om hur värdefull miljöanalysens utvecklingsresurs är för SLU:s förmåga att bidra med underlag för beslut i viktiga samhällsfrågor som rör hållbar utveckling och ett förändrat klimat. Nationellt är denna resurs unik eftersom den möjliggör förnyelse inom området, vilket oftast inte är möjligt med myndigheternas strama ekonomiska ramar.

Även om SLU:s långsiktiga målsättning är att attrahera ”friska” pengar till utvecklingsresursen beslutade universitetets styrelse i veckan att för 2018 tilldela fortlöpande miljöanalys 10 miljoner kronor. Det är en betydelsefull markering från universitetets sida att miljöanalys är en viktig del av SLU:s verksamhet som kommer lägligt med tanke på de nu avslutade medlen från landsbygdsprogrammet som gjort utvecklingsresursen möjlig (2012-2016 cirka 20 miljoner kronor/år och 2017 10 miljoner kronor).

De tio miljonerna och ytterligare cirka 6 miljoner kronor av anslagsramen under 2018 innebär att miljöanalys har kvar en utvecklingsresurs för egna satsningar som komplement till de externa uppdragen och de verksamheter som betecknas formella åtaganden som finansieras genom anslaget till miljöanalys.

Rådet för fortlöpande miljöanalys, Fomar, kommer vid sitt nästa möte att diskutera förslag på hur utvecklingsresursen ska fördelas. Förutom några övergripande satsningar är ambitionen att cirka hälften av medlen kommer gå via fakulteterna till miljöanalysprogrammen för fördelning på angelägna projekt, i dialog med programmens externa referensgrupper.

Jag ser fram emot fortsatt utveckling av miljöanalysen vid SLU under 2018 och hoppas att fler forskare och lärare, både vid SLU och vid andra lärosäten, kommer att upptäcka miljöanalysens data som en viktig resurs för forskning och utbildning. Ett av de förslag som rådet diskuterar inom ramen för utvecklingsresursen handlar just om satsningar på förbättrad åtkomst till data – något som stödjer regeringens initiativ Smartare miljöinformation.

Kevin Bishop, vicerektor SLU med ansvar för fortlöpande miljöanalys


The development of Environmental Monitoring and Assessment continues

During the year, many have spoken out about how valuable the development resource for Environmental Monitoring and Assessment has been to facilitate SLU’s ability to contribute to decisions in key social issues related to sustainable development and a changing climate. Nationally, this resource is unique as it allows for renewal in the area, which is usually not possible with the tight budgets that authorities’ have for commissioning decision support studies and environmental monitoring.

Although SLU’s long-term goal is to attract ”new” money for this development resource, the university’s board of directors decided to allocate an additional ten million SEK to Environmental Monitoring and Assessment for 2018. This is a significant indication by the university that Environmental Monitoring and Assessment is an important part of SLU’s mission. The decision is also quite timely given that funding for the development resource from the national rural development program (2012-2016 approximately SEK 20m/year and 2017 SEK 10m) is winding down.

The ten million, together with another six million SEK of the 2018 funding framework mean that Environmental Monitoring and Assessment has a development resource for initiatives that complement the external assignments and formal commitments already funded by SLU’s Environmental Monitoring and Assessment.

The FOMAR Council for Environmental Monitoring and Assessment will discuss proposals on how to allocate the development resource at its next meeting. In addition to several existing initiatives, the ambition is that about half of the funds will go through the faculties to the environmental assessment programs for projects prioritized through dialogue with the programs’ external reference groups.

I am looking forward to the continued development of Environmental Monitoring and Assessment at SLU in 2018. I also hope that more researchers and teachers at SLU, as well as at other universities, will discover the environmental monitoring data and assessment publications as valuable resources for research and education. One of the proposals for utilizing the development resource discussed by the FOMAR Council concerns improving access to data – something that supports the government’s initiative – Smartare miljöinformation (Smart environmental information).

Kevin Bishop, Pro Vice-Chancellor at SLU, Environmental monitoring and assessment

Vårt arbete skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld

Scroll down for English version

För en tid sedan presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resultatet från utvärderingen av hur Sveriges universitet och högskolor arbetar med att främja hållbar utveckling. Fokus låg på utbildningsområdet och SLU tillhör de sju av totalt 47 undersökta universitet och högskolor som fått mycket gott omdöme. UKÄ berömmer SLU bland annat för sitt miljöledningsarbete, för den utbildning som enheten för pedagogisk utveckling (EPU) genomför för programstudierektor och kursansvariga lärare, för vår samverkan med Uppsala universitet inom Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) och för hur vi, i våra utbildningar, integrerar hållbarhetsperspektiven.

Hade UKÄ även tittat på forskningsområdet, så är jag övertygad om att de hade imponerats lika mycket, inte minst med tanke på vår satsning på våra framtidsplattformar och hur vår samlade kompetens inom forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Nu växlar vi upp ytterligare: Ambitionen på utbildningssidan är att alla program, senast 2020, ska innehålla moment som behandlar de ekonomiska, ekologiska, hälsomässiga och sociala perspektiven på hållbar utveckling. Kopplingarna mellan forskning, utbildning och samverkan stärks inom framtidsplattformarna och i vårt internationaliseringsarbete. Samarbetet med Uppsala universitet i Cemus intensifieras och utvecklas. Vi söker också långsiktiga samarbeten med andra aktörer.

Som rektor tidigare bloggat om – SLU är viktigt som det svenska universitet där fokus är på att utveckla de bästa lösningarna för ett fossilfritt samhälle, för ett hållbart brukande av våra naturresurser och för ett hållbart nyttjande av våra djur, men utan att hota den biologiska mångfalden.

I Kantar Sifos anseendeindex ligger SLU på sjunde plats av 20 svenska lärosäten (). Vårt anseende bygger på att vi har framgångsrik och trovärdig forskning och utbildning som ger samhällsnytta. Med fortsatt höga ambitioner inom våra ämnesområden kompletterat med större synlighet kan vi skjuta fram våra positioner ytterligare. Det finns många goda berättelser ifrån SLU och många goda berättare – jag vill att flera ska höra dem!

Karin Holmgren, prorektor


Our work creates what is needed for a sustainable, thriving and better world

Last month, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ), presented the results of their evaluation (in Swedish) of the work done at Swedish universities and higher education institutions to promote sustainable development. The evaluation focused on disciplinary domains, and SLU is one of seven reviewed universities out of 47 that received the rating ‘very good’. UKÄ commends SLU, among other things, for our environmental management work, the training provided by the Educational Development Unit (EPU) to programme directors of studies and course coordinating teachers, our collaboration with Uppsala University in relation to the Centre for Environment and Development Studies (Cemus) and how we integrate the sustainability perspective in our courses and programmes.

If UKÄ had also reviewed research domains, I am convinced that they would have been equally impressed, not least considering how much we have worked on our future platforms and how our research, education, environmental assessment and collaboration together contribute to Agenda 2030 in regard to sustainable development.

Now, we are turning it up a notch: the aim is that all programmes will involve components concerning financial, ecological, health and social perspectives on sustainable development. The connections between research, education and collaboration are strengthened through the future platforms and our internalisation work. The collaboration with Uppsala University within Cemus will be intensified and developed. We are also seeking long-term collaboration with other parties.

The vice-chancellor recently blogged about how SLU is an important Swedish university where focus lies on developing the best solutions for a fossil fuel free society, sustainable use of our natural resources and sustainable use of our animals without threatening biological diversity.

In Kantar Sifo’s reputation index (written in Swedish), SLU came in 7th place out of 20 Swedish higher education institutions. Our reputation is built on the fact that we produce successful and credible research and education that are also useful to society. If we continue to be highly ambitious in our subject areas and increase our visibility, we can climb even higher. There are many great stories at SLU and many great storytellers – I want more of them to be heard.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor