Livsmedelsstrategin nu på väg!

Scroll down for an English version.

Efter mycket lång tid är nu regeringen, vänsterpartiet och allianspartierna överens om långsiktiga mål inom livsmedelsområdet och på torsdagen den 26 januari kommer regeringen att presentera hela sin länge emotsedda livsmedelsstrategi. Vi är många som har väntat på den och det känns förstås mycket bra att ha den här grunden inom livsmedelssektorn på plats. Nu blir det mycket lättare för oss inom SLU och för andra aktörer inom livsmedelssektorn att fortsätta utveckla vår samverkan.

De mål som nu presenterats kommer inte som någon överraskning. Icke förvånande följer de den så kallade Konkurrenskraftutredningen väl. För den som kan SLU:s och tidigare Lantbrukshögskolans historia kan det vara lite intressant att vi nu har politiska målsättningar om produktion av livsmedel, för första gången på länge. Även i övrigt är målsättningarna intressanta för oss på SLU, inte minst eftersom det rimligen kommer att krävas mycket ny kunskap för att åstadkomma det som politikerna uttrycker i målen.

Om den svenska livsmedelsproduktionen ska öka, om den ska bidra till att skapa sysselsättning och tillväxt i hela landet samtidigt som svenska miljö- och klimatmål ska uppnås, behövs sannolikt omfattande investeringar i hela livsmedelskedjan. Vi kommer, enkelt uttryckt, att behöva bli bättre inom i stort sett alla delar av Livsmedelssverige, för att sektorns olika aktörer sammantaget ska kunna bidra.

SLU kan bidra inom en rad områden, inte minst när det gäller att ta till oss ny kunskap och snabbare än i dag omsätta sådan ny kunskap i till exempel förändrade produktionsformer, utvecklad innovativ förädling, nya affärsmodeller och nya former för såväl kunskapsspridning och kompetensförsörjning som entreprenöriell förmåga inom sektorn.

Nu ser vi fram emot själva strategin och hoppas att den ger de förutsättningar till nyinvesteringar som Livsmedelssverige behöver för att nå målen! SLU kommer att delta den 26 januari, när strategin släpps.

Erik Fahlbeck, vicerektor


The food strategy is under way!

After a long wait, the Government, the Left Party and the Alliance parties have agreed on long-term objectives in the field of food (http://www.government.se/information-material/2015/06/towards-a-swedish-food-strategy/), and the Government will soon be presenting its long-awaited food strategy. All of us who have been eagerly awaiting it are happy to have this cornerstone of the food sector in place. It will make it so much easier for us here at SLU and for other actors in the food business to continue our work on developing cooperation.

The objectives presented come as no surprise, and they follow the so-called Konkurrenskraftutredning (competitiveness investigation) quite well. Those familiar with the history of SLU and its predecessor the Agricultural University College may find it interesting to know that for the first time in a long time, we now have political targets for food production. In general, the objectives are of interest to SLU, not least because achieving these objectives will most certainly require considerable amounts of new knowledge.

For Swedish food production to increase and contribute to creating jobs and growth in the whole country, at the same time as we fulfil the national environmental and climate objectives, considerable investments in the whole food production chain will be needed. Simply put, more or less all parts of our food production will have to improve for the different actors in this sector to be able to contribute.

At SLU, we can contribute in a number of areas, not least when it comes to absorbing new knowledge and transforming it into e.g. new production methods, innovative processing, new business models and new forms for disseminating knowledge and providing skills and entrepreneurial know-how in the sector.

We now look forward to the strategy itself, and hope it will provide conditions for the new investments needed to reach the objectives! SLU will be there on 26 January when the strategy is to be presented.

Erik Fahlbeck, Pro Vice-Chancellor

Rapport från Almedalen – torsdag

Almedalen torsdag 7 juni. Gotlandsmorgonen visar sig från sin mest turistvänliga sida – gnistrande sol, klarblå himmel och en sommarsval vind (dessvärre nästan rak motvind under cykelturen i till Visby)!

Tidningen Dagens Samhälle har enligt uppgift listat SLU:s seminarium Är migration landsbygdens chans? som ett av de viktigaste i år. Intresset var också stort – fullsatt lokal, livlig diskussion och en hel del patos i flera av inläggen. För min del tyckte jag att det var stimulerande med blandningen av aktörer och kanske framförallt blandningen av perspektiv på landsbygden och utvecklingen på landsbygden. Ett stort tack till Erik Westholm och resten av gruppen som ordnade seminariet.

Det sista av SLU:s seminarier som jag deltog i var det om Svenskt lantbruk 2030, ordnat av SLU-plattformen Framtidens lantbruk. Salen fylldes till bristningsgränsen, och flera fick vända i dörren. Lars Andersson, Lotta Rydhmer och Elin Slätmo gjorde mycket uppskattade skådespelarinsatser när de illustrerade två framtidsscenarier i form av ett fiktivt TV-program som inleddes med korta filminslag. Både innehåll och framförande träffade uppenbarligen publiken på ett mycket tydligt sätt! Resten av seminariet innehöll mycket livliga diskussioner kring småbord och moderatorn Thomas Norrby hade fullt sjå att avbryta de intensiva dialogerna för att få med alla på en summering kring ”vad vi behöver göra”. Många bra förslag, inklusive höga förväntningar på SLU kom fram. Efter seminariet sammanfattade numer pensionerade Kjell-Arne Nilsson sina intryck med att säga att under hans sju år långa ”SLU-Almedalen-historia” var detta peaken! Stort tack till hela teamet bakom Framtidens lantbruk och seminariet, det finns en uppenbar risk för att Lars, Lotta och Elin kommer kunna starta en parallell karriär under hösten…

Efter seminarierna följde en strategisk diskussion med region Gotland, länsstyrelsen och Almi, om utvecklingen inom livsmedelsbranschen. Jag missade dessvärre SLU Globals båda seminarier. Dagen avslutades i lugnt tempo med god mat, cykeltur i lätt medvind och en halvleks fotboll.

Sammantaget tycker jag att årets SLU-program fallit mycket väl ut. De flesta av våra seminarier har varit fullsatta och i de flesta fall har det varit både livliga, kunniga och intensiva diskussioner. Som jag förstått det har ett av våra seminarium även gett upphov till en twitterstorm, om skogsägande. Stort tack till alla er SLU:are som bidragit till årets Almedalsinsats!

Inför nästa år räknar jag med att vi startar förberedelserna ännu tidigare och vässar våra insatser ytterligare. Jag ser fram emot att komma tillbaka då, SLU har så mycket att erbjuda!

Rapport från Almedalen – onsdag

Almedalen onsdag 6 juli. Moln och lätt regn gjorde att cykeln byttes mot buss idag. Seminariet om Gotlandsrussen fyllde inte riktigt salens alla stolar men å andra sidan var det en mycket engagerad publik. De tydliga presentationerna genererade många frågor och flera kvalificerade inlägg. Tack till Annika, Anna, Anna och Carl-Gustaf som arrangerade.

Efter lunch var det fullt i salen när SLU:s Mistra Biotech höll sitt seminarium om framtidens mat. En givande blandning av centrala frågeställningar om förädling, politikerperspektiv, forskningsresultat och lantbrukarperspektiv innebar en utmaning i att avsluta i tid, inte minst på grund av alla frågor från publiken. Stort tack till David och teamet bakom Mistra Biotech!

Janne Stenlid meddelade också att morgonens promenad om almsjuka inte lockade några stora deltagarmassor men de som kom var å andra sidan desto mer engagerade.

Utöver detta hann jag bland annat med ett Formas-seminarium om framtidens mat, innan kvällen avslutades med ett mycket lyckat ”SLU-samverkansmingel” med grillat lamm och saffranspannkaka på Väte gård. Tack till våra värdar Thomas och Gunilla Björkqvist och inte minst till Thomas, för initiativet!

Rapport från Almedalen – tisdag

Almedalen tisdag 5 juli. Dagen började med en uppfriskande cykeltur in till Visby, i härligt sommarväder. SLU:s tre aktiviteter kring Future Forests var alla välbesökta. Seminarier om skadegörare, skogen i bioekonomin och klimatpolitiken, och inte minst framtidsstudier lockade en stor och aktiv publik och sändes också på webben. Bland deltagarna märktes Seminarium om skogensroll i en bioekonomibland annat förra och nuvarande landsbygdsministern. De var just idag överens om det mesta, inte minst att de frågor som hanteras inom Future Forests är centrala! Teman som skadegörare i ett förändrat klimat, skogen som kolsänka eller som bas för koldioxidsubstitution och framtidsforskning presenterades alldeles utmärkt. Stort tack till hela teamet inom Future Forest för lyckade och professionella arrangemang!

Utöver detta blev det seminarier om styrning av universiteten och samverkan för min del. Kvällen avslutades på Uppsala universitets mycket välbesökta mingel, innan cykeln tog mig tillbaka till sängen samtidigt som den nedgående solen spelade ut sitt fulla register över en lätt molnig Gotlandshimmel.

SLU på plats på Borgeby fältdagar och i Almedalen

Jag är skrivande stund på väg till Borgeby fältdagar i Skåne. Det blir det första besöket på Borgeby för min del. Flera av våra forskare är på plats och SLU har en ny monter som förhoppningsvis inbjuder till samtal mellan forskare och besökare. I år har Borgeby fältdagar potatis-tema och SLU har flera forskare på plats med kompetens inom det området. Här kan du läsa mer om vårt deltagande.

Vi är också många som laddar för Almedalen. SLU har flera aktiviteter där vi själva är värdar. Future Forest ordnar flera spännande seminarier som på olika sätt kan knyter ihop det omfattande arbete som hittills gjorts inom plattformen. Future Agriculture, Mistra Biotech och projektet med frigående gotlandsruss  har aktiviteter och vi  arrangerar också en framåtsyftande diskussion om integration på landsbygden. Förutom dessa seminarier blir det guidade turer om almsjukan och ett flertal andra arrangemang där SLU-forskare deltar. Här kan du läsa mer om SLU:s deltagande i Almedalen.

Även Almedalen blir premiär för min del och det ska bli spännande att ta del av framförallt våra egna aktiviteter. Vi kommer också att passa på att diskutera det Gotlandspaket som regeringens utredare Peter Larsson presenterade för en dryg vecka sedan, där SLU förväntas bidra till en särskild satsning på livsmedelssektorn på Gotland. Jag återkommer med reflektioner från Visby i nästa vecka.

Globala svenskar och initierad samverkan

Scroll down for English version

Förra veckan hade jag förmånen att få träffa nydisputerade Philip Kofi Adom, när regeringen och Svenska institutet belönade årets kull av ”Global Swedes”. Ceremonin hölls i Arvfurstens palats på utrikesdepartementet. Philip kommer från Ghana och belönades  för sina enastående prestationer som doktorand i ekonomi på SLU:s skogsfakultet. Han berättade att han har inspirerats av Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå och hoppas i framtiden kunna etablera något liknande i Ghana. Jag hoppas att Philip, med sin kapacitet och drivkraft, kommer fortsätta hålla banden till Sverige.

Från Arvfurstens palats bar det, för min del, sedan av till Vinnova, där några av oss från SLU skulle redogöra för varför vi valt ut just de tio samverkansinitiativ som vi inkluderade i en ansökan till Vinnova. Som en del i Vinnovas bedömning ställde en påläst och initierad panel en rad frågor och såg till att vi på olika sätt belyste flera av de styrkor och förtjänster som finns inom ramen för många av de samverkansinitiativ som pågår just nu inom SLU. Eftersom frågorna handlade om både hur vi gjort urvalet av initiativ men också hur vi hoppas kunna utveckla samverkan i framtiden, var det ur mitt perspektiv mycket bra att min företrädare Johan Schnürer och forskningssekreterare Niklas Nordquist också deltog i mötet med Vinnova.  Vi fick bland annat frågor om på vilket sätt SLU vill bidra till att utveckla livsmedelssektorn i Sverige. Det kändes som att vi hade genomtänkta svar på de flesta frågor vi fick, så det ska bli spännande att ta del av Vinnovas utvärderingsgrupps slutliga bedömning senare i juni.

Erik Fahlbeck


Global Swedes and Initiated External Collaboration

Last week I had the privilege to meet Philip Kofi Adom, when the Swedish Government and the Swedish Institute rewarded this years “Global Swedes”. The ceremony took place in Arvsfurstens Palats, at the Ministry of Foreign Affairs. Philip is from Ghana and was rewarded for his impressive feat as a graduate student in economics at SLU’s Faculty of Forestry. Philip told me he has been inspired by the Centre for Environmental and Resource Economics and hoped to establish something similar in Ghana in the future. I hope that Philip, with his capacity and energy, will keep his ties to Sweden.

After the visit at Arvfurstens palats it, Vinnova was the next stop, where some of us from SLU were expected to explain why we have selected the ten collaboration initiatives included in an application to Vinnova. As part of Vinnovas evaluation a distinguished and well-informed panel asked a series of questions and made sure we highlighted several of the strengths and virtues of many of collaboration initiatives currently underway within SLU.

The questions were as much about the process at SLU that led to these ten projects being chosen for the application, as about how we hope to develop external cooperation in the future. For that reason, it was most welcome that my predecessor Johan Schnürer and research officer Niklas Nordquist also participated in the meeting with Vinnova. Among the questions we were asked was one on how SLU would like to help develop and improve the food sector in Sweden.

From my perspective, it felt as if we had relevant answers to most questions. Next, it will be exciting to hear about the results of the assessment team’s final judgement later in June.

Erik Fahlbeck